You are here

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Etik Bilinç Geliştirme Açısından Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Evaluation of the Life Studies Curriculum Based on Teachers' Opinions in Terms of Development of Ethical Awareness: The aim of this study was to determine the views of classroom teachers about the adequacy of the objectives, personal qualities and values, and life skills covered in life studies curriculum in terms of development of ethical awareness. The study was designed as a descriptive survey. The study sample consisted of 437 classroom teachers teaching grades 1, 2, and 3 in 2009-2010 school year in central Malatya, Turkey. The data were collected by means of a questionnaire developed by the researchers. In the first part of the questionnaire, there were three questions about the personal characteristics of classroom teachers and there were 23 items about ethics in the second part. In accordance with the objectives of the study, the data were analyzed using descriptive statistics techniques, frequency and percentage, and a non-parametric statistical technique, chi-square independence test. The significance level determined in interpretation of the data was .05. The results showed that the majority of the classroom teachers thought the objectives, personal qualities and values, and life skills covered in life studies curriculum were adequate in terms of development of ethical awareness.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, hayat bilgisi dersi öğretim programında etik konusuna ilişkin belirlenen kazanımlar, kişisel nitelikler ve değerler ile yaşam becerilerinin etik bilinç geliştirme yeterliliğine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Bu araştırma, tarama türünde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma gurubunu 2009-2010 öğretim yılında Malatya il merkezindeki ilkokullarında 1-3. sınıflarda görevli 437 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen anketle toplanmıştır. İki bölümden oluşan anketin, birinci bölümde, öğretmenlerin kişisel özelliklerini içeren üç soru; ikinci bölümünde etik konusuyla ilgili 23 madde bulunmaktadır. Verilerin analizinde, araştırmanın amaçları doğrultusunda betimsel istatistik tekniklerinden yüzde, frekans ile parametrik olmayan istatistiksel tekniklerden khi-kare bağımsızlık testi kullanılmıştır. Maddelerin yorumlanmasında anlamlılık düzeyi .05 olarak benimsenmiştir. Araştırma sonucuna göre, sınıf öğretmenlerinin çoğunluğu hayat bilgisi dersi öğretim programında etik konusunda belirlenen kazanım, kişisel nitelikler ve değerler ile yaşam becerilerinin etik bilinç geliştirme bakımından yeterli olduğunu düşünmektedir.

REFERENCES

References: 

Akarsu, B. (1998). Felsefe terimleri sözlüğü. İstanbul: İnkilap Kitabevi.
Arı, R., Üre, Ö., ve Yılmaz, H. (1999). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. Konya: Mikro Basım.
Bridge, B. (2003). Etik değerler eğitimi. İstanbul: Beyaz Yayınları.
Binbaşıoğlu, C. (2003). Hayat bilgisi öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (5. Baskı). Ankara: PegemA
Yayıncılık.
Cebeci, S. (2002). Bilimsel araştırma ve yazma teknikleri. İstanbul: Alfa Yayınları.
Demir, S. (2007). İlköğretim okulu hayat bilgisi dersi programının öğretmen görüşlerine göre
incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Malatya.
Güngördü, E. (2002). İlköğretimde hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi (2.bs.). Ankara: Nobel
Yayın Dağıtım.
Haynes, F. (2002). Eğitimde etik. S. Akbaş (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Karaca, N. H. (2008). İlköğretim hayat bilgisi ders kitaplarının 2005 hayat bilgisi ders programında
yer alan becerileri uygunluk düzeyinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi.
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Afyonkarahisar.
Löfström, E. (2012). Students’ ethical awareness and conceptions of research ethics. Ethics &
Behavior, 22, 349-361.
McDonald G. M., & Donleavy G. D. (1995). Objections to the teaching of busines ethics. Journal of
Business Ethics. 14, 839- 853.
Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2009). Hayat bilgisi dersi öğretim programı. Ankara: Devlet
Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
Öztürk, C., ve Dilek, D. (2005). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretim programları. C. Öztürk ve D.
Dilek (Edt.). (5. bs.). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi içinde (s. 53-96). Ankara: Pegem
A Yayıncılık.
Resnik, D. B. (2004). Bilim etiği. V. Mutlu (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Senemoğlu, N. (2005). Gelişim öğrenme ve öğretim (12. bs.). Ankara: Gazi Kitabevi.
Türk Dil Kurumu [TDK]. (2012). Genel Türkçe sözlük. www.tdk.gov.tr adresinden 10 Ağustos 2010
tarihinde edinilmiştir.
Türküm, A. S. (2007). İkinci çocukluk döneminde gelişim. E. Ceyhan (Ed.). Çocuk gelişimi ve
psikolojisi içinde (s. 145-162). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Yayınları.
Ural, A., ve Kılıç, İ. (2006). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. (Genişletilmiş 2.
Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
Uysal, R. (2006). İlköğretim programlarının etik bilinci uyandırma yeterliliğine ilişkin öğretmen
görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.
Ülgen, G. (1997). Eğitim psikolojisi. İstanbul: Alkım Basım Yayın Dağıtım.
Yaman, E., Çetinkaya-Mermer, E., ve Mutlugil, S. (2009). İlköğretim okulu öğrencilerinin etik
davranışlara ilişkin görüşleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17), 93-108.
http://www.dem.org.tr/ded/17/ded17mak5.pdf adresinden 18 Ağustos 2010 tarihinde
edinilmiştir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com