You are here

İlköğretim 6. 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının Sosyo-ekonomik Düzeylerine Göre İncelenmesi

A Study on Primary Education 6th 7th and 8th Grade Students Reading Habits according to Their Socio-economic Status

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study aimed to find out the reading habit of 6. 7. and 8. grade students in primary education. The sample of the study was occurred of 688 sub, 290 medium and 345 high socio-economic status; from the total of 1323 students, 457 were sixth grade, 463 were seventh grade and 403 were eighth grade students. 623 students were girls and 700 students were boys. The datum gathered by a 24 questions survey from composed of two parts were transferred into SPSS programme. Percentage and frequency distribution tables were used for datum analyze, frequency distributions were tested by chi-square test in the 0,05 meaningfulness level. At the end of this study, it has been found out that 6, 7 and 8. grade students mostly like reading in their spare time, most of them have bookcases of their own at home, they mostly like reading novels, they mostly buy books with their pocket money, they read books regularly every day, they mostly buy books for their friends as presents, they like getting books on certain days; why they read is because they believe in the favour of reading books, it has been found out that studying for the lessons and examinations prevent them from reading. Besides, it has been found out that there is a remarkable relation between their reading habit and socio-economic status.
Abstract (Original Language): 
Araştırma ilköğretim 6. 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini; 688 alt, 290 orta ve 345 üst sosyo-ekonomik düzeyden; 457 altıncı sınıf, 463 yedinci sınıf ve 403 sekizinci sınıf olmak üzere toplam 1323 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin 623’ü kız, 700’ü erkektir. İki bölümde toplam 24 sorudan oluşan bir anket formu ile elde edilen veriler SPSS programına girilmiştir. Verilerin analizinde yüzde ve frekans dağılım tabloları yapılmış, frekans dağılımları ki-kare testi ile 0,05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Araştırma sonucunda ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin boş zamanlarında en çok kitap okumaktan hoşlandıkları; büyük bir çoğunluğunun evlerinde kendilerine ait bir kitaplıklarının olduğu; en çok roman türü kitapları okumaktan hoşlandıkları; harçlıklarıyla en çok kitap satın aldıkları kitap okumalarına en çok derslerinin yoğunluğu ile sınavlara hazırlanmalarının engel olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca öğrencilerin okuma alışkanlıkları ile sosyo-ekonomik düzeyleri arasında yüksek düzeyde bir ilişki bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

Akyol, H.(2007). İlköğretimde Türkçe Öğretimi, A. Kırkkılıç ve H. Akyol (Ed.), Okuma, (ss. 15-48). Ankara: Pegem-A Yayıncılık.
Bekar, Ü. (2005). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlığı kazanmalarında ailenin rolü, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Coşkun, E. (2003). Çeşitli değişkenlere göre lise öğrencilerinin etkili okuma becerileri ve bazı öneriler. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13, 101-129.
Devrimci, H. (1993). İlkokul 5. sınıf çocuklarında okuma alışkanlığının incelenmesi, Yayınlanmamış bilim uzmanlığı tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara
Dökmen, Ü. (1990). İlkokul çocuklarında okuma alışkanlığı. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Gönen, M., Öncü, E. Ve Işıtan, S. (2004). İlköğretim 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 164, 7–35.
Grabe, W. & Stoller, F.L. (2001). Reading for academic purposes: guidelines for the ESL/ELF. (Edit: M. Celce-Murcia). Teaching English as a Second or Foreign Language (187–203). London: Heinle&Heinle.
Gürcan, H. İ. (1999). Okuma alışkanlığı ile kitap yayımcılığının kültürel iletişim ve teknolojisine bağlı sorunları karşısında Türkiye koşulları temelinde bir model önerisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Keleş, Ö. (2006). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinde kitap okuma alışkanlığının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Kellner, D.(2001). New technologies new literacies: reconstructing education for the New millennium. International Journal of Technology and Design Education, 11, 67–81.
Şirin, M. R. ve Soylu, İ. (2003). Okuyan Türkiye ön bilgi raporu. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
Tosunoğlu, M. (2003), Türk öğretiminde okuma alışkanlığı ve çocukların okuma eğitimleri. Ankara: Türk Dili Dergisi, 39.
Williams, C. (1990). A study of the rading interests habits and attitudes of third, fourth and fifth grades. A Class Action Research Project.
Yalçın, K. (2004). Çocuklarda okuma alışkanlığı nasıl kazandırılabilir? Yankı: İnfo Kültür, Sanat, Edebiyat ve Düşün Dergisi, 17.
Yalçın, A. (2002). Türkçe öğretim yöntemleri -yeni yaklaşımlar-. Ankara: Akçağ Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com