You are here

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri Ve Stresle Başaçıkma Stratejilerinin İncelenmesi

A study of the personality traits of the psychological counseling and guidance students and their stress management strategies

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study conducted based on relational screening model is to study the personality traits of the Giresun University Psychological Counseling and Guidance students and the stress management strategies they use. As data collection tools of this study, we have used the Personal Information Form developed by the researchers, the Stress Management Attitudes Inventory devel-oped by Özbay and Şahin (1997) and the Character Based Personality Test developed by Bacanlı et. al (2009). For statistical analysis, we have employed frequency distribution, t test for independent groups, Anova and Correlation analyses. Findings of the study suggest that the students differ from each other in terms of their personality traits and stress management skills in some dimen-sions based on gender, class level and the perceived parental attitudes and that there is a relation-ship between some of the personality traits of the psychological counseling and guidance students and the manner in which they cope with stress. The findings have been interpreted within the framework of the literature.
Abstract (Original Language): 
İlişkisel tarama modeli göre yapılan bu çalışmanın amacı Giresun Üniversitesi Rehberlik ve Psiko-lojik Danışmanlık öğrencilerinin kişilik özelikleri ve kullandıkları stresle başa çıkma stratejilerini incelemektir. Çalışmada, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu, Özbay ve Şahin (1997) tarafından geliştirilen Stresle Başaçıkma Tutumları Envanteri ve Bacanlı ve ark. (2009) tarafından geliştirilen Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi kullanılmıştır. Çalış-mada istatistiksel analiz olarak, frekans dağılımı, bağımsız gruplar için t testi, Anova ve Korelas-yon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, kişilik özellikleri ve stresle başa çıkma becerileri bakımından bazı boyutlarda öğrencilerin, cinsiyet, sınıf düzeyi ve algıladıkları ana baba tutumları-na göre farklılaştığını ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencilerinin birtakım kişilik özellik-leri ile stresle başa çıkma biçimleri arasında ilişki olduğunu göstermektedir. Bulgular literatür çerçevesinde yorumlanmıştır.
61
84

REFERENCES

References: 

Altmaier, M. E. (1995). Linking stress experiences with coping resources and responses, Journal of CounselingPyschology. 42 (3), 304-306.
Aydın, B.& İmamoğlu, S. (2001). Stresle başaçıkmaya yönelik grup ça-lışması önerisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eği-tim Bilimleri Dergisi, (14), 41-52.
Aytaç, S. (2009). İş stresi yönetimi el kitabı iş stresi: Oluşumu, nedenleri, başa-çıkma yolları, yönetimi, LabourMinistry-CASGEM, Ankara.
Bacanlı, H., İlhan, T. veArslan, S. (2009). Beş factor kuramına dayalı bir kişilik ölçeğinin geliştirilmesi: Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 261-279.
Balcı, A. (2000). Öğretim elemanının iş stresi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Baltaş, Z. & Baltaş, A. (2012). Stres ve başaçıkma yolları. ( 21.Basım). İstan-bul: Remzi Kitabevi.
Berry, D.S. & Hansen, J.S. (2000). Personality, nonverbal behavior and interaction quality in female dyads. Personality and Social Psychol-ogy Bulletin, 26(3), 278-292.
Burgess, E. S. &Haaga, D. A. F.(1998). Appraisals, coping responses, and attibutions as predictors of individual differencies in negative emotions among pediatric cancer patients. Cognitive Therapy and Researc, 22(5), 457-473.
İhsan Düşmez – Levent Yaycı
82  OPUS © Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi
Chaplin, W.F., John, O.P. & Goldberg, L.R. (1988). Conceptions of states and traits: Dimensional attributes ideals as prototypes. Journal of Personality and Social Psychology, 54 (4), 541-557.
Costa, P.T. & McCrae, R.R. (2000). Revised neo personality inventory, interpretive report, https://www.acer.edu.au/documents/sample_reports/neo-pir-sample.pdf
Çoruh, Y. (2003). Denetim odağı ile stresle başaçıkma tarzları arasındaki ilişki.Yayınlanmamış YüksekLisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü. Erzurum.
Digman J.M. (1989). Five robust trait dimensions: Development, stability and utility. Journal of Personality, 57, 195-214.
Digman J.M. (1990). Personality Structure: Emergence of the five factor model. Annual Review of Psychology, 41, 417-440.
Donahue, E.M. (1994). Do children use the big five, too? Content and structural form in personality description. Journal of Personality, 62(1):45-66.
Eraslan, M. (2015). Spor bölümlerinde öğrenim gören üniversite öğrenci-lerinin kişilik özelliklerinin ve stresle başa çıkma stillerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(12), 65-82.
Erkuş A. & Tabak, A. (2009). Beş faktör kişilik özelliklerinin çalışanları çatışma yönetim tarzlarına etkisi: Savunma sanayinde bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(2), 213-242.
Erseven, N. (1993). Üniversite öğrencilerinde stres düzeyleri, psikopatoloji ve stresle başaçıkma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
Feist, G.J. (1998). A meta-analysis of personality in scientific and artistic creativity. Personality and Social Psychology Bulletin, 2(4), 290-309.
Gerrig, R. C. ve Zimbardo, P. G. (2012). Psikoloji ve yaşam ( Çev: Gamze Sart). Ankara: Nobel Yayınevi.
Hampson, S.E., John, O.P., Goldberg, L.R. (1986). Category breadth and hierarchical structure in personality: Studies of asymmetries in judgments of trait implications. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 37-54.
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri Ve Stresle Başakçıkma
Stratejilerinin İncelenmesi
OPUS © Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi  83
Hofstee, W.K.B, De Raad, B., Goldberg, L.R. (1992). Integration of the Big-Five and circumflex approaches to trait structure. Journal of Personality and Social Psychology, 63(1), 146-163.
Kara, D. (2009). Eğitim-öğretim yaşantısında stress yaratan faktörler ve aile özelliklerine gore öğrencilerin stresle başaçıkma dav-ranışlarının incelemesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 255-263.
Karasar, N. (1995). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. (YedinciBasım) 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. Ankara.
Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer Publishing Company.
Mardan, C. ( 2010). Satıcıların kişilikleri ile performanslarının ilişkisi: Beş faktör modeline gore bir analiz. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,19 (1), 366-381.
McCrae, R.R. (1993). Moderated analyses of longitudinal personality stability. Journal of Personality and Social Psychology, 65(3), 577-585.
Ordun, G. (2004). Beş temel kişilik özelliği ve alt faktörlerini nanalizine ilişkin bir çalışma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 2(33), 47–71.
Özbay, Y., Ayas, A. P. ve Çepni, S. (1994). Stres araştırmalarında biyop-sikolojik ve psikososyal yaklaşımlar. Akademik Yorum, 6(2), 45-49.
Özbay, Y. (1996). Pasif bir başaçıkma tarzı olarak sigara içme davranışı. III. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ç.Ü., Adana: 15-16 Nisan
Özbay, Y. & Şahin, B. (1997). Stresle Başaçıkma Tutumları Envanteri (SBTE): Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. IV. Rehberlik ve Psikolojik
Danışma Kongresi, Ankara.
Perry, S.R. (2003). Big five personality traits and work drive as predic-tors of adolescent academic performance. The University Of Ten-nessee, Dissertation, Knoxville, UMI
Soldz, S. & Vaillant G.E. (1999). The big five personality traits and the life course: A 45-year longitudinal study. Journal of Research in Per-sonality, 33, 208–232.
Stone, A. & Neale, M. (1984). New measures of daily coping: Develop-ment and preliminary results. Journal of Personality and Social Psy-chology, 46(2), 892-906.
İhsan Düşmez – Levent Yaycı
84  OPUS © Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi
Suls, J., Green, P. & Hillis, S. (1998). Emotional reactivity to everyday problems, affective inertia, and neuroticism. Personality and Social Psychology Bulletin, 24, 127-136.
Telef, B.B. & Yazıcı, H. (2009). Öğretmenlerin kişilik özellikleri, stresle başaçıkma yöntemleri ve kontrol algıları arasındaki ilişkiler. Millî Eğitim Dergisi, 183, 259-271.
Tuncer, D., Arpacı, T., Ayhan, Y., Böge, E. & Üner, M. (1992). Pazarlama. Ankara: Gazi Yayınları.
Yelboğa, A. (2006). Kişilik özellikleri ve iş performansı arasındaki ilişki-nin incelenmesi. “İş-Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8 (2), 196-211.
Zuckerman, M., Kuhlman, D.M., Joireman, J., Teta, P, & Kraft, M. (1993). A comparison of three structural models for personality: The big three, the big five and the alternative five. Journal of Personality and Social Psychology, 65 (4), 757-768.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com