You are here

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN 'NOKTALAMA İŞARETLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ' ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL BİR DEĞERLENDİRME

A STATISTICAL AVALUATION ON LEVELS OF STUDENTS İN THE SECOND STEP OF PRIMARY EDUCATION İN AMASYA BY THE POINT OFPUNCTUATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This article has been prepared on establish levels of students in the second step of primary education in Amasya by the point of punctuation. In the study, the data obtained through the statistical study was used consisting of 450 students chosen randomly in 6th, 7th and 8th claasses of 15 primary schools in the city center of Amasya. These datas have been presented in the article in detail in the form of tables and graphics. The observed punctuation mistakes in the article are "dot, comma, semicolon, question mark, apostrophe and quatation mark". The obtained data indicated that the average success level of the students participated in the research is % 62.68. If we take into account importance of punctuation by the point of written narration, we understand that these data mark an important problem: Levels of the students in the second step ofprimary education in Amasya by the point of punctuation is lower than the expected level.
Abstract (Original Language): 
Bu makale, Amasya'da ilköğretimin ikinci kademesinde bulunan öğrencilerin noktalama işaretleri açısından seviyelerini belirlemeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Çalışmada Amasya merkezinde bulunan 15 ilköğretim okulunun 6., 7. ve 8.sınıfında okuyan ve rastgele seçilen 450 öğrenciyi kapsayan bir istatistik çalışmasıyla elde edilen veriler kullanılmıştır. Bu veriler, makalede ayrıntılı biçimde, tablolar ve grafikler hâlinde sunulmuştur. Makalede öğrencilerin seviyelerinin gözlemlendiği noktalama işaretleri; "nokta, virgül, noktalı virgül, soru işareti, kesme işareti ve tırnak işareti"dir. Elde edilen veriler; araştırma kapsamındaki öğrencilerin genel ağırlıklı başarı ortalamasının % 62.68 olduğunu göstermektedir. Yazılı anlatım açısından noktalama işaretlerinin önemi ve işlevleri göz önünde tutulduğunda, bu verilerin önemli bir probleme işaret ettiği açıktır: Amasya'da ilköğretimin ikinci kademesindeki öğrencilerin seviyeleri, noktalama işaretleri açısından, beklenen düzeyin altındadır
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Akalın, M. ve arkadaşları (2001). Noktalama İşaretleri, Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. Ankara: Yargı Yayınevi.
Akbayır, S. (2002). Dil ve Diksiyon, Samsun: e-yazı yayınları.
Aksan, D.(2000). Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: TDK Yayınları.
Aktaş, Ş. (2001). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ Yayınevi.
Arıkan, R. (2000). Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma. Ankara: Gazi Kitabevi.
25
İlköğretim... /Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, (2005), 12-26
Arlı, M. ve Nazik, M.H. (2001). Bilimsel Araştırmaya Giriş. Ankara: Gazi Kitabevi.
Çatıkkaş, A. (2001). Yazılı ve Sözlü Anlatım Kılavuzu. İstanbul: Alfa Yayınları.
Demirel, Ö. (2000). Türkçe Öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık. İmlâ Kılavuzu (2000). Ankara: TDK Yayınları.
Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Kavcar, C, Oğuzkan, F. ve Aksoy, Ö. (2002). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık.
Korkmaz, Z.(2003). Gramer Terimleri Sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.
Köklü, N. ve Büyüköztürk, Ş.(2000). Sosyal Bilimler İçin İstatistiğe Giriş. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Okurer, C.(1990). Kompozisyon Eğitimi. İstanbul: MEB Yayınevi.
Öz, F. (2003). Uygulamalı Türkçe Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Sever, S.(2004). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
Turan, F. (2002). İlköğretim Okullarında Doğru ve Güzel Yazı Yazma Çalışmaları. Milli Eğitim Dergisi, S: 155-156.
Turgut, M.F. (1977). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ankara: Nüve Matbaası.
Vural, M. (2000). İlköğretim Okulu Programı, Erzurum: Yakutiye Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com