You are here

Eğitim Kurumlarında Çalışan Kadın Yöneticilere Yönelik Tutumların Değerlendirilmesi

Evaluation of The Attitudes Towards Women Man-agers Working at Educational Institutions

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Bu araştırma; eğitim kurumlarında görev yapan kadın yöneticilere karşı, öğretmen ve yöneticilerin tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Yozgat ilinde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında 2013-2014 eğitim öğretim yılında kadın yöneticinin görev yaptığı okullarda çalışan öğretmen ve yöneticiler oluşturmaktadır. Örneklemini ise bu okullarda, anket çalışmasına katılan 139’u erkek ve 151’i kadın olmak üzere öğretmen ve yönetici olarak toplam 290 kişi oluşturmaktadır. Araştırma, tarama yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak, “Kadın Yöneticilere Karşı Tutum Ölçeği” ve “Kişisel Bilgiler Anketi” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; kadın yöneticilere karşı tutumlar cinsiyet, medeni durum ve yöneticinin kadrolu veya görevlendirme ile çalışması değişkenlerine göre farklılaşmaktadır. Öğret-menlerin kadın yöneticilere yönelik tutumlarının “insanlar arası ilişkiler” boyutunda diğer boyut-lara oranla daha olumlu olduğu gözlenmiştir.
Abstract (Original Language): 
This research aimed to investigate the attitutes of teachers and managers towards women managers at educational institutions. The population of the research consisted of the teachers and managers at public schools in Yozgat province where women held an administrative position in 2013-2014 edu-cational year. The sample consisted of 290 teachers and managers, 139 male and 151 females, who agreed to respond the survey questionnaire for the research. Descriptive survey method was used to conduct the research. Attitudes Towards Women as Managers Scale and Personal Information Sur-vey were used to collect data. As a results of the research, the attitude towards women managers differentiates with their sex, marital status and their working status as a staffed or as assigned pa-rameter. Teachers’ attitudes towards women principals are more positive in the aspect of “Interpersonal Relationships behavior” than the other aspects

REFERENCES

References: 

Ataay, A. N. (1998). Kadın Yöneticilerinin Kariyer Boyutları ve Etmenleri. O. Çitci (Ed.), 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek (s. 237-252). Ankara: TODAİE Yayınları.
Ayan, F. (2000). Bayan Öğretmenlerin Yöneticilikleri ve Öğretmen Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
Aycan, Z., Bayazit, M., Berkman, Y., & Boratav, H. B. (2012). Attitudes to-wards women managers: Development and validation of a new measure with Turkish samples. European Journal of Work and Or-ganizational Psychology, 21(3), 426-455.
Ersöz, A. (1998). Kamu Yönetiminde Yönetici Olarak Çalışan Kadınların Geleneksel ve Çalışan Kadın Rollerine İlişkin Beklentileri, O. Çitci (Ed.), 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek (s. 255-264). Ankara: TODAİE Yayınları.
Güldal, D. (2006). Kadın Yöneticileri Motive ve Demotive eden Faktörlerin Tespitine Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi (12. Baskı), Ankara: No-bel Yayın Dağıtım.
Kayıkçı, D. (2002). Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi Çalışma Alanında Gözlemlenen Başlıca Sorunlar. İktisat Dergisi, 421- 428.
Milli Eğitim Bakanlığı (2005). Milli Eğitim Sayısal Veriler 2004-2005. An-kara: Milli Eğitim Bakanlığı, Yayımlar Dairesi Başkanlığı.
Ramazan Asar – Mustafa Çelikten
OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  19
Örücü, E., Kılıç, R. & Kılıç, T. (2007). Cam Tavan Sendromu ve Kadınların Üst Düzey Yönetici Pozisyonuna Yükselmelerindeki Engeller: Balıkesir İli Örneği. Yönetim ve Ekonomi, 14(2), 117-135.
Özgül, G.E. (2002). İşletme Yönetiminde Sosyal Sorumluluk Bakış Açısıyla Kadın Yönetici Terfilerinde Terfi Engelleri (Tekstil Sektöründe Bir Araştırma). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniver-sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Pınar, F. (2008). Barbara Frischmuth’ta Çalışan Kadının Sorunları ve Kültürel İlişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniver-sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
Şenses, F. (2006). Küreselleşmenin Öteki Yüzü: Yoksulluk. (4. Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.
Ulutaş, Ç. Ü. (2009). Yoksulluğun Kadınlaşması ve Görünmeyen Emek. Çalışma ve Toplum, 2, 25-40.
Ünal, I. (2003). İlköğretim Okulllarında Demokratik Okul Ortamlarının Oluşturulmasına Kadın Yöneticilerin Katkısı. Eğitim Bilim Toplum, 1(2-3),108-123.
Yavuz, N. (2011). Eğitim Sektöründe Çalışan Kadın Yöneticilerin Rol Çatışması (Kocaeli İli Örneklemi). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
Yıldız, E. (1998). Türkiye’de ücretli kadın emeğinin toplumsal cinsiyet temelinde analizi. A. B. Hacımirzaoğlu (Ed.), 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com