You are here

Bilimin Doğası ve Tarihi Dersinde Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Tarihi ile İlgili Bilgilerinin Gelişimi

Preservice Science Teachers’ Development of Knowledge about History of Science during the Nature and History of Science Course.

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aimed to investigate to what extent the Preservice Science Teachers’ (PST) knowledge develop as a result of their searching and preparing power point presentations about the scientists who had an important contribution to science during the Nature and Histroy of Science course. The participants of the study consisted of 40 volunteer PSTs who had registered for the Nature and Histroy of Science course offered in spring semester of 2011-2012 education years. The research method of the study was designed in line with descriptive-interpretive approach. The data was collected through Science History Knowledge Level Definition Form which was developed by the researchers. The analysis results showed that PSTs knew about the 26 science people’s fields among 65 science people before the course while this number enhanced to 61 science people after the course. Moreover, according to the study results, at the end of the course, the numbers of the preservice teachers, who could state the civilizations contributing to the science development, enhanced compare to ones at the beginning of the course. The number of the scientific events that the preservice teachers stated was 19 before the course, and 32 after the course. According to the study results, it can be said that the PSTs’ knowledge on the science history was developed after attending to the Nature and Histroy of Science course.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarının bilimin tarihi konusundaki bilgi düzeylerinin Bilimin Doğası ve Tarihi dersinde ne ölçüde geliştiğini belirlemektir. Öğretmen adayları bilimin gelişimine yön veren toplam 65 bilim insanı hakkında araştırmalar yapmış ve bu araştırmalarını sınıfta sunmuşlardır. Çalışmanın katılımcıları, 2011-2012 eğitim yılı bahar döneminde Bilimin Doğası ve Tarihi dersini alan ve çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 40 Fen ve Teknoloji Dersi öğretmen adayıdır. Çalışmanın araştırma yöntemi betimsel yorumlayıcı (descriptiveinterpretive) yaklaşımla desenlenmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen Bilim Tarihi Bilgi Düzeyini Belirleme Formu yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizine göre ders öncesinde öğretmen adaylarının 65 bilim insanı içerisinden 26’sının alanını bildikleri, ders sonrasında ise bu sayının 61’e yükseldiğini belirleniştir. Bunun yanı sıra araştırma sonuçlarına göre, ders sonrasında, ders öncesine kıyasla bilime katkıda bulunmuş medeniyetleri belirtebilen öğretmen adayı sayısının arttığı görülmüştür. Öğretmen adaylarının bilimin gelişmesine en fazla katkısının olduğu düşündükleri bilimsel olayların sayısı ders öncesinde 19 iken, ders sonrasında bu sayı 32’dir. Çalışmanın sonuçlarına göre, Bilimin Doğası ve Tarihi dersinden sonra öğretmen adaylarının bilimin tarihi ile ilgili bilgilerinde gelişmeler olmuştur.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Alkan, N. (2009). Tarihin çağlara ayrılmasında “üç”lü sistem ve “Avrupa merkezci” tarih kurgusu.
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9), 23-42.
Anderson, D., Lucas, K. B., Ginns, I. S., & Dierking, L. D. (2000). Development of knowledge about
electricity and magnetism during a visit to a science museum and related post‐visit
activities. Science Education, 84(5), 658-679.
Can, Ç. (2012). Kolay, kısa, keyifli bilim. İstanbul: Carpediem Yayınları.
Fazlıoğlu, İ. (2004). İki ucu müphem bir köprü: ’Bilim’ ile ‘Tarih’ ya da ‘Bilim Tarihi’. Türkiye
Araştırmaları Literatür Dergisi, 2(4), 9-27.
MEB. (1968). İlkokul programı. İstanbul: Milli Eğitim Basım Evi.
MEB. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. (2008). Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri.
< otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html> adresinden 18.12.2012 tarihinde alınmıştır.
MEB. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. (2008). Fen ve Teknoloji özel alan yeterlilikleri.
adresinden 18.12.2012 tarihinde alınmıştır.
MEB, Talim ve Terbiye Genel Kurulu Başkanlığı. (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji dersi (4.-5. Sınıflar)
öğretim programı. Ankara.
MEB, Talim ve Terbiye Genel Kurulu Başkanlığı. (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji dersi (6.-7.-8.
Sınıflar) öğretim programı. Ankara.
Metz, D., Klassen, S., McMıllan, M, Clough, M. & Olson, J. (2007). Building a foundation for the use of
historical narratives. Science & Education, 16(3), 13–334.
Miles, J., & Gilbert, P. (Eds.). (2005). A handbook of research methods for clinical and health psychology.
Oxford University Press, USA.
Ortaş, İ. (2003). Bilim tarihi dersi. adresinden 2.10.2011
tarihinde alınmıştır.
Yıldırım, C. (2006). Bilim tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com