You are here

Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerine Göre; Neden Matematik? Nasıl Matematik?

According To The Students of Science Teacher Education; Why Is Mathematics? How Mathematics?

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of the study is to determine the opinions of Science Teaching students about “how mathematical skills influence achievement in science” and about “mathematical knowledge “or “Mathematics course”. The scanning model was employed in the study. The study group consists of 345 students enrolled in the Elementary Education Science Teaching program of a Faculty of Education located in a medium-sized city of the Eastern Anatolian Region. Data were collected using the Information Gathering Form (IGF) that consists of three open-ended questions and analyzed in a descriptive style. The results show that a great majority of Science Teaching students think that a student with high mathematical knowledge will also succeed in science and nearly half of all students would like to obtain mathematical knowledge as much as an elementary education mathematics teaching student does. These students believe that mathematics will be helpful throughout their lives and it will help them succeed in exams such as KPSS. In this respect, is offered mathematics courses in curricula without more than necessary details might be useful for students who want to learn mathematics.
Abstract (Original Language): 
Çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin “matematik becerisinin fen başarısını ne yönde etkilediği” ile “matematik bilgisi” veya “matematik dersi” alma hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 2010–2011 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Doğu Anadolu Bölgesi’nin nüfus açısından orta ölçekli bir ilinde bulunan eğitim fakültesinin ilköğretim bölümü, fen bilgisi öğretmenliğinde öğrenim gören toplam 345 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, üç açık uçlu sorudan oluşan yapılandırılmış Bilgi Toplama Formu kullanılarak toplanmış ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Sonuçlar fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin çoğunluğunun matematik becerisi yüksek olan bir öğrencinin fen başarısının yüksek olacağı görüşünde olduğunu ve çalışmaya katılan öğrencilerin yarıya yakını (%81) ilköğretim matematik öğretmenliği öğrencisi kadar matematik bilgisi almak istediğini göstermiştir. Bu öğrenciler matematiğin öğrenim hayatları boyunca derslerinde gerekli olduğunu veya öğrenim hayatları sonunda karşılaşacakları KPPS gibi sınavlarda başarılı olmalarına yarayacağını belirtmişlerdir. Bu bağlamda bu öğrencilerin gerek duyduğu bir içerikte matematik dersinin veya derslerinin programlarında seçmeli olarak yer almasının faydalı olabileceği önerilmektedir.
160-181

REFERENCES

References: 

Abad, E., A. (1994). Rethinking mathematics: Closing the gap between maths and science. The Science Teacher, 61 (11), 34-37.
Amato, J. (1996). The introductory calculus-based physics textbook. Physics Today, 49 (12), 46-50.
Beıchner, R., J. (1994). Testing student interpretation of kinematics graphs. American Journal of Physics, 62 (8), 750-762.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Çavaş, B. (2002). İlköğretim 6. ve 7. sınıflarda okutulan matematiğe dayalı fen konularında yaşanan sorunlar, matematiğin bu sorunlar içerisindeki yeri ve bu sorunların giderilmesinde teknolojinin rolü ve çözüm önerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Çetin, Ö., F (2010). 6–7–8 sınıf fen bilgisi derslerinde kullanılan matematik hakkında ilköğretim matematik öğretmenlerinin görüşleri. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25 Eylül 2010, (s.233), İzmir: Dokuz Eylül Ünivesitesi.
Denny, R., T. (1971). The mathematics skill test (MAST) for chemistry. Journal of Chemical Education, 48 (12), 845-846.
Deveci, Ö. (2010). İlköğretim Altıncı Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket Ünitesinde Fen-Matematik Entegrasyonunun Akademik Başarı ve Kalıcılık Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Doğru, M. (2004). Fen bilgisi öğretmen adaylarında çevre sorunlarının çözümünde problem çözme yönteminin uygulanması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
Durmaz, H. (2004). Nasıl bir fen eğitimi istiyoruz? Yaşadıkça Eğitim Dergisi, (83/84), 38-40.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 13, Sayı 25, Mart 2013, 160 - 181
178
Eisner, M., P. (1991). In my opinion, physics educators and mathematics educators should work together. The Physics Teacher, 29 (11), 478-480.
Ersoy, Y. (1997). Okullarda matematik eğitimi: matematikte okur-yazarlık. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 107-112.
Ersoy, Y., ve Erbaş, A.K., (2000). Cebir öğretiminde öğrencilerin güçlükleri-II: Yanlışlarla ilgili öğretmen görüşleri. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 6-8 Eylül 2000, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 2001.
Goldberg, F., M. & Anderson, J., H. (1989). Student difficulties with graphical representations of negative values of velocity. The Physics Teacher, 27 (4), 254-260.
Huntley M. A. (1998). Design and implementation of a framework for defining integrated mathematics and science education. School Science and Mathematics, 98, 320-327.
Karaer, H. (2006). Fen bilgisi öğretmenlerinin ilköğretim II. kademedeki fen bilgisi öğretimi hakkındaki görüşleri (Amasya örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 103-104.
Karamustafaoğlu, O. (2009). Fen ve teknoloji eğitiminde yeni yönelimler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (1), 87-102.
Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Kaya, D., Akpınar, E. ve Gökkurt, Ö (2006). İlköğretim fen derslerinde matematik tabanlı konuların öğrenilmesine fen-matematik entegrasyonunun etkisi. Üniversite ve Toplum Dergisi, 6 (4), 1-5.
Kıray, S., A. (2010). İlköğretim İkinci Kademede Uygulanan Fen Ve Matematik Entegrasyonunun Etkililiği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Mcdermott, L., C., Rosenquist, M., L., van Zee, E., H.. (1987). Student difficulties in connecting graphs and physics: Examples from kinematics. American Journal of Physics, (Am. J. Phys.), 55 (6), 503-513.
Monk, M. (1994). Mathematics in physics education: A case of more haste less speed. Physics Education, 29 (4), 209-211.
NRC (National Research Council). (1996). National science education standards. Washington, DC: National Academy Press.
Socha, S. (2001). Less is sometimes more. The Mathematics Teacher, 94 (6), 450-452.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 13, Sayı 25, Mart 2013, 160 - 181
179
Tirosh, D. & Stavy, R. (1992). Students’ ability to confine their application of knowledge: The case of mathematics and science. School Science and Mathematics, 92 (7), 353-358.
Tzanakis, C. (1999). Unfolding interrelations between mathematicsand physics in a presentation motivated by history: Two examples. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 30 (1), 103-118.
Umay, A. (2003). Matematiksel muhakeme yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 234–243.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Basım) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu). (2007b). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007). Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com