You are here

Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Mükem-meliyetçiliğe İlişkin Görüşleri

Foreign Graduate Students’ Opinions Towards Per-fectionism

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In present study foreign graduate students’ opinions towards perfectionism is investigated. It is con-ducted qualitatively. Foreign students studying in a Pre-school Teaching Department at a State uni-versity which is located in the West of Turkey are examined. “Multidimensional Perfectionism Scale” which involves questions regarding perfectionism that society imposes, self-directed perfectionism and relatively perfectionism and an Interview Form including seven open-ended questions are used as data collection tools. It is resulted that foreign students try to do their best by having high stan-dards of goals in everything they do and expect the perfect results from themselves in terms of their thoughts towards perfectionism in sub-dimension of self-perfectionism. In the sub-dimension of re-latively perfectionism, it is seen that foreign students expect too much from the people around them and they have reactions such as sadness, feeling bad and anger when their expectations from those are not fulfilled. It is also found that students fulfill the expectations of their parents and surrounding in terms of sub-dimension of perfectionism imposed by society and when they can’t complete a task perfectly as they are expected, it is found that this situation does not have any negative effects on them. It is resulted that foreign students try to do their best by having high standards of goals in everything they do and expect the perfect results of themselves when foreign graduate students’ tho-ughts towards perfectionism is examined in the subdimension of self-perfectionism. It is seen that foreign students have reactions such as sadness, feeling bad and anger when they expect great things from others but they do not see the result they want, in the subdimension of others-perfectionism as well. It is also found that there is not a negative effect when students reached the goal what the others want from them and when they do not match the expectations within the subdimension of perfectio-nism imposed by society.
Abstract (Original Language): 
Çalışmada, yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin mükemmeliyetçiliğe ilişkin görüşleri incelen-miştir. Çalışma nitel boyutta yürütülmüştür. Çalışmada Türkiye’nin batısında yer alan orta büyük-lükteki bir devlet üniversitesinin Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde eğitimine devam eden ya-bancı uyruklu üniversite öğrencilerinin mükemmeliyetçiliğe ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştır-mada veri toplama aracı olarak, okul öncesi öğretmenliği bölümünde eğitimine devam eden yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin toplum tarafından dayatılan mükemmeliyetçiliğe, kendine yönelik mükemmeliyetçiliğe ve diğerlerine yönelik mükemmeliyetçiliğe ilişkin soruları içeren “Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği” ve yine aynı konuları kapsayan yedi açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu uygulanmıştır. Çalışma sonucunda, kendine yönelik mükemmeliyetçilik alt boyutuna ilişkin görüşlerde öğrencilerin kendilerinden mükemmeli beklemeleri ve yaptıkları her işte kendilerine yük-sek standartlar belirleyerek en iyisine ulaşmaya çalıştıkları sonucuna varılmıştır. Diğerlerine yönelik mükemmeliyetçilik alt boyutunda yabancı uyruklu öğrencilerin yakınlarındaki kişilerden çok şey bek-ledikleri ve bu beklentileri karşılanmadığında kızma, üzülme, kendini kötü hissetme gibi tepkiler ver-dikleri sonucuna ulaşılmıştır. Toplum tarafından dayatılan mükemmeliyetçilik alt boyutunda öğren-cilerin anne-babalarının ve çevrelerinin onlardan bekledikleri standartlara ulaştıkları ve bir işi mü-kemmel yapmadıkları durumda diğerlerinin onlardan beklentilerinin onlar üzerinde olumsuz bir et-kiye sebep olmadığı sonucuna varılmıştır.
7
31

REFERENCES

References: 

Açıkalın, A., Demirel, Ö., Önsoy, R. (1996). Türkiye’de yükseköğrenim gören Türk Cumhuriyetleri öğrencilerinin sorunları. Ankara: Pegem Yayın-ları.
Aydın, B. (1995). Azerbaycan’dan Türkiye’ye eğitim amacıyla gelen öğrencilerin dil-kültür-sosyal problemleri ve çözüm teklifleri. Gazi Üniversitesi Sos-yal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Azmaz, S. (1995). Orta Asya Cumhuriyetlerinden gelen Uludağ üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin uyum düzeylerini etkileyen bazı etmenler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bi-limler Enstitüsü, Bursa.
Adler, A. (2002). Psikolojik Aktivite: Üstünlük Duygusu ve Toplumsal İlgi (6. Baskı), (Çeviren: B. Orakçı). İstanbul: Say Yayınları.
Ashby, J., Kottman, T. (1996). Inferiority as a Distinction Between Normal and Neurotic Perfectionism. Individual Psychology, 52, 237-245.
Burns, D. D. (1980). The Perfectionist's Script for Self-Defeat. Psychology Today, 41(34), 70-76.
Bozgeyikli, H. (2010). The relationship between high school students’ psychological needs and human value perceptions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 1798-1804.
Dinç, Y. (2001). Mükemmeliyetçiliğin Depresif Semptomlar ve Öfke Üzerindeki Yordayıcı Rolü: Olumsuz Yaşam Olaylarının Belirleyiciliği. Yüksek Li-sans Tezi, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Camadan, F. (2009). Orta Öğretim Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilik Düzey-lerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Cırcır, B. (2006). Öğretmen Adaylarının Denetim Odakları ve Mükemmeliyetçi-lik Tutumlarının Bazı Özlük Niteliklerine Göre Karşılaştırmalı Olarak
Çağla GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR-Canan YILDIZ ÇİÇEKLER-Nermin KORUKLU
28  OPUS © Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi
İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Conroy, D. E., Kaye, M. P., Fifer, A. M. (2007). Cognitive Links Between Fear of Failure and Perfectionism. Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy, 25(4).
Enns, M. W., Cox, B. J. (2002). The Nature and Assessment of Perfectionism: A Critical Analysis. Flett, G. L., Hewitt, P. L., Perfectionism: Theory, Research and Treatment.Washington: American Psychological Association.
Flett, G. L., Hewitt, P. L., Martin, T. R. (1995). Dimensions of Perfectionism and Procrastination. In J. R. Ferrari, J. L. Johnson, W. G. McCown (Eds.), Procrastination and Task Avoidance: Theory, Research and Treatment. New York: Plenum.
Freud, S. (1959). Inhibitons, Symptoms and Anxiety. The Standart Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. London: Ho-garth, Vol 20.
Frost, R. O., Marten, P. A., Lahart, C., Rosenblate, R. (1990). The Dimensi-ons of Perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14, 449-468.
Girgin-Büyükbayraktar, Ç., Üre, Ö. (2014). The Relationship between Per-fectionism and Anger. Anthropologist, 18(3): 835-846.
Hamachek, D. E. (1978). Psychodynamics of Normal and Neurotic Perfec-tionism. Psychology, 15, 27-33.
Hewitt, P. L., Flett, G. L. (1991). Dimensions of perfectionism in unipolar depression. Journal of Abnormal Psychology, 100 (1), 98-101.
Oran-Pamir, Ç. (2008). Lise Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilik Düzeyleri ile Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Muğla: Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Kesici, S. (2007). Middle School Students' Guidance and Counseling Ne-eds. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(3), 1325.
Kesici, Ş., (2008). Sixth-, Seventh, and Eighth-Grade Students’ Guidance and Counseling Needs according to Parents’ Views. Egitim Aras-tirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 32, 101-116.
LaSota, M. (2005). Perfectionism and the Role of Self-Esteem. Unpublished Master Thesis, Universty of Nevada, Las Vegas, USA.
Parker, W.D. (2000). Healthy Perfectionism in the Gifted. Journal of Secon-dary Gifted Education, 11 (4),173-182.
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Mükemmeliyetçiliğe İlşkin Görüşleri
OPUS © Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi  29
Patch, A. R. (1984). Reflections on Perfection. American Psychologist, 39 (4), 386-390.
Rice, K., Ashby, J., Preusser, K. (1996). Perfectionism, Relationships With Parents, and Self-Esteem. Individual Psychology, 52, 246-260.
Rice, K. G., Mirzadeh, S. A. (2000). Perfectionism, Attachment and Adjust-ment. Journal of Counseling Psychology, 47, 238–250.
Roedel, W. C. (1984). Vulnerabilities of Highly Gifted Children. Roeper Rewiev, 6, 127-130.
Tomkovick, C., Al-Khatib, J. Baradwaj, B. G., Jones, S. I. (1996). An assess-ment of the service quality provided to foreign students at U.S. business schools. Journal of Education for Business, 71, 130-135.
Siegle, D., Schuler, A. A. (2000). Perfectionism Differences in Gifted Middle Students Roeper. Review, 23, 39-44.
Strip, C. A., Hirsch, G. (2000). Helping Gifted Children Soar: A Practical Guide for Parents and Teachers. USA: Great Potential Press.
Slaney, R. B., Rice, G. K., Mobley, M., Trippi, J., Ashby, J. (2001). The Revi-sed Almost Perfect Scale. Measurement and Evaluation in Counsel-ling and Development, 34, 130-144.
Slade, P. D., Owens, R. G. (1998). A Dual Process Model of Perfectionism Based on Reinforcement Theory. Behavior Modification, 22, 372-390.
Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Altıncı Baskı. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Yorulmaz, O. (2002). Responsibilitiy and Perfectionism as Predictors of Obses-sive-Compulsive Symptomalogy: A Test of Cognitive Model. Ankara, Middile East Technical University, Master in Science.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com