You are here

Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Psikolojik Danışma Yardımı Almaya ve Bu Yardımın Sunulduğu Birimlere İlişkin Görüşleri

Hacettepe University Students’ Perceptions of Getting Psychological Counseling Help And The Units Which Provide The Help

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to examine the university students’ views on psychological counseling help, their expectations from Psychological Counseling and Guidance services’ physical environments, and their perceptions of getting psychological counseling help. With this purpose, the research group of this study is consisted of 413 Hacettepe University students who are taking courses in 2010-2011 Fall term. In order to get research data, a survey with 23 questions is applied. The frequency analyze is applied to the data collected from the university students by using the survey which has 4 parts. Based on the research’s findings, it is examined that although they need to get psychological counseling help, their proportion of applying for getting this help is low. Also, they prefer the counseling rooms with light colors and less furniture. The findings of this research are discussed as a base for future researches.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin aldıkları psikolojik danışma yardımı, psikolojik danışma ve rehberlik servislerinin fiziki ortamları ve psikolojik danışma yardımı alma hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışmanın araştırma grubunu 2010-2011 öğretim yılı güz döneminde Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 403 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde araştırmacılar tarafından geliştirilen dört bölüm ve 23 maddeden oluşan bir anket kullanılmıştır. Bu anket aracılığıyla toplanan veriler üzerinde betimsel analiz yapılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre, üniversite öğrencilerinin psikolojik danışma yardımına ihtiyaçları olmalarına rağmen yardım almak için başvurma oranlarının düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca, fiziki özellikleri açısından da psikolojik danışma yardımı alınan birimin açık renk duvarlar olması ve az eşyayla döşenmesinin tercih edildiği gözlenmiştir. Buradan hareketle araştırmanın bulguları tartışılarak gelecekte yapılabilecek araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

REFERENCES

References: 

American Counseling Association. (1997). Governing council minutes of the Semptember 1997 governing
council meeting. Alexandria, VA.
Bishop, J, B. (2006). College and University Counseling Centers: Questions in Search of Answers.
Journal of College Counseling, 9, 6-19.
Deniz, M. E. , Avşaroğlu, S. ve Hamarta, E. (2004). Psikolojik danışma servisine başvuran üniversite
öğrencilerinin psikolojik belirti düzeyleri. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 16, 1-12.
Haigh, M. (2008). Coloring in the emotional language of place. Journal of Invitational Theory and
Practice 14, 25-40.
Koç, M., Avşaroğlu, S. ve Sezer, A. (2004). Üniversite öğrencilerinin akademik başarıları ile problem
alanları arasındaki ilişki. Selçuk Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 483–497.
Özbay, Y. (1996). Üniversite öğrencilerinin problem alanları ile yardım arama tutumları arasındaki ilişki,
IX. Ulusal Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
Özbay, Y., Terzi, Ş., Erkan, S. ve Cihangir Çankaya, Z. (2011). Üniversite öğrencilerinin profesyonel
yardım arama tutumları, cinsiyet rolleri ve kendini saklama düzeyleri. Pegem Eğitim ve Öğretim
Dergisi, 1 (4), 59-71.
Pektaş, İ ve Bilge, A. (2007). Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin problem
alanlarının belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(14), 83-98.
Pressly, P. K. and Heesackeri M. (2001). The Psysical environment and counseling: a review of theory
ande research. Journal of Counseling& Development, 79, 148-160.
T.C. Resmi Gazete (1984) YÖK Mediko Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama
Yönetmeliği, 18301, 3 Şubat 1984. (T.C.Resmi Gazete, 3 Şubat 1984, Sayı: 18301.
Taştan, N. ve Çürükvelioğlu, E. (2010). Kırıkkale Üniversitesi Eğitim ve Fen Edebiyat Fakültesi
öğrencilerinin problem alanları ve Kırıkkale Üniversitesi Danışma Rehberlik Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nden beklentileri, 21-22 Ekim 2010 Mersin Üniversitesi, V. Üniversiteler
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu : Üniversite PDR Merkezleri: Güncel Uygulamalar
ve Yönelimler, Mersin.
Turan, N. ve Erdur, Ö. (2010). Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutum ve İçsel Çalışan Modeller, 21-22
Ekim 2010 Mersin Üniversitesi, V. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu:
Üniversite PDR Merkezleri: Güncel Uygulamalar ve Yönelimler, Mersin.
Türküm, A. S. (2005). Who seks help? Examining the differences in attitude of Turkish university students
toward seeking psychological help by gender, gender roles, and help-seeking experiences. The
Journal of Men’s Studies, 13 (3), 389-401.
Türküm, A. S. (2007). Üniversite gençliğine yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, Özyürek,
R., Korkut Owen, F. ve Owen, D. (Ed.), Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik (ss. 201-218).
Ankara: Nobel Yayınevi.
Yerin Güneri, O. (2006). Counseling services in Turkish Universites. International Journal of Mental
Health, 35(1), 26–38.
Yerin Güneri, O. ve Çapa Aydın, Y. (2010). ODTÜ öğrencilerinin psikolojik danışma ve rehberlik
ihtiyaçları analizi çalışması, 21-22 Ekim 2010 Mersin Üniversitesi, V. Üniversiteler Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Sempozyumu : Üniversite PDR Merkezleri: Güncel Uygulamalar ve
Yönelimler, Mersin.
Ægisdo, S. and Lawrence H. G. (2009). Beliefs about psychological services (BAPS): development and
psychometric properties. Counselling Psychology Quarterly 22 (2), 197–219.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com