You are here

Kene Isırığı Sonrası Tularemi Seroprevalansının Araştırılması

Investigation of Tularemia Seroprevalance After Tick Bite

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Tularemia; Francisella tularensis caused by people infected animal tissue or with body fluids, skin and mucosa in direct contact, arthropods (ticks, lice and flies) with bites, contaminated water or food consumed by the infected is a disease transmitted by inhalation of aerosols. Some species of tick (Dermacentor andersoni, Dermacentor variabilis and Amblyomma americanum) were reported to be important in the spread of tularemia. In this study, in patients with tick bites tularemia seroprevalence was investigated.This study was conducted between June and September 2011. A total 134 voluntary patients with informant consent included. Based on clinical and demographic characteristics were recorded and 1. day and 28. day serum samples were obtained microagglutination test for F. tularensis was studied. Ticks obtained from bite taken from patients with the same period were identified morphologically.During the study period a total of 134 (74 female and 60 male) were included in the study. Day 1 and day 28 in case none of the patients had fever and F. tularensis were no significant microagglutination test positive. Types of obtained maximum tick Hyalomma (53%) and Ixodes (39%), respectively.A tick bite in the our region is not epidemiological importance in the transmission of tularemia. In our region we've identified human bite tick species is the most Hyalomma and Ixoides.
Abstract (Original Language): 
Tularemi; Francisella tularensis’in neden olduğu, insanlara enfekte hayvanların doku veya vücut sıvılarının deri ve mukozayla direkt temasıyla, artropod (kene, bit ve sinek) ısırığıyla, kontamine su veya gıdaların tüketilmesiyle ve enfekte aerosollerin solunmasıyla bulaşan bir hastalıktır. Bazı kene türlerinin (Dermacentor andersoni, Dermacentor variabilis ve Amblyomma americanum) tulareminin yayılmasında önemli olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada kene ısırığı ile başvuran hastalarda tularemi seroprevalansı araştırılmıştır. Haziran-Eylül 2011 tarihleri arasında kene ısırığı ile başvuran onam alınmış gönüllü 134 hastanın 1. ve 28. gün serum örnekleri alınarak klinik ve demografik özellikleri kaydedildi. F. tularensis için mikroaglütinasyon testi yapıldı. Aynı dönemde kene ısırığıyla hastalardan alınan keneler morfolojik olarak tanımlandı. Çalışma döneminde toplam 134 (74 kadın ve 60 erkek) olgu çalışmaya alındı. Olgularda 1. gün ve 28. gün ateş saptanmadı. Hiçbirinde antibiyotik kullanılmadı. Hastaların hiçbirinde ateş ve F. tularensis için anlamlı mikroaglütinasyon testi pozitif saptanmadı. Elde edilen kenelerin türleri en fazla Hyolemma (% 53) ve Ixoides (%39) idi. Kene ısırığı; tularemi bulaşı yaşadığımız bölge için tularemi bulaşmasında epidemiyolojik öneminin olmadığını düşündürmektedir. Bölgemizde insan ısırıklarında saptadığımız kene türü en fazla Hyolemma ve Ixoides’tir.

REFERENCES

References: 

1. (http://www.who.int/csr/resources/ publications/ WHO_CDS_EPR_2007_7.pdf)
2. Hopla C.E..Theecology of tularemia. Adv. Vet. Sci. Comp. Med. 1974;18:25–53.
3. Brown R.N.,Lane R.S., Dennis D.T., Goodman J.L., Dennis D.T., Sonenshine D.E. Tick-borne diseases of humans. ASM Press; Washington, USA: 2005. Geographic distribution of tick-borne diseases and their vectors; pp. 363–391.
4. Hubalek Z et al. (1997). Prevalence of Francisella tularensis in Dermacentor reticulatus ticks collected in adjacent areas of the Czech and Austrian Republics. Central European Journal of Public Health, 5:199–201.
5. Akalin H, Helvaci S, Gedikoğlu S. Re-emergence of tularemia in Turkey. Int J InfectDis. 2009;13(5): 547-51.
6. Kılıç S. Francisella tularensis ve Türkiye'de tularemi epidemiyolojisine genel bir bakış. Flora 2010; 15(2): 37-58.
7. Sencan I, Sahin I, Kaya D, Oksuz S, Ozdemir D, Karabay O. An outbreak of oropharyngeal tularemia with cervical adenopathy predominantly in the left side. Yonsei Med J 2009; 50(1): 50-4.
8. Kılınc G.D.,Gurcan S.,Eskiocak M.,KılıcH.,Kunduracılar H. Investicatiıon of tularemia seroprevalence in the rural area of thraceregion in Turkey Mikrobiyoloji Bülteni;41: 411-418
9. Yesilyurt M.,Kılıc S., Cagasar O., Celebi B,,Gul S.TwoCases of Tick-BorneTularemia in Yozgat Province, Turkey Mikrobiyol Bul 2011; 45(4): 746-754
10. (http://www.ttb.org.tr/kutuphane/ kirim_kongo_rpr.pdf)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com