You are here

Japon Öğretmen Eğitiminde Bir Model: Ders İmecesi

A Method in Japanese Teacher Education: Lesson Study

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Teachers have an important mission when we regard them as the predominant element of education, since teachers’ ability in teaching process is significant beside their subject knowledge. In this par-ticular, japan has developed a new model in teacher education. ThisJapan-origin professional devel-opment model is known as “lesson Study” in the world, and translated into Turkish as “Ders İmecesi”. Lesson study model is applied at pre-service and in-service training since 1960s in order to underpin teachers’ professional development at Japanese schools. The starting point of Lesson study is primary schools, and it depends on planning and applying a research course; criticize thecourse at the end of it by a group of in/pre-serviceteachers gathered.“Lesson Study” teachers work collaborativelyin small groups at planning, teaching, observing, analyzing, organizing levels of in-dividual courses named “Research Courses”.Nearly all the teachers in Japan take place as active par-ticipantsin “Lesson Study” team, in the course of a school year. In addition to this, they observe the “Research Courses” at regular intervals in either their schools or other schools, which apply “Lesson Study” model. “Research Courses” are published and seminars are held about them across the coun-try. In this sense, “Lesson Study”, in essence, is a wide base system directed by the teacher, and aims to develop “teaching and learning”. “Lesson Study” is an appropriate model for improving teachers’ qualifications in both pre-service and in-service education; because the model sets teachers at the center of the application. It is thought that the experiences gained by both pre-service and in-service teachers will contribute positively to their forming knowledge, developing teaching, personal im-provement, and affect students’ success, as well. In brief, in this study, it is aimed to introduce hy-pothetically the “Lesson Study” model that support in-service and pre-service teachers’ professional development.
Abstract (Original Language): 
Eğitimin en etkili ögesinin öğretmen olduğu düşünüldüğünde öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Çünkü öğretmenlerin sadece konuyu bilmesi yeterli değil bunun yanında öğretim sü-reci içerisindeki becerisi de önemlidir. Bu konuda Japonya, öğretmen eğitiminde yeni bir model geliştirmiştir. Dünyada ‘Lesson Study" olarak bilinen, Türkçeye “Ders İmecesi” olarak tercüme edilen bu model, Japon kökenli bir mesleki gelişim modelidir. Lesson study modeli, 1960'lı yıllardan bu yana hem hizmet öncesi hem de hizmet içi eğitimde öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla Japon okullarında uygulanmaktadır. Başlangıç noktası ilköğretim olan ders imecesi, bir grup öğretmen/öğretmen adayının bir araya gelerek bir araştırma dersini planlaması, uygulaması ve ders bitiminden sonra dersin kritiğinin yapılmasıdır. "Ders imecesi" öğretmenleri, "araştırma dersi" adı verilen bireysel sınıf derslerini planlama, öğretme, gözlemleme, analiz etme ve düzenleme aşama-larında, küçük gruplar halinde işbirlikçi bir şekilde çalışırlar. Japonya’da hemen hemen tüm öğret-menler, bir öğretim yılı boyunca bir "ders imecesi" takımında aktif katılımcı olarak görev yaparlar. Buna ek olarak, öğretmenler kendi okullarında ve dışarıya açık "Ders imecesi" uygulaması yapan okullarda da "araştırma dersleri"ni düzenli aralıklarla gözlemlerler. Araştırma dersleri literatürde yayımlanır ve ülke çapında bu konuda seminerler düzenlenir. Bu anlamda "Ders imecesi", esas iti-bariyle, "öğretme ve öğrenme"nin geliştirilmesini amaçlayan ve öğretmen tarafından yönetilen geniş tabanlı bir sistemdir. Ders imecesi, hem hizmet öncesi hem de hizmet içi eğitimde öğretmenlerin niteliklerini geliştirmeye uygun bir modeldir. Çünkü bu model, öğretmenleri uygulamanın merkezine koymaktadır. Gerek öğretmen adaylarının gerekse hizmet içi eğitimde görev yapan öğret-menlerin bu uygulamalarda edindikleri deneyimler; bilgiyi oluşturmalarına, öğretimi geliştirmel-erine ve kişisel gelişimlerine olumlu katkı sağlayacağı ve öğrencilerin de başarısını olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Bu çalışmada, öğretmen ve öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerini destekleyen “ders imecesi” modelinin kuramsal çerçevede tanıtılması hedeflenmektedir.

REFERENCES

References: 

Abazaoğlu, İ. (2014). Dünyada öğretmen yetiştirme programları ve öğret-menlere yönelik mesleki gelişim uygulamaları. (http://www.gele-cekegitimde.com/gelismis-ulkelerin-ogretmen-yetistirme-m... E.T. 13.05.2016).
Akbayır, K. ve Taş, Z. (2009). Türkiye’de matematik eğitimi ve öğretmen yetiştirmeye yönelik öğretmen adaylarının görüşleri. Journal of Qafqaz University, 26, 190-197
Aydın, R., Şahin, H. ve Topal, T. (2008). Türkiye’de ilköğretime sınıf öğret-meni yetiştirmede nitelik arayışları. TSA, 12 (2), 120-142
Azar, A. (2011). Türkiye'deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: Nitelik mi, nicelik mi? Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Edu-cation and Science, 1(1), 36-38.
Baba, T. (2007). Japanese education and lesson study: An overview Section 1.1: “How is lesson study implemented”. In M. Isoda, M. Stephens, Y. Ohara, & T. Miyakawa (Eds.). Japanese lesson study in mathe-matics, 2-7
Back, J. ve Joubert, M. (2011). Lesson study as a process for professional development: working with teachers to effect significant and changes in practice. Proceedings of 7th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Rzeszow, Poland, February, 2559-2568.
Bütün, M. (2012). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının uygulanan zenginleştirilmiş program sürecinde matematiği öğretme bilgile-rinin gelişimi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri En-stitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Trabzon.
Cerbin, W. ve Kopp, B. (2006). Lesson study as a model for building ped-agogical knowledge and ımproving teaching. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 18 (3), 250-257.
Cüceloğlu D. ve Erdoğan, İ. (2016). Öğretmen olmak. Final Kültür Sanat Yayınları. İstanbul.
Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellik-leri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237
Emine Gözel – Ali Rıza Erdem
OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  536
Çiltaş, A. ve Akıllı, M. (2011). Öğretmenlerin pedagojik yeterlilikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 3(4), 64-72
Easton, L. B. (2009). The Tuning Protocol For Examining Student Work, (http://www.ets.org/flicc/pdf/THE_TUNING_PROTO-COL_FOR_EXAMINING_STUDENT_... (E. T. 02.02.2014).
Elipane, L., Nacino, L., Pereda, R., Reperuga, P., and Torio, M. (2013). De-veloping Deep Mathematics Teaching Discourse Through Re-search Lessons. Proceedings of the 8th International Conference on Education Research, pp. 286-292 . Seoul, Korea: Seoul National University.
Erdem, A.R. (2015). Türkiye’deki öğretmen yetiştirmenin [A], [B], [Ç] si. Journal of Teacher Education and Educators, 4(1), 16 – 38
Fernandez, C. (2002). Learning from Japanese approaches to professional development the case of lesson study, Journal of Teacher Education, 53 (5), 393-405
Fernandez, C. ve Yoshida, M. (2004). Lesson study: A japanese approach to ımproving mathematics teaching and learning. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. London.
Genç, S.Z. (2000). Bilgi toplumunda öğretmen eğitimi. Kuram ve Uygu-lamada Eğitim Yönetimi. 23, 375- 386
Gordon, T. (2013). Etkili öğretmenlik eğitimi, Profil Yayıncılık. (Çeviri: Ser-min Karakale). İstanbul.
Hart, L., Alston, A. ve Murata, A. (2009). Lesson Study Working Group. (http://www.pmena.org/2009/proceedings/wor-kinggroup90521replacement.pdf 04.02.2014).
Isoda, M. (2007). A brief history of mathematics lesson study in Japan. “Where did lesson study begin and how far has it come? In M. Isoda, M. Stephens, Y. Ohara, & T. Miyakawa (Eds.), Japanese les-son study in mathematics: Its impact. Diversity and Potential For Educational Improvement, 8-15.
Lewis, C. (2002). Brief Guide to Lesson Study. (http://www.lessonre-search.net/briefguide.pdf 04.02.2014).
Japon Öğretmen Eğitiminde Bir Model: Ders İmecesi
537  OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Makinae, N. (2010). The origin of lesson study in Japan. http://www.les-sonstudygroup.net/lg/readings/TheOriginofLessonStudyinJap... say-fasından elde edilmiştir.
McDowell, A. V. (2010). Preservice Teachers' Use of Lesson Study in Teaching Nature of Science. Middle-Secondary Education and In-structional Technology Dissertations, The College of Education, Georgia State University, Atlanta, Georgia.
MEB (2004). Öğretmen mesleğinin genel yeterlilikleri ve özel alan yeterlilikleri taslakları. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. An-kara.
Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.
Stigler, J. ve Hiebert, J. (1999). The teaching gap: Best ideas from the word’s teachers for improving education in the classroom. New York: Summit Books.
Takahashi, A. ve Yoshida, M. (2004). Ideas for Establishing Lesson Study Communities. Teaching Children Mathematics, Teaching Chil-dren Mathematics, 436- 443.
Yılmaz, M. (2007). Sınıf öğretmeni yetiştirmede teknoloji eğitimi. Gazi Eği-tim Fakültesi Dergisi, 27 (1), 155-167
http://readingfirst.scoe.net/documents/LEASession3.pdf (E.T. 31.12.2013).
www.lessonresearch.net/LessonStudyshort1.ppt (E.T. 22.12.2013).
http://www.osceola.k12.fl.us/depts/ResearchEvalAcct/documents/Les-sonStu.... (E.T. 10.10.2013).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com