You are here

Spor Bilimlerinde Lisansüstü Öğretimin Mevcut Durumu ve İhtiyaçları

The Current State and Needs Of Postgraduate Educatıon In Sport Scıences

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Postgraduate education in Turkey experiences problems in sports education, same as many other branches, on the subjects of institutions, system structures, student qualification and education programs. In this study, carried out within the framework of these problems and the current literature on the subject, the term postgraduate and the current state of postgraduate education in sports sciences in Turkey were descriptively analyzed. Within this scope, discussions were carried out and it was aimed to contribute to the field with developed solution suggestions. Finally, it was concluded that postgraduate education in sports sciences in Turkey requires a structural transformation. The detected suggestions to increase the quality and the performance in postgraduate sports education should be tried to be analyzed by the decision makers.
Abstract (Original Language): 
Türkiye’de lisansüstü öğretim, birçok bilim alanlarında olduğu gibi spor eğitiminde de kurumsal, sistem yapısı, öğrenci niteliği, eğitim programları gibi başlıklarda problemler yaşamaktadır. Bu problemler ve konuyla ilgili güncel literatür çerçevesinde yapılan çalışmada, lisansüstü kavramı, dünyada ve Türkiye’de spor bilimlerinde lisansüstü öğretimin mevcut durumu betimsel olarak ele alınmıştır. Bu doğrultuda tartışma yapılarak geliştirilen çözüm önerileriyle alana katkı sağlaması amaçlanmıştır. Sonuç olarak, Türkiye’de spor bilimlerinde lisansüstü öğretim bir yapısal dönüşüm ihtiyacı içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Lisansüstü spor öğretiminin kalitesi ve performansının artırılması için tespit edilen öneriler karar vericiler tarafından çözümlenmeye çalışılmalıdır.

REFERENCES

References: 

AEHESIS (Aligning a European Higher Educational Structure In Sport Science, (2011, Aralık 04).
Alhas, A. (2006). Lisansüstü eğitim yapmakta olan milli eğitim bakanlığı öğretmenlerinin lisansüstü
eğitime bakış açıları (Ankara ili örneği), Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
1480 Yunus Emre KARAKAYA, Baykal KARATAŞ...
Temmuz 2017 Cilt:25 No:4 Kastamonu Eğitim Dergisi
Aslan, C. (2010). Türkçe eğitimi programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine
ilişkin görüşleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 87- 115.
Avrupa Spor Bilimleri Eğitimi ve İstihdamı Birliği (2011). ,
(2011, Aralık 22)
BFUG Working Group on Stocktaking. (2005). Bologna process stocktaking,(2011,Temmuz 18)
Bologna Working Group on Qualifications Framework. (2005). A framework for qualifications of the european
higher education area, Copenhagen: Ministry of Science Technology and Innovation, (2011, Temmuz 17)
Bozan M. (2012). Quest for quality in graduate educationS, osyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4 (2), 179- 181.
Çakar, Ö. (1997). Fen bilimleri alanında bilim adamı yetiştirme: lisansüstü eğitim, TÜBA Bilimsel
Toplantı Serileri: (7), 65-75.
Dilci, T. (2009). Eğitim bilimleri alanında yürütülen lisansüstü eğitiminin öğrenci ve öğretim elemanları
görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ,
9, 11, 14, 15, 16.
European Ministers Responsible for Higher Education. (2005). The european higher education areaachieving
the goals,, (2011 Temmuz 15)
İnam, A. (1994). Eğitimin sorgulanması için öneriler, Cumhuriyet Bilim Teknik Ek Dergisi, 314 (8), 82-85.
Karakaya, Y. E. (2012). Avrupa birliği’nde spor eğitimi politikaları ve bu politikaların türk spor
eğitim sistemine uyumu, Doktora Tezi Fırat Üniversitesi , Elazığ.
Karakaya, Y. E. ve Çoban, B. (2014). The compliance of fields of sports education to sports education
institutions within the scope of the AEHESIS thematic network project in turkey, Turkish Studies-
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9 (5), 1246.
Karakaya, Y. E. ve Tel, M. (2014). Globalization era and discussion on sport sciences in hıgher
education, Turkey Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and
History of Turkish or Turkic, 9 (11), 328-329.
Karakütük, K. (2002). Lisansüstü öğretimin sorunları, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7, 19-22.
Karakütük, K. (2009). Lisansüstü öğretim sistemleri, 2. Baskı, Pegema Yayıncılık, 536.
Karaman, S. ve Bakırcı F. (2010). Türkiye’de lisansüstü eğitim: sorunlar ve çözüm önerileri, Sosyal
Bilimler Araştırmaları Dergisi, (2), 111.
Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları.
Oktik, Ş. (2007). Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesi, Yükseköğretim Kurulu,, (2011 Temmuz 1).
Özoğlu, S. Ç. (2002). Öğretim üyesi ve bilim insanı yetiştirme, lisansüstü öğretimin planlanması,
Ankara: Anı Yayıncılık.
Sevinç, B. (2001). Türkiye’de lisansüstü eğitim uygulamaları, sorunlar ve uygulamalar, Journal of
Faculty of Educational Sciences, 34 (1), 25-40.
Tosun, İ. (1997). Bilim Adamı Yetiştirme-Lisansüstü Eğitim, Açılış Konuşması, TÜBA Yayını, Ankara, 7-8.
Tosun, M. (2012). Lisansüstü eğitimde kalite yönetimi: İnönü Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü’nde
bir uygulama, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Malatya, 211.
Spor Bilimlerinde Lisansüstü Öğretimin Durumu ve İhtiyaçları... 1481
July 2017 Vol:25 No:4 Kastamonu Education Journal
Türker, K. (2001). Bilim adamı yetiştirme: dünya’da türkiye’de lisansüstü eğitim, TÜBA Bilimsel
Toplantı Serileri (7): Bilim Adamı Yetiştirme-Lisansüstü Eğitim, Ankara: TÜBİTAK Matbaası.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yılmaz, R. (2008), Türkiye’de lisansüstü öğrenim için öğrenci seçimi: kara harp okulu savunma
bilimleri enstitüsünde bir uygulama, Savunma Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kara
Harp Okulu, Ankara, 134.
Yükseköğretim Kurulu (2011). Türkiye yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesi, (2011 Temmuz 10)
Yükseköğretim Kurulu (2016a). 2547 sayılı yasa,, (2016 Haziran 1)
Yükseköğretim Kurulu (2016b). (2016 Mayıs31)
Yükseköğretim Kurulu (2016c). (2016 Mayıs31)
Yükseköğretim Kurulu (2016d). <http://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/viewsearchResultviewList.........
jsp(31 Mayıs 2016)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com