You are here

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM FAKÜLTESİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE HAYAL ETTİKLERİ EĞİTİM ORTAMI

PROSPECTIVE TEACHERS’ LEVELS OF SATISFACTION WITH SCHOOLS OF EDUCATION AND THEIR IDEALIZED EDUCATIONAL SETTINGS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Students’ levels of satisfaction and opinions are significant in the process of revising and restructuring the activities at educational institutions. Raising quality in education requires the satisfaction of students, who are the receivers of educational services. A positive correlation between the quality of educational services and satisfaction levels has already been well established (Wei & Ramalu, 2011; Okumuş & Duygun, 2008). Student opinions provide feedback on what does and does not function in education and make necessary arrangements possible (Sönmez, 2003). Such feedback from students will ensure amendments and improvements being made to the educational system, which in turn will raise the quality of educational services. Taking into account a number of variables, this study seeks to reveal prospective students’ levels of satisfaction with the educational services at schools of education. It also attempts to establish the idealized educational settings of these prospective teachers using qualitative methods. The research was conducted in the 2012-2013 academic year at the School of Education of Ondokuz Mayıs University, and made use of the ‘Student Satisfaction Scale for Schools of Education’ (Şahin, 2009), which had six sub-dimensions (teaching staff, academic advising services, management services, resources, computer facilities, and courses and course programmes) and 40 items in a five Likert-type scale. It was administered to 685 students in various strands at the Department of Primary Education at the School of Education. 13 of the questionnaires returned were found to contain structural errors and were therefore not included in the study, which analysed 672 questionnaires. Further, the prospective teachers were asked open-ended questions in order to catch a glimpse of their idealized educational settings, and their written opinions were collected.
Abstract (Original Language): 
Eğitim kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve yeniden yapılanması sürecinde öğrencilerin memnuniyet düzeyleri ve görüşleri önem taşımaktadır. Bu çalışmada eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının eğitim hizmetlerinden duydukları memnuniyet düzeyleri çeşitli değişkenler açısından belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma 2012-2013 öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla “Eğitim Fakültesi- Öğrenci Memnuniyet Ölçeği” (Şahin, 2009) kullanılmıştır. Ölçek, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümündeki farklı anabilim dallarında öğrenim gören 685 öğrenciye uygulanmış ancak doldurulmasındaki eksiklikler nedeniyle 13 anket analiz dışı bırakılmış, 672 anket değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının hayal ettikleri eğitim ortamını belirlemeye yönelik açık uçlu sorular sorulmuş ve öğretmen adaylarının yazılı görüşleri alınmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının eğitim fakültesinden genel olarak “az düzeyde” memnun oldukları ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının ölçeğin “danışmanlık hizmetleri” ve “ders ve ders programları” alt boyutlarından “orta düzeyde” memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Nitel verilerin analizi sonucunda ise öğretmen adaylarının şu özelliklere sahip bir eğitim ortamı hayal ettikleri ortaya çıkmıştır; modern binalar, sosyal ortamlar, teknolojik olanaklar, yeni yöntemler, özgür ve bilimsel bir ortam, uygulamalı dersler, alanında uzman ve mesleki ve kişilik özellikleriyle öğretmen adaylarına model olabilecek öğretim elemanları.

REFERENCES

References: 

AÇAN B. ve SAYDAN R. (2009). “Öğretim Elemanlarının Akademik Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Kafkas Üniversitesi İİBF Örneği”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 225-253.
ARSLANTAŞ H.İ. (2011). “Öğretim Elemanlarının Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri, İletişim ve Ölçme Değerlendirme Yeterliklerine Yönelik Öğrenci Görüşleri”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 8, S.15, s. 487–506.
AWANG H.; ISMAİL, N.A. (2010). “Undergraduate Educatıon: A Gap Analysis of Students’ Expectations and Satisfaction”, Problems of Education in the 21st Century, V. 21, p.21-28.
CEYLAN S. ve DEMİRKAYA H. (2006). “Sınıf Öğretmen Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Programı ve Program Dâhilinde Sunulan Hizmetler Konusundaki Memnuniyet Düzeyleri”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 12, s.146-160.
DEVEBAKAN N., KOÇDOR H., MUSAL B. ve GÜNER G. (2003). “Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Lisansüstü Eğitim Kalitesinin Arttırılması Kapsamında Öğrencilerin Eğitime İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2),30-44.
EKİNCİ C.E. ve BURGAZ B. (2007). “Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Bazı Akademik Hizmetlere İlişkin Beklenti ve Memnuniyet
ISSN: 1300-302X © 2013 OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Arş.Gör.Özlem ÖZÇAKIR SÜMEN, Prof.Dr.Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN
Düzeyleri”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 120-134.
KAYA İ. ve ENGİN O. (2007). “Yüksek Öğretimde Kaliteyi İyileştirme Sürecinde Öğrenci Memnuniyetinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma”, Milli Eğitim Dergisi, S. 174, 106-115.
KUMRAL O. (2009). “Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Davranışlarına Yönelik Algıları”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 25, 92-102.
OKUMUŞ A. ve DUYGUN A. (2008). “Eğitim Hizmetlerinin Pazarlanmasında Hizmet Kalitesinin Ölçümü ve Algılanan Hizmet Kalitesi ile Öğrenci Memnuniyeti Arasındaki İlişki”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.8, S. 2, 17–38.
ÖZDEMİR E. ve ÜZEL D. (2010). “İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanı Özelliklerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S.20, 122–152.
SÖNMEZ V. (2003). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı (10 Baskı), Ankara: Anı Yayıncılık.
ŞAHİN A.E. (2009). “Eğitim Fakültesinde Hizmet Kalitesinin Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Ölçeği (EF-ÖMÖ) ile Değerlendirilmesi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 106-122.
ŞARA P. ve KOCABAŞ A. (2012). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmenliğini Tercih Nedenleri ve Aldıkları Eğitimle İlgili Görüşleri”, Turkish International Journal of Special Education and Guidance&Counceling. V. 1, I. 2, 8-17.
ŞEN H.Ş. ve ERİŞEN Y. (2002). “Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretmenlik Özellikleri”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.22, S.1, 99-116.
TATLI H.Z., KOKOÇ M. ve KARAL H. (2011). “Satisfaction State of Computer Education and Instructional Technologies Students: Karadeniz Technical University Case”, İlköğretim Online, 10(3), 836-849.
ULUĞ F. (1999). Eğitimde Grup Süreçleri, TODAİE Yayın No:295: Ankara.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013, 32(2), 249-272
ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM FAKÜLTESİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE HAYAL ETTİKLERİ EĞİTİM ORTAMI
ULUSOY H., ARSLAN Ç., ÖZTÜRK N. ve BEKAR M. (2010). “Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimleriyle İlgili Memnuniyet Düzeylerinin Saptanması”, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, C.3,S.2, 15-24.
UZGÖREN N. ve UZGÖREN E. (2006). “Dumlupınar Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Memnuniyetini Etkileyen Bireysel Özelliklerin İstatistiksel Analizi-Hipotez Testi, Ki-Kare Testi ve Doğrusal Olasılık Modeli”, Dumlupınar Üniversitesi SBE Dergisi, (14), http://sbe.dumlupinar.edu.tr/17/173-192.pdf , E.T. 11.4.2013.
WANG J., GIBSON A.M. and SLATE J.R. (2007). “Effective Teachers as Viewed by Students at a 2 Year College: A Multistage Mixed Analysis”, Issues in Educational Research, 17(2), 272-295.
WEI C.C., RAMALU S.S. (2011). “Students Satisfaction towards the University: Does Service Quality Matters?” International Journal of Education, Vol. 3, No. 2,p. 1-15.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com