You are here

KUR'AN'DA TOPLUMSAL ÇATIŞMA

Social Conflict in Qur'an

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Qur'an affects people's thoughts and worldviews, so it steers their behaviors. The main aim of Qur'an is to introduce a way of life with Allah at the centre to individuals and society and to provide a change in people's attitudes. Qur'an aims to overcome inequalities and unfairnesses in the society and to dominate the life with holy rules so that there will be a fair society. Believers in Qur'an dispute with these thoughts to change the structure of the society. Qur'an emphasizes that social conflicts occur because of these obstructions made by the rest of the society to prevent the believers. Drawing attention to the importance of the rulers and their power, Qur'an advises the believers to follow a method during the conflicts. Qur'an says that conflicts are based on a sacred ground while providing a social order when it assesses the disputes in economical, classical and pluralist societies.
Abstract (Original Language): 
Kur'an insanların düşüncelerini ve dünya görüşlerini etkilemekte, böylece onların davranışlarını yönlendirmektedir. Kur'an'ın temel amacı, insanı ve toplumu Allah merkezli bir yaşamla tanıştırarak onların değişmelerini sağlamaktır. Kur'an, toplumlardaki haksızlıkların ve eşitsizliklerin önüne geçmekte ve kutsal olanın temel alınarak toplumun adaletli bir yapıya sahip olmasını istemektedir. Kur'an'a inanan mü'minler, bu düşüncelerle toplumun yapısını değiştirmek için çatışmaya girmektedirler. Kur'an, bu anlamda toplumsal çatışmaların mü'minlerin engellenmeleri nedeniyle ortaya çıktığını vurgulamaktadır. Kur'an, toplumsal çatışmalarda yöneticilerin ve gücün önemini belirterek, mü'minlere çatışma sürecinde toplumsal yasalar çerçevesinde belli bir yöntem izlemelerini istemektedir. Kur'an, sınıfsal, ekonomik ve çoğulcu toplumlardaki çatışmaları değerlendirirken toplumsal düzenin sağlan¬masının yanında, çatışmaları kutsal bir zemin üzerine oturtmaktadır.

REFERENCES

References: 

»
AKTAŞ, Faruk, Kur'an'da Cehalet Kavramı, Ekin Yay., istanbul, 2001. » ALTINTAŞ, Ramazan, Bütün Yönleriyle Cahiliyye, Ribat Yay., Konya, tarihsiz. » ARON, Raymond, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Çev. Korkmaz Alemdar, Bilgi Yay., 4.Bas., Ankara, 2000.
»
ARSLANTÜRK, Zeki-Amman, M. Tayfun, Sosyoloji-Kavramlar-Kurumlar-Süreçler-Teoriler, Çamlıca Yay., 4.Bas., istanbul, 2001. » ATEŞ, Abdurrahman, Kur'an'a göre Dinde Zorlama ve Şiddet Sorunu, Beyan Yay., istanbul,
2002.
»
AYDIN, Mustafa, İslam'ın Tarih Sosyolojisi -İlk Dönem İslam Toplumunun Şekillenişi, Pınar Yay., 2.Bas., istanbul, 2001.
»
BA-YUNUS, ilyas-Ahmed, Ferid, İslam Sosyolojisi: Bir Giriş Denemesi, Çev. Rıdvan Kaya, Bir Yay., istanbul, 1986.
»
BENETON, Philippe, Toplumsal Sınıflar, Çev. Hüsnü Dilli, iletişim Yay., istanbul, 1991.
»
BERGER, Peter L., Kutsal Şemsiye-Dinin Sosyolojik Teorisinin Ana Unsurları, Çev. Ali Coşkun,
Rağbet Yay., 2.Bas., istanbul, 2000. » EL-CABiRi, Muhammed Abid, Arap-İslam Siyasal Akıl, Çev. Vecdi Akyüz, Kitabevi Yay., 2.Bas.,
istanbul, 2001.
»
CANDAN, Abdulcelil, Kur'an'da Hak-Batıl Mücadelesi, 2 Kaynak Yay., Ankara, 2000. » ÇELiK, Nur Betül, İdeolojinin Soykütüğü Marx ve İdeoloji, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 2005. » DÖNMEZER, Sulhi, Sosyoloji, i.i.T.i.A. Nihad Sayar-Yayın ve Yardım Vakfı Yay., 7.Bas., istanbul, 1978.
»
DÜZGÜN, Şaban Ali, Din, Birey ve Toplum, Akçağ Yay., Ankara, 1997.
»
FAZLURRAHMAN, İslam, Çev. Mehmet Dağ-Mehmet Aydın, Ankara Okulu Yay., 6.Bas., Ankara,
2000.
» ,
"İslam
ve Siyasi Aksiyon: Siyaset Dinin Hizmetinde", Çev. Kazım Güleçyüz, islam'da Siyaset Düşüncesi kitabının içinde, insan Yay., istanbul, 1995.
» FiCHTER, Joseph,
Sosyoloji Nedir?, Çev. Nilgün Çelebi, Toplum Yay., Konya, Tarihsiz.
»
GiDDENS, Anthony, Sosyoloji, Ayraç Yay., Yayına Hazırlayanlar: Hüseyin Özel-Cemal Güzel, An¬kara, 2000.
»
GÜLER, ilhami, "Kur'an'da 'Cihad'ın Teoloji-Politiği", Politik Teoloji Yazıları kitabının içinde, Ki-
tabiyat Yay., Ankara, 2002. » GÜNEY, Salih, Davranış Bilimleri, Nobel yay., 2.Bas., Ankara, 2000. » GÖKBERK, Macit, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, 10.Bas., istanbul, 1999. » GÖKÇE, Orhan, N. Ata Atabey, Davranış Bilimleri Ders Notları, Editör: Orhan Gökçe, Dizgi Ofset,
2.Baskı, Konya, 2003.
Mütefekkir • Yıl : 1 •
Kur'an'da Toplumsal Çatışma
151
»
iBN-i HALDUN, Mukaddime, Çev. Halil Kendir, Yeni Şafak Kültür Armağanı, 2 Cilt, istanbul,
2004.
»
iZUTSU, Toshihiko, Kur'an'da Dini ve Ahlaki Kavramlar, Çev. Selahattin Ayaz, Pınar Yay., 2.Bas., istanbul, 1991.
»
HAMiD, T. Abdülkadir, Mekke Döneminde Siyasi Düşünce Metodolojisi, Çev. Vahdettin ince,
Ekin Yay., istanbul, 2001. » HiLAV, Selahattin, Diyalektik Düşüncenin Tarihi, Sosyal Yay., 3.Bas., istanbul, 1997. » KARATAŞ, Ali ihsan, "Hz. Peygamberin (sav) Gayrimüslimlere Karşı Tutumu", Hz. Muhammed
ve Evrensel Mesajı Sempozyumu Nisan 2007, islami ilimler Dergisi Yay., Çorum, 2007. » KARiP, Emin, Çatışma Yönetimi, 3.baskı, PegemA Yay., Ankara, 2003. » KAYACAN, Murat, Kur'an'da Peygamberler ve Karşı Tavırlar, Ekin Yay., istanbul, 2004. » KiRMAN, Mehmet Ali, Din Sosyolojisi Terimleri Sözlüğü, Rağbet Yay., istanbul, 2004. » KIZILÇELiK, Sezgin, Sosyoloji Teorileri, 2 Cilt, Yunus Emre Yay., 2.Baskı, Konya, 1994. » KONGAR, Emre, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi, istanbul,
1981.
»
KÖKTAŞ, M. Emin, Türkiye'de Dini Hayat-İzmir Örneği, işaret Yay., istanbul, 1993. » MARSHALL, Gordon, Sosyoloji Sözlüğü, Çev. Osman Akınhay, Derya Kömürcü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 2003.
» MARX, Karl, 1844
İktisadi
ve Felsefi El Yazmaları, Çev. Ahmet Fethi, Felsefe Yazıları Karl Marx
kitabının içinde, Hil Yay., istanbul, 2004. » , Feuerbach Üzerine Tezler, Çev. Ahmet Fethi, Felsefe Yazıları-Karl Marx kitabının içinde,
Hil Yay., istanbul, 2004.
» MARX,
Karl-Engels, Friedrich, Alman İdeolojisi Bölüm I, Çev. Ahmet Fethi, Felsefe Yazıları-Karl Marx kitabının içinde, Hil Yay., istanbul, 2004.
» ,
"Din
ve İdeoloji", Çev. Mevlüde Ayyıldızoğlu, Der: Yasin Aktay-M. Emin Köktaş, Din Sosyolojisi
kitabının içinde,Vadi Yay., 2. Bas., Konya, 1998.
» ,
Komünist
Partisi Manifestosu, Çev. Cenap Karakaya, Sosyal Yay., 2.Bas, istanbul, 2003.
» MORRiS, Brian,
Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, Çev. Tayfun Atay, imge Yay., Ankara,
2004.
»
MUSTAFA, Nevin Abdulhalık, İslam Düşüncesinde Muhalefet, Çev. Vecdi Akyüz, Ayışığı Kitapları, istanbul, 2001.
»
OKUMUŞ, Ejder, Meşruiyet Ekseninde Din ve Devlet, Pınar Yay., istanbul, 2003.
» ,
Kur'an'da
Toplumsal Çöküş, insan yay, istanbul, 1995.
»
ÖZANKAYA, Özer, Toplumbilim, 8. Baskı, Cem Yay., istanbul, 1994.
»
ÖZDEŞ, Talip, "Çatışma veya Uzlaşma -21.Yüzyıla Girerken Çoğulculuğa Kur'an Açısından Bir
Bakış", Cumhuriyet Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü internet Dergisi. » ÖZSOY, Ömer, Sünnetullah -Bir Kur'an İfadesinin Kavramlaşması, 2.Bas, Fecr Yay., Ankara,
1999.
»
ÖZTÜRK, Mustafa, "Kur'an'a Göre 'Öteki'nin Konumu", Kur'an'ı Kendi Tarihinde Okumak, Tefsirde Anakronizme Ret Yazıları, Ankara Okulu Yay., Ankara, 2004.
»
POLOMA, Margaret M., Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev., Hayriye Erbaş, Gündoğan Yay., Anka¬ra, 1993.
»
SIDDIKi, Mazharuddin, Kur'an'da Tarih Kavramı, Çev. Süleyman Kalkan, Pınar Yay., istanbul,
1982.
»
SiMMEL, Georg, Çatışma Fikri ve Modern Kültürde Çatışma, Çev.Ahmet Aydoğan, iz yay., istan¬bul, 1999.
»
SOYLU, Ali, Kur'an'da Servet Dağılımı, Pınar Yay., istanbul, 2003.
»
SÖYLEMEZ, Mehmet Mahfuz, "İlk Dönem İslam Toplumunda Gayrimüslimlerin Yeri: Haklar ve
Hoşgörü", istanbul Üniv., ilahiyat Fakültesi Dergisi, S.22, 2010. » ŞENTÜRK, Recep, Yeni Din Sosyolojileri, Gelenek Yay., istanbul, 2004. » ŞiMŞEK, M. Sait, Kur'an'ın Ana Konuları, Beyan Yay., 2. Bas., istanbul, 2001. » TEZCAN, Mahmut, Sosyolojiye Giriş "Temel Kavramlar", Ankara Üniv. Eğitim Bilimleri Fakültesi
Yay., Ankara, 1995. » VATANDAŞ, Celaleddin, Tevhid ve Değişim, istanbul, 1992. » YAMAN, Ahmet, İslam Devletler Hukukunda Savaş, Beyan Yay., istanbul, 1998. » YILMAZ, Hayati, Toplumsal Dönüşümde Sünnet, Rağbet Yay., istanbul, 2004. » YOLCU, Mehmet, Kur'an'ın Zihniyeti Değiştirmesi, Denge Yay., 2.Bas., istanbul, 2005.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com