You are here

Okul Müdürlerinin Planlama Etkinlikleri ve Stratejik Planlamada Karşılaşılan Sorunlar

Planning Activities of School Principals and Problems Encountered in Strategic Planning

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to examine the planning activities and the problems encountered by the principals working at different type and level schools. The study is in survey method. Data were obtained through the interviews of 10 school principals who were selected by maximum variation sampling method, and were analyzed by descriptive method. It was determined by the data analysis that the participants had accurate and sufficient understanding of planning, believed the necessity of planning, but did not find themselves qualified about it. As a natural consequence of this, the participants stated that they did not use planning effectively. Various problems are encountered during the preparation and implementation stages of strategic planning. As a solution to these problems, it is suggested to provide schools appropriate authorization in the planning process, to encourage participation, to organize in-service training for the planning officials, and to allocate a budget to the school regarding their planning works.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, farklı tür ve düzeylerdeki okulların müdürlerinin okul yönetiminde gerçekleştirdikleri planlama etkinliklerini ve stratejik planlama sürecinde karşılaştıkları sorunları incelemektir. Araştırma tarama modelindedir. Veriler, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle belirlenmiş olan 10 okul müdürü ile yapılan görüşmelerden elde edilmiş ve betimsel yöntemle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda katılımcıların planlamanın ne olduğuna ilişkin doğru ve yeterli bir anlayışa sahip oldukları, planlamanın gerekliliğine inandıkları ancak planlama konusunda kendilerini yeterli bulmadıkları tespit edilmiştir. Bunun doğal bir sonucu olarak katılımcılar, yönetim sürecinde planlamayı etkin bir şekilde kullanamadıklarını belirtmişlerdir. Stratejik planın hazırlık ve uygulama aşamalarında çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların çözümüne dönük olarak okulların planlama sürecindeki yetkilerinin artırılması, katılımın sağlanması, planlamada görevli olanlara hizmetiçi eğitim verilmesi ve okullara planlarıyla ilişkili olarak bütçe tahsis edilmesi önerilmektedir.

REFERENCES

References: 

Açıkalın, A., Şişman, M. ve Turan, S. (2011). Bir İnsan Olarak Okul Müdürü. Ankara: Pegem Akademi.
Adem, M. (2008). Eğitim Planlaması. Ankara: Ekinoks Yayınları.
Altınkurt, Y. (2010). Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanları ve Okul Yöneticilerinin Stratejik Planlamaya
İlişkin Tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (4). 1927-1968.
Arslan, M. ve Altınışık, S. (2013) İlköğretim Okullarındaki Stratejik Planların Taklitçi Eşbiçimcilik
Düzeylerinin Belirlenmesi (Van İli Örneği). Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3 (1), 1-14.
Balcı, A., Çanakçı, H. ve Tan, Ç. (2012). Elazığ İli, İlköğretim Okullarında Hazırlanan Stratejik Planlar İle
İlgili Okul Yöneticisi ve Öğretmen Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 39 (11), 385-394.
Başaran, İ. E. ve Çınkır, S. (2011). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Ekinoks Yayınları.
Betz, F. (2010). Yönetim Stratejisi - Stratejik Yönetim ve Enformasyon Teknolojisi (Çev. Ümit
Şensoy). Ankara: TÜBİTAK Yayınları.
Çalık, T. (2003). Eğitimde Stratejik Planlama ve Okulların Stratejik Planlama Açısından Değerlendirilmesi.
Gazi Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Dergisi,11(2), 251-268.
Dökmeci, Y. (2010). İlköğretim okullarında stratejik planlama (Uşak İli Örneği). Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
Ensari, H. (1999). 21. Yüzyıl Okulları İçin Toplam Kalite Yönetimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Ereş, F. (2004). Eğitim Yönetiminde Stratejik Planlama. Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar
Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 21-29.
Erkan, V. (2008). Kamu Kuruluşlarında Stratejik Planlama.A nkara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.
Işık, H. ve Aypay, A. (2004). Eğitimde stratejik plan geliştirme sürecinde karşılaşılan sorunlar: Çanakkale
ilinde yapılan bir inceleme. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (3), 349-363.
Karakütük, K. (2012). Eğitim Planlaması. Ankara: Elhan Kitap.
Karaman, H. (2007). İlk ve ortaöğretim okulu yöneticilerinin stratejik planlamaya karşı tutumları
(İstanbul İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
Küçüker, E. (2008) Kalkınma planları kapsamında yapılan eğitim planlarının analizi (1963-2005).
Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
Küçüker, E. (2010). Türkiye’de Eğitim Planlaması Neyi Hedefliyor? International Conference on
New Trends in Education and Their Implications, 153-157.
Küçüker, E. (2012). Türkiye’de Kalkınma Planları Kapsamında Yapılan Eğitim Planlarının Analizi.
Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 9-26.
Kocatepe, Ş. (2010). Eğitimde stratejik planlama ve toplam kalite uygulamalarının okul yöneticileri
tarafından algılaması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Memduhoğlu, H. B. ve Uçar, İ. H. (2012). Yönetici ve Öğretmenlerin Stratejik Planlama Algısı ve
Okullarda Mevcut Stratejik Planlama Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (23), 234-256.
Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994) Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2th
Ed). California: Sage Publications.
Şahin, S. ve Aslan, N. (2008). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Stratejik Planlamaya İlişkin Görüşleri
Üzerine Nitel Bir Çalışma (Gaziantep İli Örneği). Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Dergisi, 7 (1), 172-189.
854 Gani ARSLAN, Erdal KÜÇÜKER...
Mart 2016 Cilt:24 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi
Teyfur, M. (2000). İlköğretim Okulları ve Yönetici Yetiştirme Sorunu. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi Dergisi, 7, 168-177.
Tural, N. K. (1997) Eğitim Planlaması: Kavram İlkeler ve Yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27(2), 793-802.
Türkmen, B. ve Ergün, M. (1997). Türkiye’de Eğitim Planlaması ve Sorunları. Gazi Üniversitesi,
Kastamonu Eğitim Dergisi, 3(4), 3-14.
Yelken, T. Y., Üredi, L. ve Kılıç, F. (2012). Stratejik Planlama Uygulamalarına İlişkin İlk ve Ortaöğretim
Okulu Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 195, 67-90.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com