You are here

COGRAFYA ÖĞRETİMİNDE EDEBİ METİNLERİN KULLANİMİ

USAGE OF LITERARY TEXTS IN GEOGRAPHY TEACHING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study aims to be able to teach geography by using liteary texts and exhibit usefulness of them. Generally, literary texts are used with different lessons in each grade of education but it is in the background in geography teaching. Coursebooks are the chief material in geography teaching like many lessons. With the usage of different subsidiary books ,literary texts can't take part in among them. However, both transfer inter lessons can be provided and student's comprehension, analysis, relation competence are supported by the usage of literary texts. It is primarily examined by the usage of literary texts in the study using scanning method and its utility in geography teaching was able to proved showing sample usages. Furthermore, it is evaluated within the scope of reading education and general objectives of geography teaching by examining text samples used in geography course books contaning new curriculum .
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, edebi metinler kullanılarak coğrafya öğretiminin yapılabileceğini ve bu materyaller ile fayda sağlanabileceğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Genel olarak, edebi metinler öğretimin her kademesinde farklı derslerde kullanılmakla birlikte coğrafya öğretiminde geri planda kalmıştır. Birçok derste olduğu gibi coğrafya öğretiminde de ana materyal ders kitaplarıdır. Farklı yardımcı materyaler kulanılmasının yanında edebi metinler bunlar arasında yer bulamamıştır. Oysa edebi metinler kullanılarak hem dersler arası aktarım sağlanabilir hem de öğrencinin okuduğunu anlama, analiz etme ve bağ kurma yeterliliği desteklenmiş olur. Tarama metodu kullanılarak yapılan çalışmada öncelikle edebi metinlerin öğretimde kulanımına bakılmış ve coğrafya öğretiminde kullanılabilirliği örnek kullanımlar sunularak kanıtlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, yeni müfredat programı kapsamında hazırlanan coğrafya ders kitaplarında kulanılmış metin örnekleri incelenerek okuma eğitimi ve coğrafya öğretiminin genel amaçları kapsamında değerlendirilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Akın, S. (1989). Makiler. İstanbul: Cem Yayınevi.
Aytaş, G. (2005). Okuma Eğitimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 3(4),461-470.
Birand, H. (2004). Anadolu Manzaraları. Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları 112.
Çuhadar, A. 2007). Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemesi Ders Notları. Çukurova Üniversitesi. Adana.
Demirbaş, S. (2007). Şiir ve Coğrafya. Dize Şiir Dergisi,137.
Doğanay, H. (2002).Coğrafya Öğretim Yöntemleri (Ortaöğretimde Coğrafya Eğitiminin Esasları). İstanbul: Aktif Yayınevi.
Günaydın, S..(22 Ocak 2001).Tıp ve Eğitim-I. Hürriyet Gazetesi. İstanbul
İzbırak, R. (1992). Coğrafya Terimleri Sözlüğü.İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.Öğretmen Kitapları Dizisi.
Kan, Ç. (2006). Etkili Sosyal Bilgiler Öğretimi Arayışı. Kastamonu Eğitim Dergisi. 14(2), 537¬544.
Komisyon, (2006). Coğrafya Dersi Öğretim Programı. Ankara: Gazi Kitabevi. Tic.Ltd. Şti.
McGovan, T. ve Guzzetti, B.
(1991)
. Promoting Social Studies Understanding Through Literature-Based Instruction . Social Studies, 82 (1), 16-22, (çeviri Doğanay, A.)
MEB. (2006a). Ortaöğretim Coğrafya 9. İstanbul: Mili Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitapları Dizisi 1162.
MEB. (2006b). Ortaöğretim Coğrafya 10. İstanbul: Mili Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitapları Dizisi 1163.
Mukul, İ. (2006). Türkiye'de Ortaöğretim Kurumlarında Uygulamaya Konulan Yeni Coğrafya Dersi Öğretim Programının Eski
Programla Karşılaştırılması ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22; 82-94.
Otluoğlu, R. (2001). İlköğretim Okulu 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yazılı Edebiyat Ürünlerini Ders Aracı Olarak Kullanmanın
Duyuşsal Davranış Özelliklerini Kazanmaya Etkisi.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Öztürk, Ç. (2004). Ortaöğretim Coğrafya Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Tekniklerini Kullanabilme Yeterlilikleri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(2),75-83.
Parlatır, İ. ve diğer.(1997). Güzel Yazılar / Gezi-Hatıra. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Şahin, C. (2001). Türkiye'de Coğrafya Öğretimi (Sorunlar - Çözüm Önerileri). Ankara: Gündür Eğitim ve Yayıncılık.
Şimşek, A. (2000). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinin Öğretiminde Hikaye Anlatım Yönteminin (Storytelling) Kullanımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Turan, İ. (2002). Lise Coğrafya Derslerinde Kavram ve Terim Öğretimi ile İlgili Sorunlar. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2); 67-84.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com