You are here

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Bir Değerlendirme

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
An Analysis of the Turkish Teacher Candidates' Critical Thinking Skills. The purpose of this study was to investigate whether Turkish Education teacher candidates' critical thinking skills differ or not in terms of several variables. For this purpose, the following questions were tried to be answered: Does Turkish Education teacher candidates' critical thinking skills differ with respect to their gender, academic achievement scores, feeling successful in comprehension skills (listening-reading) and explaining skills (speaking - writing)? It was a survey study. The participants of the study were 123 Turkish Education Department students who were in third and fourth class at Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education in 2010- 2011 academic years. In the study, in order to collect data the 30-item of "Critical Thinking Scale" developed by Ozdemir (2005) was applied. The obtained data was transferred to a computer and analyzed by using SPSS (15.0) software program. The results of analysis showed that the Turkish Education teacher candidates’ critical thinking skill doesn’t differ significantly in terms of gender, academic achievement scores. The candidates' critical thinking skills showed a significant difference according to their feeling of success in reading and speaking skills but not according to their feeling of success in explaining skills listening and writing.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme becerilerinin çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmeye çalışmaktır. Bu amaç doğrultusunda, şu sorulara cevap aranmıştır: Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme becerileri cinsiyet, akademik başarı notu, anlama becerilerinde (dinleme- okuma) kendilerini yeterli hissetme durumları ile anlatma becerilerinde (konuşma - yazma) kendilerini yeterli hissetme durumlarına göre değişmekte midir? Araştırma “tarama” modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2010-2011 eğitim öğretim yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören toplam 123 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada, verileri toplamak amacıyla Özdemir (2005) tarafından geliştirilen 30 maddelik “Eleştirel Düşünme Ölçeği” kullanılmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak SPSS (15.0) paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucuna göre, Türkçe öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerileri cinsiyetlerine ve akademik başarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Adayların eleştirel düşünme becerilerinin, okuma ve konuşma becerilerinde kendilerini yeterli hissetme durumlarına göre farklılaştığı, dinleme ve yazma becerilerinde kendilerini yeterli hissetme değişkenlerine göre değişmediği sonucuna ulaşılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 
1-12

REFERENCES

References: 

Akar, C. (2007). İlköğretim Öğrencilerinde Eleştirel Düşünme Becerileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi,
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Akar, Ü. (2007). Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri ve Eleştirel Düşünme Beceri Düzeyleri
Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Arık, A. (1990). Yaratıcılık, Ankara: Kültür Bakanlığı Kültür Eserleri Dizisi.
Ay, Ş. (2006). Eleştirel Düşünme Gücü İle Eleştirel Düşünmeye Yönelik Tutumlar Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi. (336), 25-31.
Beyer, B.K. (1985). Critical Thinking: What is it? Social Education. 49.
Beyer, B.K. (1998). Developing a Scope and Sequence for Thinking Skills Instruction. Educational
Leadership, 45(7),26-30.
Beyer, B.K. (1991). Teaching Thinking Skill, A Handbook for Elemantry School Teachers. Boston: Allyn
and Bacon Publishing.
Cüceloğlu, D. (1995). İyi Düşün Doğru Karar Ver. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Çekiç, S. (2007). Matematik Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Gücü Düzeylerinin
Bazı Değişkenlere Göre Düzenlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Çetin, A. (2008). Sınıf Öğretmenliği Adayların Eleştirel Düşünme Gücü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Ennis, R. H. (1993). Critical Thinking Assessment. Theory into Practice, 32(3),179-186.
Ennis, R.H. (1985). A Logical Basis for Measuring Critical Thinking Skills. Educational Leadership,
43(2), 44-48.
Erktin, E. (2002). İlköğretimde Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Dergisi, (16), s. 61-71.
Glasser, W. (2000). Kaliteli Eğitimde Öğretmen. Beyaz Yayınları. Çeviren: Ulaş Kaplan. İstanbul.
Grant, G. E. (1988). Teaching Critical Thinking. New York: Praeger Publishers.
Gülveren, H. (2007). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri ve Bu Becerileri
Etkileyen Eleştirel Düşünme Faktörleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
İpşiroğlu, Z. (2002). Eleştirel Düşünme Öğretilebilir mi? www.felsefeekibi.com.
Karadüz, A. (2010). Dil Becerileri ve Eleştirel Düşünme. International Periodical For the Languages,
Literature and History of Turkish or Turkic. (5/3), 1566-1593.
Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Kaya, H. (1997). Üniversite Öğrencilerinde Eleştirel Akıl Yürütme. Yayımlanmamış Doktora Tezi,
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Kökdemir, D. (2000). Deniz Yıldızlarını Kurtarmaya Çalışanların Öyküsü. Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme.
XI. Ulusal Psikoloji Kongresi. 19-22 Eylül, Ege Üniversitesi, İzmir.
Kökdemir, D. Demirutku K. (2000). Psikoloji Derslerinde Tümdengelim Yönteminin Kullanılması, İnternet
Uygulamaları ve Notlandırma Sistemi. XI. Ulusal Psikoloji Kongresi. 19-22 Eylül, Ege
Üniversitesi, İzmir.
Kökdemir, D. (2003). Belirsizlik Durumlarında Karar Verme ve Problem Çözme. Yayımlanmamış
Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Kürüm, D. (2002). Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Gücü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
MEB. (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları
Müdürlüğü.
Norris, S. P. (1989). Can We Test Validly for Critical Thinking? Educational Researcher, 18(9), 21-26.
Özbay, M. (1997). Türkçe Öğretiminde Programın Önemi, Çağdaş Eğitim, 232, 34-35.
Özbay, M. (2005). Bir Dil Becerisi Olarak, Dinleme Eğitimi. Ankara: Akçağ Yayınları.Özdemir, S. M. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler
Açısından Değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3, (3), 297-316.
Özden, Y. (2005). Öğrenme ve Öğretme. Ankara Pegem A Yayıncılık.
Rudd, R.D. (2007). Defining Critical Thinking. Techniques: Connecting Education and Careers, 82(7),
46-49.
Sever, S. (2004). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
Sönmez, V. (1993) Yaratıcı Okul, Öğretmen, Öğrenci, Ayşegül Ataman (Ed). Yaratıcılık ve Eğitim XVII.
Eğitim Toplantısı, Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları No:17.
Şen, Ü. (2009). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler
Açısından Değerlendirilmesi ZFWT 1, 2.
Titiz, T. (2001). Ezbersiz Eğitim Yol Haritası. PegemA Yayıncılık. Ankara.
Tuna, Serhat. (2006). Vygotsky ve Pıaget'de Düşünme/Düşünce-Dil İlişkisi.Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Yıldırım, A. Ç. (2005). Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin
İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Zayif, K. (2008). Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com