You are here

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Investigation of Teacher Candidates’ Attitudes towards Teaching Profession

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The matter of teacher training is one of the most important functions of pedagogy. Teacher training has been planned on three bases: field information, general knowledge and teaching formation. How-ever, first of all it is a must that the person who will be a teacher loves his/her occupation, internalizes and respects it, and has necessary skills for the profession. The aim of this research is to determine pedagogical formation program students’ attitudes towards teaching profession through “The Teach-ing Profession Attitude Scale” developed by Çetin (2006) discussing variables in three dimensions (love, esteem, adaptation) such as gender, age, university students graduate from, field they study in, whether they have graduated or not, and profession of their parents and discussing attitudes con-sisting of 35 items related to teaching profession. 558 students from 15 departments of various fac-ulties in a total of 28 universities have formed the sample of the research. It has been determined after statistical analysis that students’ attitudes differentiate according to different variables.
Abstract (Original Language): 
Öğretmen yetiştirme konusu eğitim biliminin en önemli işlevlerinden birisidir. Öğretmen eğitimi üç temel üzerine planlanmıştır: alan bilgisi, genel kültür ve öğretmenlik formasyonu. Ancak her şeyden önce öğretmen olacak kimsenin mesleği sevmesi, içselleştirmesi, ona saygı duyması ve mesleğin ge-rektirdiği olmazsa olmaz becerilere sahip olması gerekir. Bu araştırmanın amacı cinsiyet, yaş, öğren-cilerin geldikleri üniversite, okudukları bölüm, mezun olup olmamaları, ailelerinin meslekleri gibi değişkenleri ve 35 maddeden oluşan öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları üç boyutta (sevgi, değer, uyum) ele alan Çetin (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği” ölçeği aracılığı ile eğitim fakülteleri dışından gelen öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını belirlemektir. Araştırmanın örneklem grubunu Türkiye’nin değişik kentlerinde bulunan toplam 28 üniversitenin değişik fakültelerinin 15 bölümünden 558 öğrenci oluşturmaktadır. Yapılan istatistiksel analizlerde öğrenci tutumlarının çeşitli değişkenlerde farklılaştığı saptanmıştır.
8
32

REFERENCES

References: 

Bademcioğlu, M., Karataş, H. ve Alcı, B. (2014). The investigation of teacher candidates’ attitudes towards teaching profession (Öğret-men adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarına yönelik inceleme. Educational Research Association - The Interna-tional Journal of Educational Researchers, 5(2), 16-29.
Başbay, M., Ünver, G. ve Nilay., T. B. (2009). Ortaöğretim alan öğret-menliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları: boylamsal bir çalışma. Educational Administra-tion: Theory and Practice - Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(59), 345-366.
Can, Ş. (Bahar 2010). Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mes-leğine yönelik tutumları. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-tüsü Dergisi (İLKE), 24, 13-28.
Cobb, V. L. (1999, 11). An international comparison of teacher education. Eric Digests: http://www.ericdigests.org/2000-3/teacher.htm - Erişim tarihi: 13 Ocak 2016.
Çapa, Y. ve Çil, N. (2000). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 69-73.
Çetin, Ş. (2006). Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi - Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gazi Üniversitesi Endüstriyel San-atlar Eğitim Fakültesi Dergisi(18), 28-37.
Demircioğlu, E. ve Özdemir, M. (2014). Fen ve edebiyat fakültesi öğrencil-erinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 110-122.
Durmuşçelebi, M. (2015). Öğretmenlik eğitimi programının etkililiği. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(5), 747-766.
Ekici, F. Y. (2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - The Journal of International Social Research, 7(35), 658-665.
Mustafa Durmuşçelebi – Nihan Yıldız – Ezgi Saygı
OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  31
Gökçe, F. ve Sezer, G. O. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Uludağ Üniversitesi Örneği). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 1-23.
Güçlü, M. ve Bozgeyikli, H. (2016) Öğretmen adaylarının Türk Eğitim Ta-rihi dersine yönelik Tutumlarının incelenmesi, Journal of History School, 9(25), 401-415.
Harris, A. (2000). What works in school improvement? Lesson from the field and future directions. Educational Research, 1-11.
Karagözoğlu, G. (1987). Yükseköğretime geçişte öğretmenlik mesleğine yönelme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(2), 35-46.
Katkat, D. ve Mızrak, O. (2003). Öğretmen adaylarının pedagojik eğitim-lerinin problem çözme becerilerine etkisi. Milli Eğitim Dergisi(158).
Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. An-kara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 1-14.
Özder, H., Konedralı, G.ve Zeki, C. P. (2010). Öğretmen adaylarının öğret-menlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısın-dan incelenmesi. Educational Administration: Theory and Practice - Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(2), 253-275.
Tekerek, M. ve Polat, S. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. 5th International Computer &Instructional Tech-nologies Symposium, 22-24 September 2011, Fırat University, Elaziğ-Turkey.
Terzi, A. ve Tezci, E. (Güz 2007). Necatibey Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Educational Administra-tion: Theory and Practice - Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi(52), 593-614.
Tural, G. ve Kabadayı, Ö. (2014). Pedagogical formation program teacher candidates' attitudes towards the teaching profession. Anadolu Journal of Education Sciences International, 4(1),1-12.
Yüksek Öğretim Kurumu. (1998). Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenlenmesi. YÖK: www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen_yetistirme_lisans/rapor.pdf Erişim tarihi: 1 Mart 2016.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com