You are here

Beşinci Sınıf Öğrencileri Arasındaki Dijital Bölünmenin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Diyarbakır İli Örneği

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
An Investigation of Digital Divide among Fifth Grade Students in Terms of Various Variables: Diyarbakır Case. Digital divide concept, explained as digital gap among teachers and students in terms of education, is generally defined as differences in access to and usage of Information and Communication Technologies [ICT] among individuals, groups, and communities. The purpose of this study is to investigate fifth grade students' ICT access facilities, and usage status and ICT usage purposes. This research was carried out with data obtained from 539 primary students of fifth grade in primary schools of Bağlar, Yenişehir, Kayapınar and Sur central districts in Diyarbakır. The data were collected by “ICT Access Facilities and Usage Questionnaire” developed by researchers. Techniques of descriptive statistics and non-parametric tests were used to analyze the data. Results of this study suggest that there is a digital divide in terms of ICT access facilities and usage status among students. Gender, the number of households, parents’ working status, parents’ and siblings’ computer and/or internet usage status are associated variables with primary school fifth grade students’ ICT usage purposes.
Abstract (Original Language): 
Eğitsel açıdan öğretmenler ve öğrenciler arasındaki dijital boşluk olarak açıklanabilen dijital bölünme, genel olarak bireyler, gruplar ve toplumlar arasındaki Bilgi ve İletişim Teknolojileri [BİT] erişim ve kullanım farklılıkları olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırmada, ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin BİT erişim olanakları ve kullanım durumları ile BİT kullanım amaçlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Diyarbakır ilinin Bağlar, Yenişehir, Kayapınar ve Sur merkez ilçelerinde bulunan okullarda öğrenim gören 539 ilköğretim beşinci sınıf öğrencisinden elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir. Tarama modelindeki bu araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan “BİT Erişim Olanakları ve Kullanım Anketi” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel istatistik tekniklerinden ve non-parametrik testlerden yararlanılmıştır. Bu araştırmada, öğrenciler arasında, BİT erişim olanakları ve kullanım durumu açısından dijital bölünme olduğu belirlenmiştir. Bunun dışında cinsiyet, aynı evde yaşayan kişi sayısı, anne-baba çalışma durumu, anne-baba ve kardeşin bilgisayar ve/veya internet kullanım durumu değişkenlerinin, araştırmaya katılan ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin BİT kullanım amaçlarıyla ilişkili olduğu saptanmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Aerschot, L. V. ve Rodousakis, N. (2008). The link between socio-economic background and Internet use:
Barriers faced by low socio-economic status groups and possible solutions. The European Journal of
Social Science Research, 21(4), 317-351.
Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.
Atkinson, J., Black, R. ve Curtis, A. (2008). Exploring the digital divide in an Australian regional city: A
case study of Albury. Australian Geographer, 39(2), 479- 493.
Babu, S. (2008). Digital divide: Educational disparities in India. The Icfai University Journal of Public
Administration, 4(3), 68-81.
Banister, S. ve Reinhart, R. V. (2011). TPCK for impact: Classroom teaching practices that promote social
justice and narrow the digital divide in an urban middle School. Computers in the Schools, 28, 5–22.
Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (11. baskı). Ankara: Pegem Akademi
Yayıncılık.
Chakraborty, J. ve Bomsan, M. M. (2005). Measuring the digital divide in the united states: Race, income,
and personal computer ownership. The Proffesional Geographer, 57(53), 395-410.
Clark, C. ve Gorski, P. (2001). Multicultural education and the digital divide: Focus on Race. Multicultural
Perspectives, 3(4), 15–25.
Çömlekçi, N. (2001). Bilimsel araştırma yöntemi ve istatistiksel anlamlılık sınamaları. Ankara: Bilim
Teknik Yayınevi.
Dasgupta, S., Lall, S. ve Wheeler, D. (2005). Policy reform, economic growth and thedigital divide.
Oxford Development Studies, 33(2), 229-243.Eamon, M. K. (2004). Digital divide in computer access and use between poor and non-poor youth.
Journal of Sociology and Social Welfare, 31(2), 91-112.
Education Commission of the States. (2000). Technology: equitable access in schools. Denver, CO:
Author.
Ersoy, A. (2011). Turkish primary school children’s opinions related to the internet awareness.
International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 2(1), 24-38.
Ersoy, A. ve Türkkan, B. (2009). İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde internet algısı. İlköğretim Online,
8(1), 57-73. http://www.ilköğretim-online.org.tr adresinden 27 Mayıs 2011 tarihinde edinilmiştir.
Gudmundsdottir, G. B. (2010). From digital divide to digital equity: Learners’ ICT competence in four
primary schools in Cape Town, South Africa. International Journal of Education and Development
using Information and Communication Technology, 6(2), 1-22. http://ijedict.dec.uwi.edu/ adresinden
02 Ocak 2011 tarihinde edinilmiştir.
Guillén, M. F. ve Suárez, S. L. (2005). Explaining the global digital divide: economic, political and
sociological drivers of cross-national internet use. Social Forces, 84(2), 681-708.
Gündüz, H. B. (2010). Digital divide in Turkish primary schools: Sakarya sample. The Turkish Online
Journal of Educational Technology, 9(1), 43-53. http://www.tojet.net adresinden 12 Şubat 2011
tarihinde edinilmiştir.
Gyabak, K. ve Godina, H. (2011). Digital storytelling in Bhutan: a qualitative examination of new media
tools used to bridge the digital divide in a rural community school. Computers&Education, 57(4),
2236-2243.
Hess, F. M. ve Leal, D. L. (2001). A shrinking digital divide? The provision of classroom computers
across urban school systems. Social Science Quarterly, 82(4), 765-778.
Hindman, D. B. (2000). The rural-urban digital divide. JveMC Quarterly, 77(3), 549-560.
Hohlfeld, T. N., Ritzhaupt, A. D., Barron, A. E. ve Kemker, K. (2008). Examining the digital divide in K-
12 public schools: Four-year trends for supporting ICT literacy in Florida. Computers & Education,
51, 1648-1663.
Hohlfeld, T. N., Ritzhaupt, A. D. ve Barron, A. E. (2010). Connecting schools, community, and family
with ICT: Four-year trends related to school level and SES of public schools in Florida. Computers &
Education, 55, 391-405.
Holloway, D. (2005). The digital divide in Sydney. Information, Communication & Society, 8(2), 168-193.
Jackson, L. A., Zhao, Y., Kolenic, A., M. A., Fitzgerald, H. E., Harold, R. ve Eye, A. V. (2008). Race,
gender, and information technology use: the new digital divide. Cyberpsychology & Behaviour, 11(4),
437-442.
Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. (20. baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
Kezang ve Whalley, J. (2007). Closing the digital divide: The role of services and infrastructure in Bhutan.
Prometheus, 25(1), 69-84.
Korupp, S. E. ve Szydlik, M. (2005). Causes and trends of the digital divide. European Sociological
Review, 21(4), 409-422.
Liu, M. ve San, G. (2006). Social learning and digital divides: A case study of internet technology
diffusion. KYKLOS: International Review for Social Sciences, 59(2), 307-321.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2008). Temel Eğitim Projesi (Faz I-II). http://projeler.meb.gov.tr/pkmtr/
adresinden 13 Aralık 2011 tarihinde edinilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2010). Eğitimde FATİH projesi. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/site/index.php
adresinden 15 Aralık 2011 tarihinde edinilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2011). Milli eğitim istatistikleri: Örgün eğitim 2010-2011,
http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2010_20... adresinden 22 Aralık
2011 tarihinde edinilmiştir.
Miller, R. G. Jr. (1991). Simultaneous Statistical Inference. New York: Springer Verlog.
Nicholas, K. (2003). Geo-policy barriers and rural internet access: The regulatory role in constructing the
digital divide. The Information Society, 19, 287-295.
Norris, P. (2001). Digital divide: Civic engagement information poverty, and the Internet Worldwide.
Cambridge, New York: Cambridge University Press.
Organisation For Economic Co-Operation and Development. (2001). Understanding the digital divide.
http://www.oecd.org/dataoecd/38/57/1888451.pdf adresinden 08 Nisan 2011 tarihinde edinilmiştir.
Orhan, F. ve Akkoyunlu, B. (2004). İlköğretim öğrencilerinin internet kullanımları üzerine bir çalışma.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 107-116.Pick, J. B. ve Azari, R. (2008). Global digital divide: Influence of socioeconomic, governmental, and
accessibility factors on information technology. Information Technology for Development, 14(2), 91–
115.
Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-6.
Rønning, H. (2006). Systems of control and regulation: Copyright issues, digital divides and
citizens’rights. Systems of Control and Regulation, 20(1), 20-34.
Saleh, N. (2009). The digital divide and social justice. Feliciter, 6, 244-245.
Sipahi, B., Yurtkoru, E. S. ve Çinko, M. (2010). Sosyal bilimlerde SPPS’le veri analizi (3. baskı). İstanbul:
Beta Yayıncılık.
Souter, D. (2007). Internet governance and development: Another digital divide? Information Polity, 13,
29-38.
Türkiye İstatistik Kurumu. (2010). 2010 yılı hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması.
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=60veust_id=2 adresinden 01 Ocak 2011 tarihinde
edinilmiştir.
Türkiye İstatistik Kurumu. (2011). 2011 yılı hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması.
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=60veust_id=2 adresinden 09 Ocak 2012 tarihinde
edinilmiştir.
Underwood, J. D. M. (2007). Rethinking the digital divide: Impacts on studenttutor Relationships.
European Journal of Education, 42(2), 213-222.
Vandenbroeck, M., Verschelden , G., Boonaert , T. ve Haute, L. V. (2007). Changes in the digital divide:
A case from Belgium. British Journal of Educational Technology, 38(4), 742-743.
Vehovar, V., Sicherl, P., Hüsing, T. ve Dolnicar, V. (2006). Methodological challenges of digital divide
measurements. The Information Society, 22, 279-290.
Venkat, K. (2001). Digital divide and poverty. Journal of Poverty, 5(4), 113-116.
White, B. L. (2008). The requirements of justice arising from the digital divide. Confluence: The Journal
of Graduate Liberal Studies, 13(2), 26-35.
Yang, J. C. ve Chen, S. Y. (2010). Effects of gender differences and spatial abilities within a digital
pentominoes game. Computers & Education, 55, 1220-1233.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com