You are here

Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul 4. Sınıf Trafik Güvenliği Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Primary School Teachers’ Opinions Regarding Curriculum of Traffic Safety Course For The Primary School 4Th Grade

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study has been carried out to assess opinions of the class teachers regarding the educational program of the traffic safety course for the primary school 4th grade. In the research, phenomenology, which is one of the qualitative research patterns, has been used. 23 class teachers serving in Karakocan district of Elazıg province constitute the study group of the research. Research data have been collected by using a questionnaire consisting of open-ended questions. Descriptive analysis is used to analyze the data. According to the findings, teachers indicated that the students gained knowledge that they would use in their daily lives from the educational program of the traffic safety course for the primary school 4th grade, gains were in accordance with the levels of the students, contents of the units and texts in the schoolbooks were suitable for the level of the students, tools used in the process of teaching and learning were insufficient, they used supplementary measurement-assessment tools (performance, project scale, portfolio, etc.), equipment related to the course must be supplied. At the end of the research, suggestions in parallel with the findings have been developed.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, sınıf öğretmenlerinin ilkokul dördüncü sınıf trafik güvenliği dersi öğretim programına yönelik görüşlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Elazığ ili Karakoçan ilçesinde görev yapan 23 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri açık-uçlu sorulardan oluşan anket formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmenler; ilkokul dördüncü sınıf trafik güvenliği dersi öğretim programının öğrencilerin günlük hayatlarında kullanacakları bilgiler kazandıklarını, kazanımların öğrencilerin seviyelerine uygun olduğunu, ünitelerin içeriğinin ve öğrenci ders kitabındaki metinlerin öğrenci seviyesine uygun olduğunu, öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan araç-gereçlerin yetersiz olduğunu, tamamlayıcı ölçmedeğerlendirme araçlarını (performans, proje ölçeği, portfolyo gibi) kullandıklarını, dersle ilgili araç-gereçlerin temin edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Araştırma sonunda, bulgulara paralel olarak öneriler geliştirilmiştir.

REFERENCES

References: 

Adanalı, K., & Doğanay, A. (2010). Beşinci sınıf sosyal bilgiler öğretiminin alternatif ölçme-değerlendirme
etkinlikleri açısından değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 19 (1), 271-292.
Anıl, D., & Acar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme sürecinde karşılaştıkları
sorunlara ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), 44-61.
Aykaç, N. (2007). İlköğretim sosyal bilgiler dersi eğitim-öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri,
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (22), 46-73.
Bahar, H.H., Özkaya, F., & Birol, N. (2011). 4. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programı hakkında öğretmen
görüşlerinin değerlendirilmesi (Erzincan örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 1-23.
Bal, A.P., & Artut, P. (2013). İlköğretim matematik öğretim programının değerlendirilmesi. Eğitim
ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (4), 164-171.
Creswell, J. W., & Miller, D.N. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory İnto
Practice. 39 (3), 124- 130.
Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five traditions.
California: SAGE.
Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul 4. Sınıf Trafik Güvenliği Dersi Öğretim... 951
March 2016 Vol:24 No:2 Kastamonu Education Journal
Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (2012). The landscape of qualitative research: theories and issues.
CA: Sage Publications.
Duran, A. (2013). Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde kullandıkları alternatif ölçme-değerlendirme
tekniklerine ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek
lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
Durmuş, S. (2007). Oluşturmacılık: Teori perspektifler ve uygulama. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Ergani, K. (2010). İlköğretim 4 ve 5. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim yöntem ve teknikleri ile
materyal kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
Gedik, H. (2010). Güncel olayların ilköğretim sosyal bilgiler derslerinde kullanımı ve öğrenci görüşleri.
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2), 97-118.
Gibson, S., & Mckay, R. (2001). What constructivist theory and brain research may offer social
studies. Canada’s National Social Studies Journal. 35 (4). http://www.quasar. ualberta.ca/css/
Css_35_4/index35_4.html adresinden 20/04/2014 tarihinde ulaşılmıştır.
Görgen, İ., Karaçelik, S., Kapucu, N. ve Kaya, İ. (2008). Yeni ilköğretim 1-5 programlarının sınıf öğretmenlerinin
görüşlerine göre değerlendirilmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 20, 115-146.
Grant, S. G. (1997). A policy at odds with itself: The tension between constructivist and traditional views in
the new york state social studies framework.J ournal of Curriculum and Supervision, 13 (1), 92-113.
Lincoln, Y.S., & Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. California: SAGE.
Gutek, L. G. (2001). Eğitime felsefi ve ideolojik yaklaşımlar. Ankara: ÜtopyaYayınevi.
Gürlen, E. (2013). İlköğretim 5. sınıf İngilizce dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 131-146.
Güven, S. (2008). Sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim ders programlarının uygulanmasına ilişkin
görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 177, 224-236.
Hasırcı, Ö. (2005). İlköğretim 3. sınıf hayat bilgisi dersinde görsel öğrenme stiline göre düzenlenen
öğretimin öğrencilerin akademik başarı ve kalıcılığına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Hatipoğlu, S., Özdemir, S., & Öztürk, E. (2012). Türkiye’de ilköğretim okullarında verilen trafik
eğitiminin farklı ülkelerde verilen eğitimle karşılaştırılarak incelenmesi ve geliştirilmesi için
öneriler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2), 9-22.
Johnson, B., & Christensen, L. (2004). Educational research: Quantitative, qualitative and mixed
approaches. Boston: Pearson Education Inc.
Kabapınar, Y., & Ataman, M. (2010). İlköğretim sosyal bilgiler (4-5. sınıf) programlarındaki ölçmedeğerlendirme
yöntemlerine ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim-Online, 9 (2), 776-791. http://
ilkogretim-online.org.tr/vol9say2/v9s2m27.pdf adresinden 20/04/2014 tarihinde ulaşılmıştır.
Kazu, H., & Aslan, S. (2012). Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi dersi öğretim programına
yönelik görüşlerinin incelenmesi (nitel bir araştırma). Turkish Studies, 7 (2), 693-706.
Kesten, A., & Özdemir, N. (2010). Sosyal bilgiler öğretim programın ölçme-değerlendirme boyutunun
öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 20 (2), 233-226.
MEB. (2011). İlköğretim trafik güvenliği dersi öğretim programı. Ankara: Devlet Kitaplar Genel Müdürlüğü.
952 Birsel AYBEK, Serkan ASLAN...
Mart 2016 Cilt:24 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi
Merriam, S. (1998). Qualitative researchand case study applications in education. San Francisco:
Jossey-Bass.
Mills, G. E. (2003). Action research a guide for the teacher researcher. Boston: Pearson Education.
Patton, M. Q. (1997). How to use qualitative methods in evaluation. California: SAGE.
Patton, M. Q. (2002). Qualitative research evulation methods. California: SAGE.
Poyraz, C., Çağırgan, D., & Soytürk, İ. (2012). Öğrenme stillerinin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin
matematik başarısı üzerine etkisi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 1-11.
Richardson, V. (2003). Constructivist pedagogy. Teachers College Record. 105 (9), 1623-1640.
Silverman, D. (2005). Doing qualitative research: A practical handbook. London: Sage Publication.
Tarman, B., Ergür, Ş., & Eryıldız, F. (2012). Yenilenen sosyal bilgiler programına dair bir değerlendirme.
Gaziantep Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1), 103-135.
Yazıcılar, Ö., & Güven, B. (2009). Öğrenme stili özelliklerinin dikkate alındığı öğretim etkinliklerini
uygulamanın akademik başarı, tutumlar ve hatırda tutma düzeyi üzerindeki etkisi. İlköğretim-
Online Dergisi, 8 (1), 9-23. http://ilkogretim-online.org.tr/vol8say1/v8s1m2.pdf adresinden
20/04/2014 tarihinde ulaşılmıştır.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin
Yayıncılık.
Yıldırım, F., & Öztürk, B. (2009). Türkçe dersi öğretim programının ölçme değerlendirme ögesi
hakkında öğretmen görüşleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (37), 92-108.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com