You are here

6 Yaş Çocukları İçin Hazırlanan Bilim ve Bilim İnsanı Öğretim Programı’nın Etkililiği

Effectiveness of Science and Scientists Teaching Program Prepared for Children Age 6

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The main purpose of this study is that Science and Scientist Teaching Program prepared for pre-school education, the ongoing six-year-olds, the children's science and scientists' perceptions of the impact of revealing. In this study, the experimental model "single pretest-posttest experimental designs no control group" is used. The research was conducted in the first half of the 2012-2013 academic year, giving a special kindergarten educational activities in the province of Izmir age group of 6 to 17 students by the Science and Nature Activities. Six aged group is occurred 11 girls and 6 boys. Their average of age is X = 64,24 months. Students to participate in the pre-test and post-test measurements, as well as the condition of attendance were considered to be fulfilled in. In this study, in order to determine the perceptions of children's “Pre-school Science and Scientists ‘Perception Interview Form” was used. The content analysis was conducted because qualitative data was obtained in the research. In this context, it was benefited from Chambers, Barman, Newton & Newton and Güler & Akman's science and scientists’ groupings for removing the categories and general phrases. Also, it was examined the frequency of these categories and the results were given as percentage and frequency. As a result of research “Science and Scientist Teaching Program" is effective in changing and developing for children's perceptions of science and scientists, has emerged.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın temel amacı, okulöncesi eğitime devam eden 6 yaş çocukları için hazırlanan Bilim ve Bilim İnsanı Öğretim Programı’nın, çocukların bilim ve bilim insanı algıları üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmada, deneme modellerinden “Tek grup ön test-son test kontrol grupsuz deney deseni” kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2012-2013 eğitim-öğretim yılının birinci yarısında, özel bir okulöncesi eğitim kurumuna devam eden 6 yaş grubu 17 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma Fen ve Doğa Etkinlikleri kapsamında yürütülmüştür. 6 yaş grubu öğrencilerden 11’i kız 6’ sı erkektir. Çocukların yaş ortalaması X = 64,24 aydır. Bu araştırmada çocukların bilim ve bilim insanına yönelik algılarını belirlemek amacıyla veri toplama aracı olarak, “Okul Öncesi Bilim ve Bilim insanı Algıları Görüşme Formu” kullanılmıştır. Araştırmada nitel veriler elde edildiği için içerik analizi yapılmıştır. Bu bağlamda Chambers (1983), Barman (1997), Newton ve Newton (1992), Güler ve Akman (2006)’ın bilime ve bilim insanına yönelik olan gruplamalarından da yararlanılarak verilerden genel anlam öbekleri ve kategoriler çıkartılarak bunların metin içindeki görülme sıklığına bakılmıştır. Sonuçlar yüzde ve frekans olarak verilmiştir. Araştırma sonucunda “Bilim ve Bilim İnsanı Öğretim Programı’nın” çocukların bilim ve bilim insanına yönelik algılarını değiştirmede etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

REFERENCES

References: 

Akman, B., Üstün, E. ve Güler, T. (2003). 6 Yaş çocuklarının bilim süreçlerini kullanma yetenekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 11-14.
Aktaş-Arnas, Y. (Ed.) (2007). Okul öncesi dönemde fen eğitimi. Ankara: Kök Yayıncılık.
Aktaş-Arnas, Y. (2003). Okul öncesi dönemde fen eğitiminin amaçları. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi,1(6–7), 1–7.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Barman, C. R. (1997). Students’wievs of scientists and science: Results from a national study. Science And Children. 35(1), 18-24
Barman, C.R., Ostlund, K. L., Gatto, C. C. & Halferty, M. (1997). Fifth grade students’ perceptions about scientists and how they study and use science. AETS Conference Proceedings, 688–699, Retrieved, December, 20, 2012 from: http://www.personal.psu.edu/dcs27/blogs/dsmithSCIED458/Draw%20a%20Scient...
Barman, C. R. (1999). Completing the study: High school students’ views of scientists and science. Science and Children, 36(7), 16-21.
Beardslee, D.C. & D.D O'Dowd (1961). The college-student image of the scientist. Science 133 (3457): 997–1001.
Buldu, M. (2006). Young children’s perceptions of scientists: A preliminary study. Educational Research, 48(1), 121-132.
Burton, G.M. & Huber, R.A. (1995). What do children think scientist look like? School Science and Mathematics, 95 (7), 371-376.
Büyüktaşkapu, S., Çeliköz, N., ve Akman, B. (2012). Yapılandırmacı bilim öğretim programının 6 yaş çocuklarının bilimsel süreç becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(165), 274-291.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 13, Sayı 27, Eylül 2013, 67 - 97
91
Camcı, S. (2008). Bilim şenliğine katılan ve katılmayan öğrencilerin bilim ve bilim insanına yönelik ilgi ve imajlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Crowther, D.T., Norman, G. L. & Lederman, J.S. (2005). Understanding the true meaning of nature of science. Science and Children 43(2), 50-52.
Chambers, W. D. (1983). Stereotypic images of scientist: The draw-a scientist test. Science Education. 67(2): 255-265
Çermik, H. (2013). Öğretmen adaylarının zihinlerinde canlanan resimdeki bilim insanı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33, 139-153
Dorkins, H. (1977). Sixth form attitudes to science. New Scientist. 7J5, 523, 524.
Gonsoulin, W. B. (2001). How do middle school students depict science and scientist. Mississippi State University, Curriculum and Instruction, Doctoral Thesis, UMI Number: 3005589.
Güler, T. ve Akman, B. (2006). 6 yaş çocuklarının bilim ve bilim insanı hakkındaki görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 55-56
Holt, B.G. (1991). Science with young children. Washington: National Association for The Education of Young Children.
Kahle, J. B. (1989). Images of scientists: Gender issues in science classrooms. The Key Centre for School Science and Mathematics. 4, 1-9.
Kaya, O. N., Doğan, A. ve Öcal, E. (2008). Turkish elementary school students’ ımages of scientists. Eurasian Journal of Educational Research, 32, 83-100.
Kaya,V.H., Afacan, Ö., Polat, D. ve Urtekin, A. (2013). İlköğretim öğrencilerinin bilim insanı ve bilimsel bilgi hakkındaki görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 305-325
Kibar Kavak, G. (2008). Öğrencilerin bilime ve bilim insanına yönelik tutumlarını ve imajlarını etkileyen faktörler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com