You are here

Türkçe Öğretiminde Disiplinler Arası Olanaklar

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Interdisciplinary Opportunities in Turkish Teaching.The purpose of this study is to define the interdisciplinary opportunities which will be beneficial, in parallel with current education expectations, in education of Turkish in theoretical context. Through this study to improve basic language skills (reading, listening, speaking and writing) interdisciplinary relations that can be constructed are explained. Consolidating the applicability to life of Turkish education; offering opportunities to improve creative, critical and multi-dimensional thinking with Turkish education are among the sub objectives of this study. For these objectives set out in the article, here are some courses determined and explained that can be studied in coordinated with Turkish courses. English, social sciences, revelation history of Turkish Republic and Kemalism, science and technology, music, visual arts, information technology, drama, education of thinking and media education courses are among the courses that are dealt in this study. Interdisciplinary suggestions are developed for these courses.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, güncel eğitim anlayışının beklentilerine koşut olarak Türkçe eğitiminde yararlanılabilecek disiplinler arası olanakları kuramsal bağlamda betimlemektir. Çalışmada temel dil becerilerini (okuma, dinleme, konuşma, yazma) geliştirmek için olası disiplinler arası ilişkilere yer verilmiştir. Türkçe eğitiminin yaşama dönüklüğünü pekiştirmek; Türkçe eğitimiyle çok yönlü, eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi geliştirmenin olanaklarını sınamak bu çalışmanın diğer amaçları arasındadır. Disiplinler arası eğitime son derece elverişli olan Türkçe eğitiminin bu yönünü ortaya koymak, her şeyden önce alan yazınında bir gereksinime karşılık gelebilir. Çalışma, bu yönüyle önem taşımaktadır. Çalışma ayrıca, Türkçe eğitiminin disiplinler arası olanaklarını gün ışığına çıkararak eğitim programcılarına ve Türkçe öğretmenlerine eğitimin planlanmasında ve uygulanmasında yarar sağlayabilir. Bu amaçlar doğrultusunda Türkçe dersleriyle disiplinler arası dayanışma sağlayabilecek İngilizce, sosyal bilgiler, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, fen ve teknoloji, müzik, görsel sanatlar, bilişim teknolojileri, drama, düşünme eğitimi, medya okuryazarlığı dersleri belirlenmiş; zamansal koşutluk ve aşamalılık açısından çözümlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Akgün, S. (2008). Fen Bilgisi Öğretiminde Laboratuar Kullanımının Öğrencilerin Başarılarına
Disiplinlerarası Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü.
Aksoy, O. (2011). İlköğretim 6. Sınıf İngilizce ile Fen ve Teknoloji Programlarına Yönelik
Disiplinlerarası Uygulama Sonuçları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Alp, E. (2010). Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımının Öğrencilerin Olasılık Konusundaki Akademik
Başarılarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Angın Savaş, R. (2010). Disiplinlerarası Sanat Etkileşiminin Seramik Sanat ve Eğitimine Etkileri,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Arslan, M. ve Gürsoy, A. (2008). Rol Yapma ve Drama Etkinlikleriyle Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Motivasyonun Sağlanması. Ege Eğitim Dergisi. (9), 109-124.
Arslantaş, B. (2006). İlköğretim 4. Sınıf Beden Eğitimi Dersi Futbol Temel Becerilerinin
Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımına Göre Öğretiminde Model Bir Uygulama,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Arslantaş, S. (2012). Disiplinlerarası Yaklaşımın Görsel Sanatlar Dersinde Uygulanmasının Etkiliği,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Arslantaş, S. (2013). İlköğretim 4. Sınıf Görsel Sanatlar Dersinde Disiplinlerarası Yaklaşıma Göre
Yapılan Öğretimin Öğrencilerin Derse İlişkin Tutumlarına Etkisi. Gaziosmanpaşa Bilimsel
Araştırma Dergisi, (2), 1-13.
Aybek, B. (2001). Disiplinlerarası (Bütünleştirilmiş) Öğretim Yaklaşımı. Eğitim Araştırmaları
Dergisi, (3), 1-7.
Aydın, G. ve Balım, A. G. (2005). Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Modellendirilmiş
Disiplinlerarası Uygulama: Enerji Konularının Öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi Dergisi, (38/2), 145-166.
Aytaş, G. (2013). Eğitim ve Öğretimde Alternatif Bir Yöntem: Yaratıcı Drama. Adıyaman
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (12), 35-54.
Çıray, F. (2010). İlköğretimde Disiplinlerarası Anoloji Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Öğrenme
Düzeyleri Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü.
Çimen, S. (2002). Lise Ekoloji Konularının Disiplinlerarası Öğrenci Merkezli Öğretimin Başarıdaki
Rolü. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Deliler, A. (2005). Sanat Eğitiminde Disiplinlerarası Yaklaşımlar, Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Dervişoğlu, S. (2003). Ortaöğretim Biyoloji Eğitiminde Disiplinler Arası Öğretim Yaklaşımının
Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü.
Duman, B. ve Aybek, B. (2003). Süreç-Temelli ve Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımlarının
Karşılaştırılması. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (11), 1-12.
Er, A. (2003). Drama ve Dil Öğretimi: Dramanın Sözlü Dil Öğretimine Etkisi. KKEFD. (8), 246-
254.
Göktan, G. (2002). Disiplinler Arası Uygulama Alanı Olan Biyoteknolojinin Kimya Eğitiminde Yeri
ve Önemi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Güneş, N. (2007). An Analysis of the Revised English Curriculum for Primary School Grade 4 from
a Cross-Curricular Standpoint: Compatibility with the Social Sciences Curriculum.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Güney, D. (2012). İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Disiplinlerarası Çalışma Eksikliğinin
Giderilmesi.
http://www.imoantalya.org.tr/imo_antalya_semp2009/files/31.pdf Erişim Tarihi: 26.12.2012
Gürkan, T. ve Gökçe, E. (1999). Eğitim Programlarını Bütünleştirmenin On Yolu. (Educational
Leadership , Robin Fogarty’den özet çeviri). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Dergisi, Cilt: 32, Sayı: 1-2, s. 29-39.
Kara, Ö. T. (2009). Türkçe Derslerini Yaşamla Buluşturan Bir Yöntem: “Drama”. Bilimin ve
Aklın Aydınlığında Eğitim. (111), 16-19.
Maden, S. (2010). Türkçe Öğretiminde Drama Yönteminin Gerekliliği. TÜBAR. (27), 503-519.
Türkçe Öğretiminde Disiplinler Arası Olanaklar
232
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Maden, S. (2011). Türkçe Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanımı İle İlgili Sorunlar.
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (6), 107-122.
MEB (2006b). Sosyal Bilgiler Dersi 6 ve 7. sınıflar Programı. MEB: Ankara.
MEB (2006c). Türkçe Dersi (6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. MEB: Ankara.
MEB (2006d). Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 8. Sınıf Programı. MEB:
Ankara.
MEB (2007). İlköğretim Düşünme Eğitimi Dersi (6, 7 ve 8. Sınıf) Öğretim Programı. MEB: Ankara.
Özkök, A. (2004). Disiplinler Arası Yaklaşıma Dayalı Sanat Eğitiminin Yaratıcı Problem Çözme
Becerisine Etkisi ve Bir Model Önerisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Özkök, A. (2005). Disiplinler Arası Yaklaşıma Dayalı Yaratıcı Problem Çözme Öğretim
Programının Yaratıcı Problem Çözme Becerisine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, (28), 159-167.
Özkök, A. (2009). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Disiplinlerarası Yaklaşım. 11. Akademik
Bilişim Konferansı Bildirileri, 11-13 Şubat 2009, Harran Üniversitesi-Şanlıurfa, 477-480.
Susar Kırmızı, F. (2008). Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin tutum ve Okuduğunu
Anlama Stratejileri Üzerindeki Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (23),
95-109.
Şahbaz, N. K. ve Çekici, Y. E. (2012). Disiplinler Arası Bir Disiplin Olarak Türkçe Eğitimi. Turkish
Studies, (7/3), 2367-2382
Şimşek, T. ve Topal, Y. (2006). Türkçe Eğitiminde Drama ve Özgün Uygulama Örnekleri. Atatürk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (7/1), 277-297.
Turna, Ö.; Bolat, M. ve Keskin, S. (2012). Disiplinlerarası Yaklaşım: Müzik, Fizik, Matematik
Örneği.
http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2292-28_05_201...
Erişim Tarihi: 26.12.2012
Tüm, G. (2010). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Drama Tekniğinin Rolü. Turkish
Studies. (5/3), 1989-1920.
Üstüner, Ö. (2007). Disiplinler Arası Sanat ve Sanat Eğitimine Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Yarımca, Ö. (2011). Disiplinler Arası Yaklaşıma Dayalı Bir Durum Çalışması. Akademik Bakış
Dergisi, (25), 1-22.
Yıldırım, A. (1996). Disiplinler Arası Öğretim Kavramı ve Programlar Açısından Doğurduğu
Sonuçlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (12), 89-94.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com