You are here

KAVRAM HARİTALARI İLE NOT TUTMANIN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİSİ ÜZERİNE ETKİSİ

EFFECTS OF "TAKING NOTES WITH CONCEPT MAPS" ON THE LISTENING SKILLS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Listening has an important situation in understanding skills because of its frequency of usage. For this reason some methods created for the developnig of listening skill. One of these methods is "taking notes with concept maps". Purpose of this study is to analyse the effects of taking note with concept maps on students' listening skills. For this purpose "pre-test and post-test with control group" experimental reserach method used in this study. Research's sample has comprised 49 students in 7th class. Concept maps used in experimental group and traditional method used in control group. It has been found that "taking notes with concept maps" is more effective than traditional method on listening skill.
Abstract (Original Language): 
Anlama becerileri içerisinde dinlemenin sık kullanılan bir beceri olması nedeniyle ayrı bir önemi vardır. Bu nedenle öğrencilerin dinleme becerilerinin geliştirilmesi için çeşitli yöntemler oluşturulmuştur. Bunlardan biri de "kavram haritalarıyla not tutma tekniği"dir. Bu çalışmada kavram haritalarıyla not tutma tekniğinin öğrencilerin dinlediklerini anlama becerisi üzerindeki etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaçla "ön test son test kontrol gruplu" deneysel bir çalışma yapılmıştır. Çalışma grubu 7. sınıfta okuyan 49 öğrenciden (kontrol: 26, deney: 23) oluşmaktadır. Deney grubunda dinleme etkinlikleri kavram haritalarıyla, kontrol grubunda ise geleneksel yöntemle yürütülmüştür. Çalışma sonunda; kavram haritalarıyla not tutma tekniğinin öğrencilerin dinlediklerini anlama becerileri üzerinde daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Acat, B. (2003). "Kavram Haritalarının Türkçe Öğretiminde Kullanımı", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, S. 34, s. 168-193.
Akyürek, S. (2003). "Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Kavram Haritalarının Kullanımı", Değerler Eğitimi Dergisi, C. 1, S. 3, s. 65-85.
Beydoğan, H. Ö. & Şahin, A. (2002). "Türkçe Dilbilgisi Öğretim Hedeflerine Ulaşma Düzeyi Açısından Kavram Haritaları İle Düz Metne Dayalı Öğretim Materyallerinin Karşılaştırılması", Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü E-Dergisi, S. 1.
Chularat, P. & DeBacker K. T. (2003). The Influence of Concept Mapping on Achievement, Self-Regulation, and Self-Efficacy in Students of English as a Second Language. Contemporary Educational Psychology, C. 29, S. 3, s.248-263.
Çiftçi, Ö. (2007). "Aktif Dinleme", Milli Eğitim, S. 176, s. 231-242.
Demirel, Ö. (1999). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi, İstanbul: MEB Yayınları.
Ergin, A. & Birol, C. (2000). Eğitimde İletişim, Ankara: Anı Yayıncılık.
Hoffman, E., Trott, J. & Neely K. P. (2002). "Concept Mapping: A Tool to Bridge The
Disciplinary Divide", American Journal of Obstetrics & Gynecology, C. 187, S. 3,
s. 41-43.
http://www.nccogpdm.metu.edu.tr/Brosur-07.pdf
Jalongo, M.R. (1995). "Promoting Active Listening in the Clossroom", Childhood Education, C. 72, S. 1, s. 13-18.
Johnson, O. K. (1951). "The Effect of Classroom Training upon Listening Comprehension", The Journal of Communication, S. I, s. 57-62.
Kabaca, T. (2002). Orta Öğretim Matematik Eğitiminde Kavram Haritalaması Tekniğinin Kullanımı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Mackay, I. (1997). Dinleme Becerisi (çev.: Aksu Bora ve Onur Cankoçak), Ankara: İlkkaynak Kültür ve Sanat Ürünleri Ltd. Sti.
- 70 -
Özata, Ö. Faruk (2003). İlköğretim Birinci Kademe Fen Bilgisi Dersinde Kavram Haritalarının Kavram Yanılgıların Gidermeye Ve Hatırlamaya Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Özbay, Murat (2005). Dinleme Eğitimi, Ankara: Akçağ Yayınları.
Sarıçayır, H. (2000). Lise II Kimya Derslerinde Kavram Haritalarının Başarıya Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
Temur, Turan (2001). Dinleme Becerisi-Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Türkçe 1-8, Ankara: Nobel Yayınları.
Wolff, F.I., Marsnik, N. C., Tacey, W. S. & Nichols, R. G. (1983). Perceptive Listening,
New York: CBS College Publishing.
Yaman, Havva (2006). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dil Bilgisi Derslerinde Kavram Haritası Tekniğinin Öğrenci Başarısına Ve Hatırlamaya Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com