You are here

İlköğretimde Değer Kazanımlarının İncelenmesinde Karikatür Kullanımı: Dayanışma Değeri Örneği

The Use of Cartoon to Investigate the Acquisition of Values in Primary Education: Case of Solidarity Values

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to examine the solidarity values of primary school students through using cartoons as assessment materials. The data were gathered from three different primary schools in Eskisehir in May 2008. The participants of the study were 207 primary school students, 120 of whom were 4th graders, whereas 87 of whom were 5th graders. The data collection tools included a worksheet with a cartoon and three open ended questions. The data were analyzed through using NVivo 7.0 Qualitative Data Analysis Software Program with constant comparison and descriptive analysis methods. The findings revealed that the participants’ perceptions based on the solidarity values show differences. Their perceptions related to the solidarity values were as follows; there should be solidarity in the case of problem solving, the outcomes of the solidarity behavior should not be negative, solidarity could be provided for the immediate interests (i.e., winning an election etc.), and solidarity could be provided in order to sustain discipline. Concerning the findings of the study, it can be claimed that cartoons could be used as an instrument to examine the cases in which social values, norms, and regulations are introduced in primary education.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, ilköğretim öğrencilerinin sahip olduğu dayanışma değerinin karikatür aracılığıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma verileri Eskişehir’deki üç farklı ilköğretim okulundan 120’si dördüncü sınıf, 87’si beşinci sınıf toplam 207 öğrenciden 2008 Mayıs ayı boyunca toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak çalışma yaprağı kullanılmıştır. Çalışma yaprağında dayanışma mesajı içeren yazısız bir karikatüre ve üç açık uçlu soruya yer verilmiştir. Veriler, NVivo 7.0 nitel veri analiz programı ile betimsel ve sürekli karşılaştırma yolu benimsenerek çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin dayanışma değeri algıları farklılık göstermiştir. Bu algılar; sorun çözmede dayanışma yapılmalı, dayanışma davranışının sonuçlarının olumsuz olmaması önemli, geçici çıkarlar için (seçim kazanmak vb.) dayanışma yapılabilir ve kötüleri cezalandırmak için dayanışma olmalı biçimindedir. Bu bulgulara dayanarak karikatürlerin özellikle sosyal içerikli değer, norm ve kurallara ilişkin kazanımlarda bir durum belirleme aracı olarak kullanılabileceği ortaya çıkmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Akbaş, O. (2006). Yeni ilköğretim programlarının değer eğitimi boyutunun
incelenmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı, 288-303.
Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim
ikinci kademedeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
Balım, A. G., İnel, D. ve Evrekli. E. (2008). Fen öğretiminde kavram karikatürü
kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve sorgulayıcı öğrenme
becerileri algılarına etkisi. İlköğretim Online, 7(1), 188-202. [Online].
http://ilkogretim-online.org.tr
İlköğretimde Değer Kazanımlarının İncelenmesinde Karikatür Kullanımı | 97
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2010, 29 (2), 79-104
Baysarı, E. (2007). İlköğretim düzeyinde 5. sınıf fen ve teknoloji dersi canlılar ve
hayat ünitesi öğretiminde kavram karikatürü kullanımının öğrenci başarısına,
fen tutumuna ve kavram yanılgılarının giderilmesine olan etkisi.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Deryakulu, D. (2000). Yapıcı öğrenme. A. Şimşek (Ed.). Sınıfta demokrasi (s. 53-
77). Ankara: Eğitim Sen Yayınları.
Doğan, İ. (2004). Sosyoloji kavramlar ve sorunlar. Ankara: Pegem A Yayınları.
Doğanay, A. (2006). Değerler eğitimi. C. Öztürk (Ed.), Hayat bilgisi ve sosyal
bilgiler öğretimi (s. 255-286). Ankara: Pegem Yayıncılık
Durmaz, B. (2007). Yapılandırıcı fen öğretiminde kavram karikatürlerinin
öğrencilerin başarısı ve duyuşsal özelliklerine etkisi (Muğla ili merkez ilçe
örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Muğla Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
Durualp, E. (2006). İlköğretimde sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımı.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
Ekici, F., Ekici, E. ve Aydın, F. (2007). Utility of concept cartoons in diagnosing
and overcoming misconceptions related to photosynthesis. International
Journal of Environmental & Science Education, 2(4), 111–124.
Ersoy, A. F., & Türkkan, B. (2010). İlköğretim öğrencilerinin çizdikleri
karikatürlere yansıttıkları sosyal ve çevresel sorunların incelenmesi. Eğitim
ve Bilim, 35(156), 96-109.
Freeman, M., deMarrais, K., Preissle, J., Roulston, K., & St. Pierre, E. A. (2007).
Standards of evidence in qualitative research: An incitement to discourse.
Educational Researcher, 36, 25-32.
Güngör, E. (1993). Değerler psikolojisi. Amsterdam: Hollanda Türk
Akademisyenler Birliği Yayınları.
Jonassen, D. H. (1991). Objectivism versus constructivism: Do we need a new
philosophical paradigm? Educational Technology, Research and
Development, 39(3), 5-14.
Kabapınar, F. (2005). Yapılandırmacı öğrenme sürecine katkıları açısından fen
derslerinde kullanılabilecek bir öğretim yöntemi olarak kavram karikatürleri.
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(1), 101-146.
Kleeman, G. (2006). Using cartoons to investigate social and environmental issues.
Ethos, 14(3), 9-19.
Kozulin, A. (2003). Psychological tools and mediated learning. In A. Kozulin, B.
Gindis, V. Ageyev & S. Miller (Eds.), Vygotsky's educational theory in
cultural context (pp.15-38). New York: Cambridge University Press.
98 | A. Ersoy
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2010, 29 (2), 79-104
Kruger, C., & Summers, M. (2000). Developing primary school children’s
understanding of energy waste. Research in Science & Technological
Education, 18(1), 5-21.
Kutlu, Ö., Doğan, C. D. ve Karakaya. (2009). Öğrenci başarısının belirlenmesi:
Performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme. Ankara: Pegem
Akademi.
Kutlu, Ö. ve Ahioğlu, N. (2005). Yükseköğretimde ders kazanımlarının çoklu
değerlendirilmesi örneği: Cinsel sağlık bilgileri eğitimi dersi. Eğitimde İyi
Örnekler Konferansı, İstanbul.
http://www.erg.sabanciuniv.edu/iok2005/bildiriler/omer-kutlu.doc.
adresinden 15.12.2008 tarihinde alınmıştır.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA: Sage
Publications.
Lochrie, K. (1992). Using cartoons as an effective learning & taeching strategy.
SCRE Newsletter, 51, 8-9.
Marshall, C., & Rossman, G. B. (1999). Designing qualitative research (3rd ed.).
Thousand Oaks: Sage Publications.
MEB. (2005a). İlköğretim Türkçe dersi (4-5. sınıflar) öğretim programı. Ankara:
Devlet Kitapları Basım Evi.
MEB. (2005b). İlköğretim sosyal bilgiler dersi (4-5. sınıflar) öğretim programı.
Ankara: Devlet Kitapları Basım Evi.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: A sourcebook of new
materials. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Oluk, S. ve Özalp, I. (2007). Yapılandırmacı kurama göre küresel çevre sorunlarının
öğretimi: Problemin odak noktası olarak karikatürlerin kullanabilirliği.
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(2), 859-896.
Örs, F. (2007). Eğitim ve karikatür. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 7(84), 26-28.
Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3rd ed.).
Thousands Oaks: Sage Publications.
Perales-Palacios, F. J., & Vilchez-Gonzalez, J. M. (2005). The teaching of physics
and cartoons: Can they be interrelated in secondary education? International
Journal of Science Education, 27(14), 1647-1670.
Rule, A. C., & Auge, J. (2005). Using humorous cartoons to teach mineral and rock
concepts in sixth grade science class. Journal of Geoscience Education,
53(5), 548-558.
Sarı, E. (2005). Öğretmen adaylarının değer tercihleri: Giresun eğitim fakültesi
örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 3(10), 75-90.
Selçuk, T. (1998). Çizgi mizah. İstanbul: İris Koleksiyonu.
Song, Y., Heo, M., Krumenaker, L., & Tippins, D. (2008). Cartoons-An alternatif
learning assessment. Science Scope, 1, 16-21.
İlköğretimde Değer Kazanımlarının İncelenmesinde Karikatür Kullanımı | 99
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2010, 29 (2), 79-104
Srikwan, S., & Jakobsson, M. (2008). Using cartoons to teach internet security.
Cryptologia, 32, 137–154.
TDK. (2009). Büyük Türkçe sözlük. http://tdkterim.gov.tr/bts/
Yaşar, Ş. (1998). Yapısalcı kuram ve öğrenme-öğretme süreci. Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1-2), 68-75.
Yeşil, R. ve Aydın. D. (2007). Demokratik değerlerin eğitiminde yöntem ve
zamanlama. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), 65-84.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara:
Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com