You are here

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Animasyonları Hakkında Görüşleri: Hücre ve Dokular Örneği

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study was to investigate prospective teachers’ views about using animation on learning the subjects of biology. The study was carried out with the participation of 28 prospective Science teachers and 40 prospective Primary teachers at Bartin University during term of 2012-2013. To make animations cells and tissues pictures which taken by microscope were used. Some animations which were ready were used to make new animations. Animation Opinion Scale (AOS) was used to take data. Result of the study reveals that use of animation in lessons was useful, enjoyable and effectively to learning subjects. Especially prospective primary teachers state that animations give importance to visual. They claim that animations will attract the attention of students. The analysis of the data indicated that the presentations enhanced participants’ views about using computer animations in biology lessons. Prospective teachers’ views about use of animation in courses were positive.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının biyoloji dersinde kullanılan bilgisayar animasyonları hakkında görüşlerinin araştırılmasıdır. Çalışmaya 2012-2013 öğretim yılında Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 28 Fen Bilgisi ve 40 Sınıf Öğretmeni adayı katılmıştır. Animasyonların oluşturulması için çeşitli hücre ve doku resimlerinin bulunduğu mikroskop görüntülerinden faydalanılmıştır. Konular, kullanılan görsellerle birlikte konu anlatım içerikleri ile hazırlanan bilgisayar animasyonları ile desteklenmiştir. Ayrıca yapılmış olan bilgisayar animasyonlarında bulunan içeriklerden de faydalanılmıştır. Öğretmen adaylarına Animasyon Görüş Ölçeği (AGÖ) uygulanmıştır. Araştırma sonunda her iki sınıfta bulunan öğretmen adayları animasyon destekli ders işlemenin daha zevkli, daha faydalı ve daha etkili olduğunu belirtmişlerdir. Bu yöntemin konuyu anlamada iyi derecede etkili olduğu görüşünü savunmuşlardır. Özellikle sınıf öğretmenliği öğrencileri görselliği ön planda tutan bu tür çalışmaların ilkokuldaki öğrencilerin derse yönelik ilgisini arttıracağını, dersin daha verimli geçeceğini söylemişlerdir.

REFERENCES

References: 

Akçay, S, Aydoğdu, M. Yıldırım, H.İ. ve Şensoy, Ö. (2005). Fen eğitiminde ilköğretim 6. sınıflarda çiçekli bitkiler
konusunun öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13 (1), 103-
116.
Aktümen, M. ve Kaçar, A. (2003). İlköğretim 8.sınıflarda harfli ifadelerle işlemlerin öğretiminde bilgisayar destekli
öğretimin rolü ve bilgisayar destekli öğretim üzerine öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim
Dergisi, 11 (2), 339-358.
Aslan Efe, H., Oral, B., Efe, R. & Öner Sünkür, M. (2011). Fotosentez ünitesinin bilgisayar simülasyonlarıyla desteklenen
işbirlikli öğretim yöntemiyle öğretiminin öğrenci erişi ve biyoloji dersine yönelik tutuma etkisi. Necatibey Eğitim
Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) 5 (1), 313-329.
Aykanat, F. Doğru, M. ve Kalender, S. (2005). Bilgisayar destekli kavram haritaları yöntemiyle fen öğretiminin öğrenci
başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13 (2), 391-400.
Baran, Ş., Doğan, S. ve Yalçın, M. (2002). Üniversite biyoloji öğrencilerinin öğrenimleri sırasında edindikleri b ilgileri
günlük hayatla ilişkilendirebilme düzeyleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (1), 89-96.
Bourner, J., Hugnes, M. & Bourner, T., (2001) First-year undergraduate experiences of group project work. Assessment and
Evaluation in Higher Education, 26 (1), 19-39.
Bukova-Güzel, E. & Cantürk-Günhan, B. (2010). Prospective mathematics teachers’ views about using flash animations in
mathematics lessons. International Journal of Human and Social Sciences, 5(3), 154-159.
Çelik, E. (2007). Ortaöğretim coğrafya derslerinde bilgisayar destekli animasyon kullanımının öğrenci başarısına etkisi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Çepni, S., Taş, E. ve Köse, S. (2006). The effect of computer-assisted material on students’ cognitive levels, misconceptions
and attitudes towards science. Computers & Education, 46 (2), 192-205.
Daşdemir, İ., (2006). Animasyon kullanımının ilköğretim fen bilgisi dersinde akademik başarıya ve kalıcılığa olan etkisi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Daşdemir, İ. ve Doymuş, K. (2012). 8. Sınıf kuvvet ve hareket ünitesinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik
başarılarına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları
Dergisi, 1 (1), 77-87.
Doymuş, K., Şimşek, Ü. ve Şimşek, U. (2005). İşbirlikçi öğrenme yöntemi üzerine derleme, işbirlikçi öğrenme yöntemi ve
yöntemler ilgili çalışmalar. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1), 59-93.
Elmstrom Klenk, K. (2011). Computer animation in teaching science: effectiveness in teaching retrograde motion to 9th
graders. A Doctoral Dissertation of Philosophy in Education University of Rhode Island and Rhode Island College.
Gil, V.M.S. & Paiva, J.C.M. (2006). Using computer simulations to teach salt solubility. Journal of Chemical Education, 83
(1), 170-174.
GENÇ
298
Cilt 9, No 2, Ağustos 2013
Gulinska, H. & Bartoszewicz, M. (2006). Multimedia software for representation of chemical reaction mechanism high
school and college level. Journal of Science Education, 7(1), 14-17.
Gökhan, A. (2011). Ortaöğretimde sera gazı etkisi, asit yağmurları ve ozon tabakası delinmesi konularında animasyonla
öğretimin akademik başarıya etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Adana.
Iskander, W. & Curtis, S. (2005). Use of colour and interactive animation in learning 3 d vector. The Journal of Computer in
Mathematics and Science Teaching, 24 (2), 149-156.
Katırcıoğlu, H., ve Kazancı, M. (2003). Genel biyoloji derslerinde bilgisayar kullanımının öğrenci başarısı üzerine etkisi.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 127-134.
Kauffman, G.B. (2003). Atomic orbitals on USEPR (the chemistry animation project). Journal of College Science Teaching,
32(6), 412-412.
Large, A. (1996). Computer animation in an instructional environment library. Information Science Research, 18, 3-23.
Lind, K. K., (2005). Exploring science in early childhood. A development approach. Thomson Delmar Learning, Clifton
Park, NY, USA.
Mills, P. (2003). Group project work with undergraduate veterinary science students. Assessment and Evaluation in higher
Education, 28 (5), 527-538.
Powell, J. V., Aeby, V. G. & Carpenter-Aeby, T. (2003). A comparison of student out comes with and without teacher
facilitated computer-based instruction. Computers Education, 40, (2), 183-191.
Rosier, M. J. (1988). Survey Research Methods. In P., J., Keeves (Ed.), Educational research, methodology and
measurement: An international handbook (advances in education) (pp. 107 - 112). New York: Pergamon.
Rowe, G. W. & Gregor, P. (1999). A Computer based learning system for teaching computing, implementation and
evaluation. Computers Education, 33, 65-76.
Sezgin, E. ve Köymen, Ü., (2002). İkili kodlama kuramına dayalı olarak hazırlanan multimedya ders yazılımının fen bilgisi
öğretiminde akademik başarıya etkisi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 134-145.
Santos, R. S. (2009). Impact of flash animation on learning concept of matter among elementary students. Master of Science
in Chemistry (MS), University of Texas-Pan American.
Sönmez, V. ve Alacapınar, F.G. (2011).Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
Taş, E., Köse, S., & Çepni, S. (2006). The effects of computer-assisted instruction material on understanding photosynthesis
subject. International Journal of Environmental and Science Education, 1(2), 163–171.
Yeşilyurt M., Kurt T. ve Temur, A., (2005). İlköğretim fen laboratuarı için tutum anketi geliştirilmesi ve uygulanması.
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (17), 21-31.
Yiğit, N. (2011). Bilgisayar destekli fen ve teknoloji öğretimi, Ed. S. Çepni. Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi
(s.343-368). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com