You are here

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Okur-Yazarlık Düzeyleri (İzmir Örneklemi)

Media Literacy Levels Of Students In Education Faculty (Izmir Sample)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study aims at inquiring the Education faculty students’ relationship between their media literacy levels, demographic characteristics and the mass media ( the new media). This study is a descriptive survey model. The study group covers 705 prospective teachers in Dokuz Eylül University and Ege University. The data gathered from the surveys were analyzed by using descriptive statistics, One Way Anova Test and Scheffe Test. The findings indicated that Education faculty students’ media literacy levels were a little higher than the moderate level. However, the variables such as age and department were not found to be effecting to the media literacy levels. Whereas, the variables of gender, having a computer, and having internet connection were found to be contributing to the media literacy levels of the students.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının, medya okuryazarlık düzeyleri ve kitle iletişim araçlarından özellikle yeni medya araçları ile olan ilişkileri demografik özellikleri çerçevesinde irdelenmektedir. Çalışma betimsel nitelikte ve tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu Dokuz Eylül Üniversitesi ile Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesinde eğitim gören 705 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeklerden elde edilen veriler betimleyici analiz teknikleri ile Tek yönlü (One way) Anova Testi ve Scheffe testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; eğitim fakültesi öğrencilerinin medya okuryazarlık düzeylerinin ortanın üstünde olduğu; yaş ve bölüme göre medya okuryazarlık düzeylerinin farklılaşmadığı; ancak, cinsiyet, bilgisayara ve internete sahip olma değişkenlerine göre medya okuryazarlık düzeylerinde farklılaştığı belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Adıgüzel, A. (2005). Avrupa birliğine uyum sürecinde öğretmen niteliklerinde yeni bir boyut: Bilgi
okur-yazarlığı. Milli Eğitim, Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 33 (167).
Alagözlü, C. (2012). Türkiye’de ve Avrupa Birliği ülkelerinde medya okuryazarlığı [Media literacy
in Turkey and in European Union Countries] (Unpublished expertise thesis), T.C Radyo
ve Televizyon Üst Kurulu, Ankara, Turkey.
Arke, E. T. (2005). Media literacy and critical thinking: Is there a connection? Doctoral Dissertation.
Duquesne University, Pittsburg.
Ashley, S., Poepsel, M. ve Willis, E. (2010). Media literacy and news credibility: Does knowledge
of media ownership increase skepticism in news consumers?. Journal of Media Literacy Education,
2 (1), 37 - 46.
1368 Neşe ASLAN, Asuman TUNCER BASEL...
Temmuz 2017 Cilt:25 No:4 Kastamonu Eğitim Dergisi
Apak, Ö. (2008). Türkiye, Finlandiya ve İrlanda ilköğretim programlarının medya okuryazarlığı
eğitimi açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Arslan Cansever, B. (2010). Ergenlerin toplumsallaşmasında internet kullanımının aile ve okul
bağlamında yarattığı sorunlar. Yayımlanmamış Doktora tezi. Ege üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İzmir.
Arslan Cansever, B. (2013). Turkish teacher candidates’ perceptions of the “media literate individual”
through metaphors. International Journal of Scientific Research in Education, 6(2),
204-213.
Arslan Cansever, B. ve Seyhan,G.B. (2015). Introduction and evaluation of the notice boards designed
for pre-school children and their parents within the framework of “media literacy”theme.
World Journal of Education. 5(1), 82-93.
Aslan, N. ve Arslan Cansever, B. (2012). Ergenlerin boş zaman değerlendirme algısı. Hacettepe
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U.Journal of Education), 42, 23-35.
Aslan, K., Aslan, N. ve Arslan Cansever, B. (2012). Eğitim bilimine giriş. Pegem Akademi, Ankara.
Bakan, U. (2010). İlköğretim medya okuryazarlığı dersinin öğrencilerin eleştirel düşünme
becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
Basel, A. (Tuncer). (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin medya okur-yazarlık düzeyleri (İzmir
örneklemi). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi: Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Bawden, D. (2001). Information and digital literacies: A rewiew of concepts. Journal of Documentation,
7 ( 2), 218-59.
Buckingham, D. (2003). Media education-literacy, learning and contemporary culture. Cambridge:
Polity Press.
Bülbül, A. R. (2000). Halkla ilişkiler ve tanıtım. (2. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Carmen, L. (1999). Media and cultural studies in Australia. Journal of Adolescent & Adult Literacy,
42 ( 8 ), 622-626.
Çepni, O.,Palaz, T. ve Ablak, S. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya ve televizyon
okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume
10/11, 431-446. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8464
Demiralay, R. ve Karadeniz, Ş. (2008). İlköğretimde yaşam boyu öğrenme için bilgi okuryazarlığı
becerilerinin geliştirilmesi. Cypriot Journal of Educational Sciences. 2( 6.), 89-119.
Dennis, E. E. (2004). Out of sight and out of mind: The media literacy needs of grown-ups. American
Behavioral Scientist, 48 ( 2 ), 202 - 211.
Deveci, H. ve Çengelci, T. (2008). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarından medya okuryazarlığına
bir bakış. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), 25-43.
Elma, C., Kesten, A., Dicle, A.N, Mercan, E., Çınkır, Ş., ve Palavan, Ö. (2009). İlköğretim 7.
sınıf öğrencilerinin medya ve medya okuryazarlığı dersine ilişkin tutumları. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27. 93‐113.
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Okur-Yazarlık Düzeyleri (İzmir... 1369
July 2017 Vol:25 No:4 Kastamonu Education Journal
Ertek, Z. Ö. (2013). Sınıf öğretmenlerin medya okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
Eshleman, J.R. ve Bullcroft,R. (2009). The family. 12th edition, NJ: Prentice Hall.
Fedorov, A. (2003). Media education and media literacy: Experts’ opinions Unesco: Mentor. A
Media Education Curriculum for Teachers in the Mediterranean. The Thesis of Thessaloniki,
First Version, 1-17.
Galician, M.L. (2004). Introduction: High time for “Dis-Illusioning” ourselves and our media:
Media literacy in the 21st century, part II: strategies for general public. American Behavioral
Scientist, Vol:48. No: 2, 143 – 151.
Giddens, A. (2009). Sociology (6th Edition). Cambridge: Polity Press.
Gündüz Kalan, Ö. (2010). Medya okuryazarlığı ve okul öncesi çocuk: Ebeveynlerin medya okuryazarlığı
bilinci üzerine bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2 (39),
59-74.
Hobbs, R. ve Frost, R. (2003). Measuring the acquisition of media-literacy skills. Reading Research
Quarterly. 38 (3), 330–355.
İnan, T. (2010). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri ve medya okuryazarlığına
ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Kütahya.
İnan, T. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin medya okuryazarlığına ilişkin görüşleri. EKEV
Akademi Dergisi, 19 (62), 289-306.
Kansızoğlu, H.B. (2016). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Medya Okuryazarlığı Dersine Yönelik
Görüşleri. İlköğretim Online, 15(2), 469-486 doi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.43360
Karaman, K., Karataş, A. ve Özgür, A. (2014). Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık
Düzeyleri İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerine Bir Çalışma. Akademik Bilişim’14 - XVI.
Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 5 - 7 Şubat, Mersin Üniversitesi.
Karaman, K.(2010). Öğretmen adaylarının TV ve internet teknolojilerini kullanma amaç ve beklentilerinin
medya okuryazarlığı bağlamında değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 3(2), 51-62.
Karaman, K. ve Karataş, A. (2009). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri.
İlköğretim Online, 8(3), 798-808.
Karaman, M.K. (2010). Öğretmen adaylarının TV ve internet teknolojilerini kullanma amaç ve
beklentilerinin medya okuryazarlığı bağlamında değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 3(2), 51-62.
Karataş, A. (2008). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri. Afyon: Afyon Kocatepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. 20. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kartal, O. Y. (2007). Ortaöğretim 10 sınıf öğrencilerinin televizyon dizilerindeki mesajları algılamalarında
medya okuryazarlığının etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
Kösebalaban, Doğan, N. ve Taşköprülü, Ş. S. (2008). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin medya
okuryazarlığı kavramı bağlamında medyayı kullanmaya yönelik tutumlarının belirlenmesi.
İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, 32, 81-96.
1370 Neşe ASLAN, Asuman TUNCER BASEL...
Temmuz 2017 Cilt:25 No:4 Kastamonu Eğitim Dergisi
Kurt, A.A. ve Kürüm, D. (2010). Medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme arasındaki ilişki: Kavramsal
bir bakış. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 20-34.
Levin, D., Arafeh, S., Deniz, C. B. ve Gottesman, J. (2004). Navigating the children’s media landscape:
A parent’s and caregiver’s guide. American Institutes for Research, Washington, DC.
Livingstone, S. (2004). Media literacy and the challenge of new information and communication
technologies. The Communication Review, 7, 3–14.
Manzo, K. K. (2007). Alliance provides ‘Core principles’ for media literacy. Education Week, 26.
Mora, N. (2008). Medya ve kültürel kimlik. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5, ( 1), 1-14.
Potter, W. J. (2005). Media literacy. California: Sage Publications.
RTÜK ve MEB. (2006). Dersimiz medya okuryazarlığı. http://www.medyaokuryazarligi.org.tr/
etkinlikler/ (Erişim Tarihi: 05.05.2012)
RTÜK (2007). İlköğretim medya okuryazarlığı dersi öğretmen el kitabı. Ankara: Medya Okuryazarlığı
Dersi Öğretmen El Kitabı Yayın Kurulu.
Sarı, H. (2012). Sosyal medya ve uygulamalarının on-line halkla ilişkiler açısından değerlendirilmesi.
http://www.hasansari.com.tr/upload/98603353.pdf (Erişim Tarihi: 05.05.2012)
Scharrer, E. (2009). Measuring the effects of a media literacy program on conflict and violence.
Journal of Media Literacy Education, 1, 12-27.
Som, S. ve Kurt, A. A. (2012). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin
medya okuryazarlık düzeyleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2 (
1 ), 104-119.
Thoman, E. ve Jolls, T. (2003). Literacy for the 21st century an overview & orientation guide to
media literacy education. Center for Media Literacy.
Thoman, E. ve Jolls, T. (2008). 21. yüzyıl okuryazarlığı: Medya okuryazarlığına genel bir bakış ve
sınıf içi etkinlikler [Literacy for the 21st century: An overview and orientation guide to media
literacy education]. (Cev. C. Elma ve A. Kesten) Ankara: Ekinoks Yayınevi.
Toker Erdoğan, M. (2010). Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında medya okur yazarlığının
rolü. Ankara: Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. Uzmanlık Tezi,
Yeşil, R. ve Korkmaz, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının TV bağımlılıkları, okuryazarlık düzeyleri
ve eğitselliğine ilişkin düşünceleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi,
26, 55-72.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com