You are here

Çalışanların Algılanan Kariyer Engelleri İle Agıla-nan Performansları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Investigate The Relationship Between Perceived Carrier Barriers and Perceived Performance of Wor-kers in Terms of Different Variables

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study aims to investigate the relationship between perceived carrier barriers and perceived performance of workers in terms of different variables. 100 men (54,3%) and 84 women (45,7%); totally 184 workers participated in the study. Age mean of participants is 35,86. Personal informa-tion form, Carrier Barriers Scale-Revised and Perceived Performance Scale were used for collecting data. The results indicate that women, private sector workers, senior executives and singles have more carrier barriers when compared respectively to men, public service workers, office workers, and married or divorced ones. On the other hand, when we compare respectively the perception of working performance of the participants, it is found that men, public service workers, senior execu-tives and singles consider that their working performance is higher than women, private sector workers, office workers, and married and divorced ones. There is no significant difference between perceived carrier barrier and performance.
Abstract (Original Language): 
Çalışanların algılanan kariyer engelleri ile algılanan performansları arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenlere göre incelendiği bu araştırmaya 100 tanesi erkek (%54,3), 84 tanesi kadın (%45,7) olmak üzere toplan 184 çalışan katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 35,86’dır. Araştırmada bilgi formu, “Kariyer Engelleri Ölçeği-Revised” ve “Algılanan Performans Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kadınlar erkeklere göre, özel sektör çalışanları kamu çalışanlarına göre, çalıştıkları kurumda üst düzey yönetici olanlar olmayanlara göre, medeni durumu boşanmış ve bekâr olanlar evli olanlara göre daha fazla kariyer engeliyle karşılaştıklarını algılamaktadırlar. Diğer yandan erkek çalışanlar kadınlara göre, kamu çalışanları özel sektör çalışanlarına göre, üst düzey yöneticiler yönetici olmayanlara göre, bekârlar evli ve boşanmışlara göre daha fazla perfor-mans sergilediklerini algılamaktadırlar. Algılanan kariyer engelleri ile algılanan performans ara-sında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
7
26

REFERENCES

References: 

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cogniti-ve theory. PrenticeHall series in social learning theory (Vol. 1).
Bingöl, D. (2003). İnsan Kaynakları Yönetimi. 5.Baskı. İstanbul. Beta Yay.
Creed, P. A., Patton, W., & Bartrum, D. (2004). Internal and external bar-riers, cognitive style, and the career development variables of focus and indecision. Journal of Career Development, 30(4), 277–294. http://doi.org/10.1023/B:JOCD.0000025116.17855.ea
Crites, J. O. (1969). Vocational Psychology. New York: McGraw-Hill.
Çerçi, S. (2013). İş Değerlerinin Örgütsel Bağlılık Ve İş Performansı Üzerine Etkisi: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde Bir Araştırma. Yayın-lanmamış Yüksek Lisans Tezi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Osmaniye.
Çöl, G. (2008). Algılanan Güçlendirmenin İşgören Performansı Üzerine Etki-leri. Doğuş Üniversitesi Dergisi 9/1, ss. 35-46.
Doğan, H., Bozgeyikli, H. (2014) “İşsizlik sorununa farklı bir bakış açı-sı:Kariyer Engelleri” II. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi Bildiri Kitabı, 26-27 Kasım 2014, Antalya, s:97-105
Osman Amil
24  OPUS © Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi
İnandı, Y. & Tunç, B. (2012). Kadın Öğretmenlerin Kariyer Engelleri İle İş Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Der-gisi, 2 (2), 203-222.
Kirkman, B. L., & Rosen, B. (1999). Beyond self-management: Antece-dents and consequences of team empowerment. Academy of Mana-gement Journal, 42(1), 58–74. http://doi.org/10.2307/256874
Koç, H., İrfan, Y., Hüseyin, H. (2009). Öğretmenlerin İş Doyum Algıları İle Performansları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(13-22).
Kuzgun, Y. (2003). Meslek Rehberliği Ve Danışmalığına Giriş. Ankara: Nobel Yayın.
Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). Toward a Unifying Social Cognitive Theory of Career and Academic Interest, Choice, and Performance. Journal of Vocational Behavior, 45(1), 79–122. http://doi.org/10.1006/jvbe.1994.1027
Lent, R. W., Brown, S. D., Talleyrand, R., Mcpartland, E. B., Davis, T., Chopra, S. B., … Chai, C.-M. (2002). Career Choice Barriers, Sup-ports, and Coping Strategies: College Students’ Experiences. Journal of Vocational Behavior, 60, 61–72. http://doi.org/10.1006
Lent, R. W., Sheu, H.-B., Gloster, C. S., & Wilkins, G. (2010). Longitudinal test of the social cognitive model of choice in engineering students at historically Black universities. Journal of Vocational Behavior, 76(3), 387–394. http://doi.org/10.1016/j.jvb.2009.09.002
Maurer, T. J., & Taylor, M. A. (1994). Is Sex by Itself Enough? An Explo-ration of Gender Bias Issues in Performance Appraisal. Organizatio-nal Behavior and Human Decision Processes, 60(2), 231–251. http://doi.org/10.1006/obhd.1994.1082
McWhirter, E. H., Hackett, G., & Bandalos, D. L. (1998). A causal model of the educational plans and career expectations of Mexican Ameri-can high school girls. Journal of Counseling Psychology, 45(2), 166–181. http://doi.org/10.1037/0022-0167.45.2.166
Millmore, M., Biggs, D., & Morse, L. (2007). Gender differences within 360-degree managerial performance appraisals. Women In Manage-ment Review, 22(7), 536–551. http://doi.org/10.1108/09649420710825715
Çalışanların algılanan kariyer engelleri ile agılanan performansları arasındaki ilişkinin çeşitli
Değişkenler açısından incelenmesi
OPUS © Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi  25
Özgüven, İ. E. (2003). Endüstri Psikolojisi. Ankara: PDREM Yayınları.
Özyer, K., Orhan ,U. (2012). Cam Tavan Sendromunun Çalışanların Korku Düzeylerine Etkisi Var mıdır? Eğitim Sektörü Üzerinde Bir Uygula-ma. The Journal of Academic Social Science Studies, 5 (8). 971-987.
Pişkin, M. (2012). Meslek Rehberliği ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygu-lamaya. 3.Bölüm. 2. Baskı. Ankara: Pegem Akademi
Shore, T. H. (1992) “Subtle Gender Bias in the Assessment of Managerial Potential”, Sex Roles, C:27 S:9/10, 499-515.
Sigler, T. H., & Pearson, C. M. (2000). Creating an empowering culture: examining the relationship between organizational culture and per-ceptions of empowerment. Journal of Quality Management, 5(1), 27–52. http://doi.org/10.1016/S1084-8568(00)00011-0
Sürücü, M. (2011). Mesleki Seçim Hedeflerinin Kariyer Engelleri Ve Sosyal Bilişsel Değişkenler Tarafından Yordanmasına İlişkin Bir Model Sı-naması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimle-ri Enstitüsü, Ankara.
Swanson, J. L., & Tokar, D. M. (1991). College students’ perceptions of barriers to career development. Journal of Vocational Behavior, 38(1), 92–106. http://doi.org/10.1016/0001-8791(91)90020-M
Swanson, J. L., & Woitke, M. B. (1997). Theory Into Practice in Career Assessment for Women: Assessment and Interventions Regarding Perceived Career Barriers. Journal of Career Assessment, 5(4), 443–462. http://doi.org/10.1177/106907279700500405
Tang, M., Fouad, N. a, & Smith, P. L. (1999). Asian Americans’ Career Choices: A Path Model to Examine Factors Influencing Their Career Choices. Journal of Vocational Behavior, 54(1), 142–157. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1006/jvbe.1998.1651
Töremen, F. ve Hozatlı, M. (2006). İlköğretim okul yöneticilerinin, ilköğ-retim denetçilerinin kurum denetiminde gösterdikleri liderlik davranışlarına ilişkin görüşleri. Millî Eğitim, 170, 202-217.
Tutar, H. & Mehmet A. (2010). Örgütsel İklimin İşgören Performansı Üzeri-ne Etkisi: Ostim İmalat İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üni-versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:65, Sayı:2, ss.201-202.
Tutar, H. ve Altınöz, M. (2010), “Örgütsel İklimin İşgören Performansı Üze-rine Etkisi: Ostim İmalât İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Araştır-ma”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi ,65-2, ss.196-208, Ankara
Osman Amil
26  OPUS © Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi
Tükeltürk, Ş. A, Perçin. N. Ş. (2008). Turizm Sektöründe Kadın Çalışanların Karşılaştıkları Kariyer Engelleri ve Cam Tavanı Kırmaya Yönelik Stratejiler. Yönetim Bilimleri Dergisi, C:6, S:2.
Uygur Akyay, “Örgütsel Bağlılık İle İşgören Performansı İlişkisini İncele-meye Yönelik Bir Alan Araştırması” Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007.
Yeşilyaprak, B. (2012). Meslek Rehberliği ve Kariyer Danışmanlığı: Kuram-dan Uygulamaya. 2. Baskı. Ankara: Pegem Akademi
Yılmaz, A. (2007). İlköğretim müfettişlerinin mesleki görevlerini yerine getirme durumları ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sos-yal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
Yüksel Ö. (2004). İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com