You are here

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Ders Çalışma Yaklaşımları ve Akademik Öz-yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Investigation of Relationship between Studying Approach and Academic Self-Efficacy of Computer Education and Instructional Technologies Department Students

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study was to investigate the studying approaches of CEIT students, and to determine the relation between the studying approaches and academic self-efficacy. This study was designed as survey model. The study group was consisting of 147 CEIT students at the Trakya University, Department of Computer Education and Instruction Technology in 2011-2012 academic year. “Study Process Questionnaire” and the “Academic Self-Efficacy Scale” were used for the collect of data. During the data analysis, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test, t-test and the oneway ANOVA were used. It is possible to say that the mean of deep approach and surface approach scores concerning the CEIT students’ studying approaches were identified as being moderate level and academic self-efficacy level was high. The surface studying approaches differed according to gender. A positive and medium level relation was identified between the deep approach to studying of CEIT students and their perceptipon of academic self-efficacy.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin ders çalışma yaklaşımlarını incelemek ve ders çalışma yaklaşımının akademik öz-yeterlik ile ilişkisini ortaya koymaktır. Araştırma tarama modeli biçiminde desenlenmiştir. Çalışma grubunu 2011-2012 öğretim yılında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören 147 öğrenci oluşturmuştur. Verilerinin toplanması için “Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeği” ve “Akademik Özyeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi, ttesti ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testlerinden yararlanılmıştır. BÖTE Bölümü öğrencilerinin ders çalışma yaklaşımlarından derin yaklaşım ve yüzeysel yaklaşım ortalama puanlarının orta düzeyde ve akademik öz-yeterlik algısının ise yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Bulgular, yüzeysel ders çalışma yaklaşımının cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. BÖTE bölümü öğrencilerinin öğrenim gördükleri sınıf düzeyi ile derin ders çalışma yaklaşımı arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Bulgular ayrıca BÖTE Bölümü öğrencilerinin derin ders çalışma yaklaşımı ile akademik öz-yeterlik algıları arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğunu göstermektedir.

REFERENCES

References: 

Bandura, A. (1997). Self-efficiacy: The excercise of control. New York: W.H. Freeman and Company.
Bassi, M.,Steca, P., Fave, A.D.,& Caprara, G.V. (2007). Academic self-efficacy beliefs and quality of
experience in learning. J Youth Adolescence, 36, 301-312.
Bay, E., Tuğluk, M.N. & Gençdoğan, B. (2005). Üniversite öğrencilerinin ders çalışma becerilerinin
incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 94-105.
Beşoluk, Ş.,& Önder, İ. (2010). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları, öğrenme stilleri ve eleştirel
düşünme eğilimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online,9(2), 679–693.
Biggs, J.B. (1987). Student approaches to learning and studying. Melbourne: Australian Council for
Educational Research.
Bong, M.,&Skaalvik, E.M. (2003). Academic self-concept and self-efficacy: How different are they
reallly?. Educational Psychology Review, 15(1), 1-40.
Byrne, M.,Flood, B.,&Willis, P. (1999). Approaches to learning of Irish students studying accounting.
Dublin City University Business School Research Paper Series, 36. retrieved May 23, 2012, from
http://doras.dcu.ie/2222/1/DCUBS_Research_Paper_Series_36.pdf/
Byrne, M.,Flood, B.,&Willis, P. (2002). The relationship between learning approaches and learning
outcomes: A study of Irısh accounting students. Accounting Education. 11(1), 27-42.
Çoban, G.,& Ergin, Ö. (2008). İlköğretim öğrencilerinin feni öğrenme yaklaşımları. Uludağ Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi,21(2), 271-293.
Ellez, M.,& Sezgin, G. (2002, Eylül 16). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları. V. Ulusal Fen
Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri. Alıntılama tarihi: 10 Aralık
2012.http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/OgretmenYetistirme/Bil....
Erdamar, G. (2010). Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Stratejilerini Etkileyen Bazı Değişkenler.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 82-93.
Gow, L.,Kember, D., & Cooper, B. (1994). The teaching context and approaches to study of accountancy
students. Issues in Accounting Education,9 (1), 118-141.
Hevedanlı, M.,& Ekici, G. (2009). Üniversite öğrencilerinin biyoloji öz-yeterliklerinin çeşitli değişkenler
açısından incelenmesi (Dicle Üniversitesi örneği). Ege Eğitim Dergisi,10(1), 24-47.
Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kember, D.,Charlesworth, M., Davies, H., Mckay, J.,&Stott, V. (1997). Evaluating the effectiveness of
educational innovations: Using the study process questionnaire to show that meaningful learning
occurs. Studies in Educational Evaluation,23(2), 141-157.
Marsh, H. W.,Walker, R., &Debus, R. (1991). Subject-specific components of academic self-concept and
self-efficacy. Contemporary Educational Psychology, 16, 331–345.
Miller, C. D.,Finley, J.,& McKinley, D. L. (1990). Learning approaches and motives: Male and female
differences and implications for learning assistance programs. Journal of College Student
Development, 31(2), 147–154.
Minasian-Batmaniani L.C.,Lingard, J.,&Prosser, M. (2005). Differences in students’ perceptions of
learning compulsory foundation biochemistry in the healths ciences professions.Advances in
Health Sciences Education,10, 279–290.
Morgan, A., Taylor, E.,&Gibbs, G. (1982). Variations in students' approaches to studying. British Journal
of Educational Technology, 13, 107-113.
Niles, F. S. (1995). Cultural differences in learning motivation and learning strategies: A comparison of
overseas and Australian students at an Australian University. International Journal of
Intercultural Relations, 19(3), 369-385.
Oğuz, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz yeterlik inançları. Anadolu Journal of
Educational Sciences International. 2(2), 15-28.
Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research, 66, 543-
578.
Pajares, F. (2002).Gender and perceived self-efficacy in self-regulated learning.Theory into Practice,
41(2),116-125.
Pajares, F.,& Miller, M. D. (1994). Role of self-efficacy and self-concept beliefs in mathematical problem
solving: a path analysis. Journal of Educational Psychology. 86, 193-203.
Richardson, J. T. E.,&King, E. (1991). Gender differences in the experience of higher education:
Quantitative and qualitative approaches. Educational Psychology. 11, 363–382.
Schunk, D. H. (1991). Self-efficacy and academic motivation. Educational Psychologist. 26, 207-231.Selçuk, G., Çalışkan, S., & Erol, M. (2007). Evaluation of learning approaches for prospective physics
teachers’. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 27(2), 25-41.
Sırmacı, N. (2003). Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının
Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2),359- 366.
Solberg, V.S.,O’Brien, K.,Villareal, P., Kennel, R.,&Davis, B. (1993). Self-efficacy and hispanic college
students: Validation of the college self-efficacy instrument”. Hispanic Journal of Behavioral
Sciences, 15(1), 80-95.
Türkiye İş Kurumu (İşkur). (2004). Bilgisayar Öğretmeni.Alıntılama tarihi: 10 Kasım 2012,
http:/ www.iskur.gov.tr/Meslek
Topkaya, N., Yaka, B.,& Öğretmen, T. (2011). Öğrenme ve ders çalışma yaklaşımları envanteri’nin
uyarlanması ve ilgili yapılarla ilişkisinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim,36 (15), 192-204.
Ülper,H.,& Bağcı, H. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine dönük öz yeterlik
algıları. Turkish Studies - International Periodical for The Languages, Literature and History of
Turkish orTurkic, 7(2), 1115-1131.
Watkins, D. (1983). Assessing tertiary study processes.Human Learning, 2, 29-37.
Yıldız, H. (2010, Mayıs 13). Öğretmen adaylarının sahip oldukları öğrenme stilleri ve öğrenme
yaklaşımları arasındaki ilişki. Birinci Ulusal Eğitim Programı ve Öğretimi Kongresi’nde sunulan
bildiri. Alıntılama tarihi: 10 Aralık 2012.
http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=117841
Yılmaz, M., Gürçay, D.,& Ekici, G. (2007) Akademik özyeterlik ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 253-259.
Yılmaz, M.B.,& Orhan, F. (2011). Ders çalışma yaklaşımı ölçeği'nin Türkçe formunun geçerlik ve
güvenirlik çalışması. Educationand Science,36(15), 69-83.
Zhang, L. (2000). University students’ learning approaches in three cultures: An investigation of Biggs’s
3P model. The Journal of Psychology, 134(1), 37-55.
Zhang L.,&Zhang X. (2003). A study of the relationships among learning strategy use, self-efficacy,
persistence and academic achievement in middles school students. PsycholSci,26, 603-607.
Zimmerman, B.J. (1995). Attainin greciprocality between learning and development through selfregulation.
Human Development,38, 367-372.
Zimmerman, B.J. (2000). Self-efficacy: an essential motive to learn. Contemporary Educational
Psychology,25,82-91.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com