You are here

YİYECEK-İÇECEK HİZMETİ VEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROL SİSTEMLERİNİN ETKİNLİĞİ AÇISINDAN İÇ KONTROL

INTERNAL CONTROL FOR EFFECTIVENESS OF COST CONTROL SYSTEM IN HOSPITALITY ENTERPRISES SERVING FOOD AND BEVERAGE

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
It is known that enterprises require an internal control system designed convenient for creating credible environment between business proces- ses wit h reporting and contributing to fulfill responsibility on financial reporting. Building a reliable control environment in hospitality enterprises is largely associated with costs as an efficient tool for productivity growth and explained with auditable and detectable costs. Accordingly in this study cost control systems in hospitality enterprises serving food and be¬verage are elaborated and evaluated with effectiveness of internal control systems in the manner of dependable information production. In this way not only components of internal control system but also cost control system stages in those enterprises are explanied together.
Abstract (Original Language): 
İşletmelerde yönetimin finansal raporlamadaki sorumluluğunu etkin bir şekilde yerine getirebilmesine yardımcı olan ve raporlama ile işletme süreçleri arasında güvenilir ortamın yaratılmasına uygun olarak tasarlanmış bir iç kontrol sistemine ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir. Güvenilir kontrol ortamının yaratılması konaklama işletmelerinde verimliliğin arttırılması için maliyetlerin etkin bir araç olarak kullanılması ile ilişkilendirilmekte ve bu da ancak maliyetlerin saptanabilir ve denetlenebilir olması ile açıklan¬maktadır. Bu doğrultuda çalışmada yiyecek - içecek hizmeti veren konaklama işletmelerinde maliyet kontrol sistemleri üzerinde durulmakta ve bu kontrol sistemlerinin güvenilir bilginin üretilmesi noktasında işletmelerde¬ki iç kontrol sisteminin etkinliği ile birlikte değerlendirilmesi yapılmaktadır. Böylelikle de hem iç kontrol sistemi bileşenleri hem de bu işletmelerdeki maliyet kontrol sistemi aşamaları birlikte açıklanmaktadır.
53
65

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akın, A. ve A. Akın. 2013. Yiyecek İçecek İşletmelerinde Uygulanan Maliyet Kontrol Sistemlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma: Gaziantep Örneği, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 36, Mayıs - Haziran, sf. 1 - 16.
Atmaca, M. ve B.B. Yılmaz. 2011. Konaklama İşletmelerinin Faaliyetlerinde Maliyet Kontrolünün Etkileri: Marmara Bölgesinde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma, Mali Çözüm Dergisi, Kasım - Aralık, S. 15 - 34.
Bulut, H. 2014. 4 - ve 5 Yıldızlı Otellerde Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrol Sistemi: Ankara İli Örneği, Atılım Üniversitesi, SBE, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
COSO.
(2013
) Internal Control - Integrated Framework, Executive Summary, http://www.coso.org/documents/990025P_Executive_Summary_ final_may20_e.pdf.
Cömert, Nuran. 2015. İç Kontrollerle İlgili Teorik Çerçeve ve COSO iç kontrol Yaklaşımı, İçinde: Bütünleşik Yaklaşımla KOBİ'lerde Risk Temelli İç kontrol, Editörler: Ganite Kurt ve Tuğba Uçma Uysal, Gazi Kitabevi, Ankara.
Çetiner, E. 2002. Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları, 3.
Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
M u h a s e b e ve Vergi Uygulamaları Dergisi
A n k a r a S M M M O
Dopson, Lea R. and David K. Hayes. 2011. Food and Beverage Cost Cont¬rol, Fifth Edition, John Wiley & Sons, USA.
Dönmez, A., A. Arıcı ve F.A. Kutluk. 2011. Antalya'daki Beş Yıldızlı Konakla¬ma İşletmelerinde Yiyecek-içecek Maliyet Kontrolü VE Fiyatlama Uygulamaları Üzerine bir Araştırma, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Der¬gisi, 3/1, S. 201-222.
Elder, R., Y.
Zhang
, J. Zhou and N. Zhou. (2009). Internal Control Weaknesses and Client Risk Management, Journal of Accounting, Auditing & Finance, Vol: 24, No: 4, pp. 543 - 579.
Erdinç, S.B. 2013. Konaklama İşletmelerinde Yiyecek - İçecek Maliyet Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, sf.313-330.
IFAC.
2011
. Global Survey on Risk Management and Internal Control: Results, Analysis and Proposed Next Steps, Published by the Professional Accountants in Business Committee, February, USA.
Kepekçi, C. 2004. Bağımsız Denetim, Avcıol Basım Yayın, Ankara .
Kurt, Ganite ve Tuğba Uçma Uysal. 2015. KOBİ'ler İçin Risk Temelli İç Kontrol Modeli, İçinde: Bütünleşik Yaklaşımla KOBİ'lerde Risk Temelli İç kont¬rol, Editörler: Ganite Kurt ve Tuğba Uçma Uysal, Gazi Kitabevi, Ankara.
Kurt, Ganite ve Tuğba Uçma Uysal. 2013. COSO İÇ KONTROL-BÜTÜNLEŞİK ÇERÇEVE GÜNCELLEME PROJESİNİN YENİLİKLERİ, World of Accounting Sci¬ence, Vol. 15 Issue 2, p99-109.
Moeller,
Robert
. 2009. Brink's Modern Internal Auditing: A Common Body of Knowledge, Seventh Edition, John Wiley & Sons Inc., Canada.
Tunji, S.T. and R.G. Mojeed. 2013. The Impact of Cost Control on Manufacturing Industries'Profitability, International Journal of Management and Social Sciences Research, Volume: 2, No: 4, April.
İnternet Kaynakları
www.coso.org
www.denetimnet.net
http://kontrol.bumko.gov.tr/Eklenti/4042,ickontrolstandartlaripdf.pdf?0
www.tuik.gov.tr
www.tursab.org.tr
www.unwto.org

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com