You are here

Ergenlerin Siber Zorbalık Eğilimleri

Cyberbullying Trends of Adolescence

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to investigate whether adolescents’ cyber bullying tendencies show differences regarding gender and class level. Participants were 300 who were enralled in Karacabey High Scholl at Karacabey, Bursa during the 2014-2015 academic year. ‘Cyber Victim and Bullying Scale’ developed by Çetin, Yaman and Peker (2011) was used as the data collection instrument. Data was analysed unrelated sample t-test for gender; (One Way Anowa) variance analysis for class level. At the research result, it was found that there was significant difference regarding gender and in male’s favour, adolescent’s cyber bullying tendencies were differend in significent level. In other words, it was determined that male students were more likely to have cyber bullying tendencies than female students. On the other hand, according to class level it was indicated that there was no significant differences. Results were discussed and proposals were given in the direction of findings.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, ergenlerin siber zorbalık eğilimlerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Bursa ili Karacabey ilçesinde öğrenim görmekte olan 300 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Çetin, Yaman ve Peker (2011) tarafından geliştirilen ‘Siber Mağdur ve Zorbalık Ölçeği’ kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, cinsiyet için ilişkisiz örneklemler t-testi; sınıf düzeyi için tek yönlü varyans analizi testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda cinsiyete göre anlamlı bir farklılaşmanın oluştuğu ve ergenlerin siber zorbalıklarının cinsiyete göre erkeklerin lehine anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüş, sınıf düzeyine göre ise anlamlı bir farklılaşma olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmalardan elde edilen bulgular doğrultusunda tartışma yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Aksaray, S. (2011). Siber zorbalık, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(2), 405-432.
Arıcak, O.T. (2009). Üniversite öğrencilerindeki siber zorbalık davranışlarının bir yordayıcısı olarak psikiyatrik belirtiler, Eğitim Araştırmaları, 34, 167-184.
Arıcak, T., Siyahhan, S., Uzunhasanoğlu, A., Sarıbeyoğlu, S., Çıplak, S., Yılmaz, N. & Memmedov, C. (2008). Türk ergenlerde siber zorbalık, Cyberpsychology & Behavior, 11(3), 253-261.
Ayas, T. (2011). Lise öğrencilerinin sanal zorba ve mağdur olma yaygınlığı, Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Türkiye.
Ayas, T (2014) Depresyon, anksiyete ve cinsiyet değişkenlerıne göre sanal zorbalığa maruz kalma düzeylerının yordanması. Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying 1, 1-17
Ayas, T. ve Horzum M.B. (2011). Öğretmenlerin sanal zorbalık algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi, International Online Journal of Educational Sciences, 32, 619-640.
Ayas, T, ve Horzum, M.B. (2012). İlköğretim öğrencilerinin sanal zorba ve mağdur olma durumu. İlköğretim Online, 11(2), 369-380
Ayas, T, ve Horzum, M.B. (2012). İlköğretim öğrencilerinin sanal zorba ve mağdur olma durumu. İlköğretim Online, 11(2), 369-380
Balkıs, M., Duru, E. & Buluş, M. (2005). Şiddete yönelik tutumların özyeterlik, medya, şiddete yönelik inanç, arkadaş grubu ve okula bağımlılık duygusu ile ilişkisi, Ege Eğitim Dergisi, 6(2), 81-97.
Batmaz,M. Ayas, T (2013) İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin psikolojik belirtilere göre sanal zorbalık düzeylerinin yordanması. Suje 3, 43-53
Bayar, Y. (2010). Okul sosyal iklimi ile geleneksel ve sanal zorbalık arasındaki ilişkiler: Genellenmiş akran algısının aracı rolü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Beran, T. & Li, Q. (2005). Cyber harassment: A study of new method for an old behavior, Journal of Educational Computing Research, 32(3), 265-277.
Campbell, M. A. (2005). Cyber bullying: An old problem in a new guise?, Australian Journal of Guidance and Counselling, 15(1), 68-76.
Ceyhan, E. (2008). Ergen ruh sağlığı açısından bir risk faktörü: İnternet bağımlılığı, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(2), 109-116.
Colwell, J. & Kato, M. (2003). Investigation of the relationship between social ısolation, self-esteem, agression and computer game play in Japanese adolescents, Asain Journal of Social Psychology, 149-158.
Çetin, B., Yaman, E. & Peker, A. (2011). Cyber victim and bullying scale: A study of validity and reliability, Computers and Education, 57(4), 2261-2271.
Erdur-Baker, Ö. & Kavşut, F. (2007). Akran zorbalığının yeni yüzü: Siber zorbalık, Eğitim Araştırmaları, 27, 31-42. 28
Ergenlerin Siber Zorbalık Eğilimleri
Erdur-Baker, Ö. (2010). Siber zorbalık ile geleneksel zorbalığın, internet aracılı iletişim araçlarının sık ve riskli kullanımına ve cinsiyete bağlı ilişkisi, New Media & Society, 12, 109-125.
Eroğlu, Y. (2011). Koşullu öz-değer, riskli internet davranışları ve siber zorbalık/mağduriyet arasındaki ilişkinin incelenmesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya.
Hinduja, S.& Patchin, J.W. (2009). Bullying beyond the schoolyard: Preventing and responding to cyberbullying, California: Carwin Pres.
Hoff, D. L.& Mitchell, S. N. (2009). Cyberbullying: Causes, effects, and remedies, Journal of Educational Administration, 47(5), 652-665.
Horzum, M.B. (2011). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi, Eğitim ve Bilim, 36(159), 56-68.
Horzum, M.B ve . Ayas, T. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin sanal zorba ve mağdur olma düzeylerinin okul türü ve cinsiyet açısından incelenmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 10 (20), 139-159
Horzum, M.B ve Ayas, T. (2014) Orta öğretim öğrencilerin psikolojik belirtilere göre sanal zorba ve sanal mağdur düzeylerinin yordanması. Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying, 1 (2) , 21-36
Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Keith, S.& Martin, M.E. (2005). Cyber bullying: Creating culture of respect in a cyber world, Reclaiming Children and Youth, 13(4), 224-228.
Kerberg, C.S. (2005). Problem and pathological gambling among college athletes, Ann Clin Psychiatry, 17(4), 243-247.
Kowalski, R.M. & Limber, S.P. (2007). Electronic bullying among middle school students, Journal of Adolescent Health, 41, 22-30.
Lenhart, A. (2007). Cyber bullying and online teens, Pew Internet and American Life Project, www.pewInternet.org adresinden 20.09.2014 tarihinde erişilmiştir.
Li, Q. (2007). Bullying in the new playground: Research into cyberbullying and cyber victimisation, Australasian Journal of Educational Technology, 23(4), 435-454.
Li, Q., Cross, D. & Smith, P.K. (2012). Cyberbullying in the global playground: Research from international perspectives, Q. Li, D. Cross & P.K. Smith (Eds.), Blackwell Publishing Lt.
Milliyet (2012). http://dunya.milliyet.com.tr/sanal-zorbalik-olum-getirdi-/dunya/dunyadet... adresinden 10.12.2014 tarihinde erişilmiştir.
Mitchell, K.J., Ybarra, M..L. & Finkelhor, D. (2007). The relative importance of online victimization in understanding depression, delinquency, and substance use, Child Maltreatment, 12, 314-324.
Olweus, D. (1992). Bullying among school-children: Intervention and prevention, In R. Peters, R. Mc Mahon & V. Quinsey (Eds), Aggression and violence throughout the life span, Newburry Park, CA, Sage. 29
Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying, 2015, 2(1), 18-31.
Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do, Williston, VT: Blackwell.
Owens, L., Shute, R.& Slee, P. (2006). Guess what i just heard: Indirect aggression among teenage girls in Australia, Aggressive Behavior, 32, 376- 384.
Özdemir, M. & Akar, F. (2011). Lise öğrencilerinin siber-zorbalığa ilişkin görüşlerinin bazı değişkenler bakımından incelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(4), 605-626.
Patchin, J.W.& Hinduja S. (2006). Bullies move beyond the schoolyard: A preliminary look at cyberbullying, Youth Violence and Juvenile Justice, 4(2), 148-169.
Peker, A. (2014). Ergenlerin siber zorbalıkla başa çıkma davranışlarının cinsiyet ve sınıf düzeyi açısından incelenmesi, Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 1(1), 2014.
Pepler, D.J., Craig, W.M., Connolly, J.A., Yuile, A., McMaster, L. & Jiang, D. (2006). A developmental perspective on bullying, Aggressive Behavior, 32, 376-384.
Pişkin, M. (2002). Okul zorbalığı: Tanımı, türleri, ilişkili olduğu faktörler ve alınabilecek önlemler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, 531-562.
Pişkin, M. (2006). Akran zorbalığı olgusunun ilköğretim öğrencileri arasındaki yaygınlığının incelenmesi, I. Şiddet ve okul: Okul ve çevresinde çocuğa yönelik şiddet ve alınabilecek tedbirler sempozyumu’nda sunulmuştur, İstanbul.
Raskauskas, J. & Stoltz, A.D. (2007). Involvement in traditional and electronic bullying among adolescents, Developmental Psychology, 43, 564-575.
Serin, H. (2012). Ergenlerde siber zorbalık/siber mağduriyet yaşantıları ve bu davranışlara ilişkin öğretmen ve eğitim yöneticilerinin görüşleri, Yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Shariff, S. (2008). Cyber-bullying: Issues and solutions for the school, the classroom, and the home, Abington, Oxfordshire, UK: Routledge.
Slonje, R.& Smith, P.K. (2008). Cyberbullying: Another main type of bullying?, Scandinavian Journal of Psychology, 49, 147-154.
Smith, P.K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S. & Tippett, N. (2008). Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(4), 376-385.
Solberg, M. E. & Olweus, D. (2003). Prevalence estimation of school bullying with the Olweus bully/victim questionnaire, Aggressive Behavior, 29, 239-268.
Thomas, S.P. (2006). From the editör: The Phenomenen of Cyberbullying, Mental Health Nursing, 27, 1015-1016.
TÜİK (2012). Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması, http://www.tuik.gov.tr/PreHaber Bultenleri.do?id=10880, adresinden 08.11.2014 tarihinde ulaşılmıştır.
Willard, N. (2004). I can’t see you-you can’t see me: How the use of information and communication technologies can impact responsible behavior, Retrieved 12 October 2014 from http://www.csriu.org/cyberbully/docs/disinhibition.pdf.
30
Ergenlerin Siber Zorbalık Eğilimleri
Willard, N. (2005). Educator’s guide to cyberbullying and cyberthreats, Retrieved 12 December 2014 from http://www.cyberbully.org/cyberbully/docs/cbcteducator.pdf.
Wolak, J., Mitchell, K.J.& Finkelhor, D. (2007). Does online harassment constitute bullying? An exploration of online harassment by known peersand online-only contacts, Journal of Adolescent Health, 41,51-5.
Yaman, E., Eroğlu, Y. & Peker, A. (2011). Başa çıkma stratejileriyle okul zorbalığı ve siber zorbalık, İstanbul: Kaknüs.
Yaman, E. & Peker, A. (2012). Ergenlerin siber zorbalık ve siber mağduriyete ilişkin algıları, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 819-833.
Ybarra, M.L. & Mitchell, K.J. (2004). Online aggressor/targets, aggressors, and targets: A comparison of associated youth characteristics, Journal Of Child Psychology and Psychiatry, 45, 1308-1316.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com