You are here

FİZİK LABORATUVARI DERSİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI GELİŞTİRME ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING METHOD ON THE DEVOLOPMENT OF STUDENTS' ACADEMIC ACHIEVEMENT IN THE PHYSICS LABORATORY COURSE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, in which the effect of cooperative learning method on the students' achievement was studied, among 210 students attending the first class of Science Education Department, an experiment group and a control group were formed. The Physics II Laboratory Lesson was chosen as the lesson in which teaching activities would be realized and the application included the weeks for which the chapter "Electricity" was studied. In order to collect data, a scale consisting of 25 questions at the application level was developed. For the reliability of the scale, KR-20 (Kuder Richardson-20) Reliablity Analysis was done, as a result of the analysis, 0,73 was found as KR-20 reliability coefficent of the test. To determine whether there is a significant correlation between achievement tests of the Experiment Group and of the Control Group or not, independent samples t-test and paired samples t-test analysis were used. As a result of the study, it was seen than there is a significant difference between the students' achievement pre-test scores and final-test scores. The correlation between the students' achievement final-test scores of the experiment group students and of the control group students was examined, although the final test scores of the experiment group students were higher than the final test scores of the control group students, the difference was not significant statistically. According to these results, recommendations were suggested about the effect of cooperative learning method on improving the students' achievement regarding science subjects.
Abstract (Original Language): 
İşbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin başarılarına etkisinin incelendiği bu araştırma için, Fen Bilgisi Öğretmenliği 1. sınıfında öğrenim gören 210 öğrenciden 1 deney 1 kontrol grubu oluşturulmuştur. Öğretim etkinliklerinin gerçekleştirileceği ders olarak, Fizik II Laboratuarı Dersi seçilmiş ve uygulama "Elektrik" ünitesinin işleneceği haftaları kapsamıştır. Verilerin toplanması amacıyla, uygulama düzeyinde 25 sorudan oluşan bir akademik başarı testi geliştirilmiştir. Başarı testinin güvenirliği için, KR-20 güvenirlik analizi yapılmış, analiz sonucunda testin KR-20 güvenirlik katsayısı 0.73 olarak bulunmuştur. Deney ve Kontrol gruplarının başarı testleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek için ilişkili ve ilişkisiz örneklemler için t-Testi analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin başarı ön test — son test puanları arasında anlamlı farklılığın olduğu görülmüştür. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin başarı son test puanları arasındaki ilişki incelenmiş, deney grubundaki öğrencilerin son test puanlarının kontrol grubundaki öğrencilerin son test puanlarından yüksek olmasına rağmen bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı olmamıştır. Bu sonuçlara göre, işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin (en konularındaki başarılarını arttırmaya yönelik etkileri için önerilerde bulunulmuştur.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Abdullah, S. ve M. Abbas.
(2006)
. The effects of inquiry- based computer simulation with cooperative learning on scientific thinking and conceptual understanding. Malaysian Online Journal of Instructional Technology. 3(2), 1-16.
Açıkgöz Ün, K. (1992). İşbirlikli öğrenme kuram araştırma uygulama. Malatya: Uğurel Matbaası.
Akçay, M. (1990). Biyoloji dersinde farklı öğretim metotlarının öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara. Akdeniz, A.R. ve Karamustafaoğlu O. (2003). Fizik öğretimi uygulamalarında karşılaşılan güçlükler. Türk Eğitim
Bilimler Dergisi 1 (2), 193-202. Atıcı, B. ve Gürol, M. (2002). Bilgisayar destekli asenkron işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkisi.
Eğitim ve Bilim Dergisi,
2
7 (124), 3-12. Baer, J. (2003). Grouping and achievement in cooperative learning. College Teaching, 51(4), 169-174. Baird, H. J., Lazarowitz, R., Lazarowitz, R. H. (1992). Academic achievement and social gains of differing status
students learning science in cooperative groups. Cooperative Learning. 13 (1): 21-24.
Bayram
, H. ve Diğ. (1999). Öğrencilerin temel fen kavramlarını anlama düzeylerinin öğretim kademesi ile değişimi
ve öğrencilerin mantıksal düşünme yetenekleri arasındaki ilişki. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim
Bilimleri Dergisi. 11, 39-48. Beydoğan, H.Ö. (2001). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Erzurum: Eser Ofset.
Bilgin, T. ve Akbayır, K. (2002). İşbirlikli öğrenmenin dizi ve serilerin öğretimindeki etkililiği. V. Ulusal Fen
Bilimleri ve Matematik Eğitimi Sempozyumu: Ankara. Bodner
,
G. M. ve Metz, P. A.
(1995)
. Cooperative learning: An alternative to teaching at a medieval universty.
Australian Science Teachers Journal, 43(1), 23.
Büyüköztürk
, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayınları.
Büyüköztürk, Ş. (2003). Eğitim istatistiği yüksek lisans ders notları. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Ceyhun, İ., Karagölge, Z. (2000). İlköğretim öğretmenlerinin yetiştirilmesinde fen bilgisi laboratuarının önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi IV Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu.Beytepe. Ankara.
Erdem, L. (1994). İşbirliğine dayalı öğrenmenin yüksek öğretimdeki başarıya etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 18, 94¬101.
Ergül, R. ve Bulunuz N. (2001). Öğretmen adaylarının fen öğretiminde matematik bilgiyi ve laboratuar ölçüm
araçlarını kullanmalarında kendilerine olan güvenlerini belirleme üzerine bir inceleme. Uludağ Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi.
14(1)
, 65-71. Heller, P.; Keith, R.; Anderson, S. (1992). Teaching problem solving through cooperative grouping. part 1: Group
versus individual problem solving. American Journal of Physics, 60, 627-636.
Karaca
, Ş. (2005). İşbirlikli öğrenme ile geleneksel öğretim yaklaşımının lise 1. sınıf öğrencilerinin maddenin
sınıflandırılması konusunu anlamalarında ve akademik başarılarına etkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karasar, N. (1991). Bilimsel araştırma teknikleri. Ankara: Sanem Matbaacılık, 4.Basım.
Kasap, H. (1996). İşbirlikli öğrenme, fen başarısı, hatırda tutma, öğrenci yüklemeleri ve işbirlikli öğrenme
gruplarındaki etkileşim. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
Kolawole
, E.B. (2008). Effects of competitive and cooperative learning strategies on academic performance of
Nigerian students in mathematics. Educational Research and Review, 3(1), pp. 033-037 Koprowski J. L. and Perigo, N. (2000). Cooperative learning as a tool to teach vertebrate anatomy. The American
Biology Teacher. 62 (4), 282-284. Kurt, I. (2001).
Fe
n eğitiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin başarısına, kavram öğrenmesine ve
hatırlamasına etkisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi).
Langlois, S.
(2001)
. Helping students to put together the pieces of the statistical puzzle with cooperative learning.
Measurement in Physical Education & Exercise Science, 5 (2), 117-119. Lazarowitz, R., Lazarowitz, R.H. and Baird, J. H. (1994). Learning science in a cooperative setting: academic
achievement and affective outcomes. Journal of Research in Science Teaching, 31(10) 1121-1131. Nakipoğlu, C. (2001). Maddenin yapısı ünitesinin işbirlikli öğrenme yöntemi kullanılarak kimya öğretmen adaylarına
öğretilmesinin öğrenci başarısına etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 21 (3), 131-143.
34
DEMİRBAŞ
, BOZDOĞAN VE TAŞDEMİR
Özgiresun, A. (2005). İşbirliğine dayalı öğrenmenin ikinci kademe fen bilgisi dersindeki öğrencilerin başarılarına, sosyal etkileşimlerine ve derse karşı tutumların etkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
Slavin, R.E.
(1990)
. Cooperative learning: Theory, research and practice. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.
Smith, Mark E., Hinckley, C. C. And Volk G. L. (1991). Cooperative learning in the undergraduate laboratory.
Journal of Chemical Education. 68, 413-415.
Soran
, H., Özbaş, G. (1993): Devlet liseleri, özel liseler ve Anadolu liselerindeki biyoloji eğitiminin karşılaştırılması.
H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 263-270. Şahin, N. V., Şahin B., Özmen, H. (2000). Liselerdeki biyoloji öğretmenlerinin derslerini deneylerle işleyebilme ve
laboratuar kullanma olanaklarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi IV. Fen Bilimleri
Eğitimi Sempozyumu. Beytepe, Ankara. Şenol, H., Ş. Bal ve H.İ. Yıldırım (2007). İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi dersinde duyu organları konusunun
işlenmesinde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısı ve tutum üzerinde etkisi. Kastamonu Eğitim
Dergisi,
15(1)
, 211-220.
Tatar, E. ve M. Oktay.
(2007)
. Students' misunderstandings about the energy conservation principle: A general view
to studies in literature. International Journal of Environmental & Science Education, 2(3), 79 - 86. Varank, İ. ve G. Kuzucuoğlu (2007). İşbirlikli öğrenmede birlikte öğrenme tekniğinin öğrencilerin matematik
başarılarına ve işbirliği içinde çalışma becerilerine etkisi. İlköğretim Online. 6(3), 323-332. [Online]:
http: // ilkogretim-online. org.tr YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitim Geliştirme Projesi, Öğretmen Eğitimi Dizisi.(1997). İlköğretim fen öğretimi.
Ankara: YÖK.
İlk alındığı tarih: 17/04/2008 Düzeltme tarihi: 10/07/2008 Kabul tarihi: 14/08/

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com