You are here

İlköğretim Öğrencilerinin Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) İlişkisini Algılama Düzeylerinin Tespiti (Kırşehir İli Örneği)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Determination of Elementary School Students’ Perceptions on Science-Technology-Society- Environment (STSE) Relations (Sample Of Kirsehir City). The purpose of this research is to identify elementary school students’ perceptions on STSE relations, which is a subscale of scientific literacy. In this research, how elementary school students’ perceptions on STSE have changed due to grade level and socioeconomic environment of the schools have been discussed. This research was designed as a qualitative study which includes multiple cases. Research has been done in two elementary schools, one representing high socioeconomic environments and the other representing low socioeconomic environments. The schools were both situated in Kirsehir in 2006-2007 school year. Data mainly determined with semi-structured interviews with 40 students attending to the schools mentioned above. Additionally, short stories related to science-technology-society-environment relations, science process skills test, and pictures prepared by the researcher were used to collect data. Data were qualitatively analyzed with content analysis by coding. At the end of the research, it has been observed that elementary school students’ perceptions on STSE relations have been changed disorderly with the changing grade level.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, ilköğretim öğrencilerinin fen okuryazarlığının bir alt boyutu olan Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) ilişkisini algılama düzeylerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin FTTÇ ilişkisini algılama düzeyindeki değişimleri sınıf seviyeleri ve öğrenim gördükleri okulların sosyoekonomik çevresine bağlı olarak ele alınmıştır. Araştırma bir durum tespit çalışması olup nitel çalışma durum desenlerinden çoklu durum deseni kullanılmıştır. Araştırma 2006-2007 eğitim öğretim yılı içerisinde Kırşehir ilinde bulunan, üst sosyoekonomik çevrenin okulunu temsil eden bir ilköğretim okulunda ve alt sosyoekonomik çevrenin okulunu temsil eden bir ilköğretim okulunda olmak üzere iki okulda yapılmıştır. Araştırma verilerinin temelini bu okullara devam eden 40 öğrenci ile yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlar oluşturmaktadır. Araştırmada mülakatlara ek olarak “fen-teknoloji-toplumçevre ile ilişkili hikâyeler”, “Bilimsel Süreç Becerileri (BSB) testleri” ve “fotoğraflar” veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde, kodlamaya dayalı içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, ilköğretim öğrencilerinin FTTÇ ilişkisini algılama düzeylerinin sınıf seviyesi yükseldikçe düzenli olmayan bir şekilde değiştiği ve alt ve üst sosyoekonomik çevre okullarındaki öğrencilerin FTTÇ ilişkisini algılayabildikleri görülmüştür.

REFERENCES

References: 

Afacan, Ö. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) İlişkisini Algılama
Düzeyleri ve Bilimsel Tutumlarının Tespiti (Kırşehir İli Örneği). Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Akgün, Ş. (2001). Fen Bilgisi Öğretimi. (Geliştirilmiş 7. baskı).Giresun: Pegem A Yayıncılık.
Arıca, H. (1998). İstatistik “Yöntemler ve Uygulamalar”. Ankara: Meteksan A.Ş.
Başdağ, G. (2006). 2000 Yılı Fen Bilgisi ve 2005 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarının
Bilimsel Süreç Becerileri Yönünden Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Bell, B. (1981). When is an Animal, not an Animal? Journal of Biological Education, 15(3), 213-218.
Demetriou, D., Korfiatis K., and Constantinou C. (2009). A ‘Bottom-Up’ Approach to Food Web
Construction. Journal of Biological Education, 43 (4), 181-187.
DiEnno C. M. and Hilton S. C.(2005). High School Students’ Knowledge, Attitudes, and Levels of
Enjoyment of an Environmental Education Unit on Nonnative Plants. The Journal of
Environmental Education, 37 (1): 13-25.
Drissner, J. Haase H. M., Hille K. (2010). Short-term Environmental Education – Does it work? – An
evaluation of the ‘Green Classroom’. Journal of Biological Education, 44 (4): 149-155.
Eilam, B. (2002). Strata of Comprehending Ecology: Looking Through the Prism of Feeding Relations.
Science Education, 86, 645-671.
Hassard, J. (2000). Science As Inquiry. Good year books. Parsippany, New Jersey.
Kattmann, U.(2001). Aquatics, Flyers, Creepers and Terrestrials-Students’ Conceptions of Animal
Classification. Journal of Biological Education, 35(3), 141-147.
Kazancı, O. (1989). Eğitimde Eleştirici Düşünme ve Öğretimi. Ankara: Kazancı Kitap Ticaret A.Ş.
Killerman, W. (1996) Biology Education in Germany: Research into the Effectiveness of Different
Teaching Methods. International Journal of Science Education, 18(3), 333-346.
Kinchin, I.M. (1999). Investigating Secondary-School Girls’ Preferences for Animals or Plants: a Simple
“Head to Head” Comparison Using to Unfamiliar Organisms. Journal of Biological Education,
33(2): 95-99.
Krathwohl, D. R. (1998). Methods of Educational and Social Science Research: An Integrated Approach.
New York: Longman.
Leeds National Curriculum Science Support Project. (1992). Children’s Ideas About Ecosystems. İnternet
Erişim: http://www.learner.org/courses/essential/life/support/pdf/2_Ecosystems.pdf
Matthies, P. L. (2002). The Influence of an Educational Program on Children’s Perception of Biodiversity.
The Journal of Environmental Education, 33(2): 22–31.
Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. San Francisco,
CA: Jossey-Bass. Second Edition.
National Research Council. (NRC). (1996). National Science Education Standards. National Academy
Press. Washington DC.
O-Saki, K. M., and Samiroden, W.D. (1990). Children's Conceptions of `Living' and `Dead'. Journal of
Biological Education, 00219266, Autumn 90, 24 (3).
Rubin, H. J. and Rubin, I. S. (1995) Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data. Thousand Oaks,
CA: Sage Publications.
Schatzman, L. and Strauss, A. (1973). Field Research. England Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Schollum, B. (1983). Arrows in Science Diagrams: Help or Hindrance for Pupils?. Research in Science
Eucation, 13, 45-59.
Senior, R. (1983). Pupils’ Understanding of Some Aspects of Interdependency At Age Fifteen.
Unpublished MED Thesis, University of Leeds.
Shepardson, D. P. Wee, B. Priddy, M. and Harbor, J. (2007). Students’ Mental Models of The
Environment. Journal of Research in Science Teaching, 44(2), 327-348.
Şenyüz, G. (2008). 2000 Yılı Fen Bilgisi ve 2005 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarında Yer
Alan Bilimsel Süreç Becerileri Kazanımlarının Tespiti ve Karşılaştırılması. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Taşdemir, M. (2000). Eğitimde Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Ocak Yayınları.
Villalbi, R. M. and Lucas, A.M. (1991). When is an Animal not an Animal? When it Speaks English!
Journal of Biological Education. 00219266, Fall 91, 25 (3).
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin
Yayınları.
Yip, Y. D. (2000). Bringing Life Back to The Biology Laboratory-Investigations with Mealworms. Journal
of Biological Education, 34 (2): 101-104

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com