You are here

MÜREFTE DUYUN-I UMUMİYE BAŞ KATİBİ ŞEYH İSMAİL HAKKI ZÜHDÎ EFENDİ DÎVÂNI'NIN TANITIMI

"SHEIKH İSMAİL HAKKI ZÜHDÎ EFENDİ BEİNG A CHIEF CLERK AT THE DUYÛN-I UMUMİYE IN MÜREFTE AND HIS DÎVÂN"

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Şeyh İsmail Hakkı Zühdî Efendi (1862/63-1912-13 ) was an officer in the Ottoman bureaucracy who had witnessed the period of the decadence of Ottoman Empire. He worked as a chief clerk at the Duyûn-ı Umumiye in Tekırdag, Mürefte. As also being a sheikh in the Halveti-Jerrahi Order, he was a Sufi poet prefered the traditional literary form against the modernization in his period. In this article, we aimed to study about his Dîvân that is written as a single copy to be a souvenir for his lovers and dervishes. Beside this, his opinions, literarcy and the forms, themes of his poems are also analysed.
Abstract (Original Language): 
Şeyh İsmail Hakkı Zühdî Efendi (1862/63-1912-13) Osmanlı İmparatorluğunda çöküş sürecine bürokrasi içinden tanıklık etmiş bir kalem erbabıdır. Tekirdağ Mürefte'de Duyûn-ı Umumiye baş katibi olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda Halvetî-Cerrâhî tarikatı postnişini olan Şeyh İsmail Hakkı Zühdî Efendi, modernleşme sürecinde geleneksel tavrı sürdüren mutasavvıf bir şairdir. Bu çalışmamızda onun dervişlerine ve muhibbânına yadiğar olarak yazdığını söylediği tek nüshalık Dîvân'ını tanıtmayı hedefliyoruz. Çalışmamızda ayrıca şairin dünya görüşü, edebî kişiliği ve şiirlerinin şekil ve muhteva analizine de yer verilecektir.

REFERENCES

References: 

AZAMAT, Nihat, "Fahreddin Efendi", DİA, C.XII, s.83-84.
BİLGİN, Azmi, "Tasavvuf ve Tekke Edebiyatı", İlmi Araştırmalar, S.1. İstanbul,
1995.
BOLAY, S.Hayri, (2000), "Günümüz Türkiye'sinde Alevîliğin ve Bektaşîliğin Başlıca
Problemleri Üzerine Bir Deneme ", Hacı Bektaş Araştırma Dergisi, 13, Bahar 2000. ÇEVİK, Hikmet, Tekirdağ Tarihi Araştırmaları, Ahmet Sait Basımevi, İstanbul, 1949. DAL, M.Fahrettin,"Fahreddin Erenden'in Tasavvuf. Görüşleri ve Eserleri 'Envâr-ı Hazret-i Nûreddîn ve Tabakât- Cerrâhiyye'", Marmara Üniversitesi,SBE., Tasavvuf Bilim Dalı, Yayınlanmamış Y.Lisans tezi, İstanbul, 2006. s.142-149.) s.496-499.)" DİLÇİN, Cem, Örneklerle Türk Şiiri, TDK, Ankara, 1997.
ERGİN, İsmail, "1860-1908 yıllarında Osmanlı Devleti 'ndeki Pozitivist ve Materyalist Akımlarda Kültürel Değişme Olgusu", Ankara Ü., DTCF Dergisi, ankara.edu.tr/dergiler/19/835/10567.pdf.
GENCER, Mustafa, "Osmanlı-Türk Modernleşme Sürecinde Kültür, Din ve Siyaset İlişkileri",
Turkis
h Studies Int. Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,V. 3/2 Spring 2008, s.357-358.
İPEKTEN, Haluk, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, İstanbul, 1991. İsmail Hakkı Zühdî Efendi, Dîvânı, Türk Tasavvuf Musikisini ve Folklorünü Araştırma ve Yaşatma Vakfı Kütüphanesi, no:2272, İstanbul. KARATAŞ, Turan, Hüseyin Siret, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011. KOCAKAPLAN, Saim Çağrı, Temettüat defterleri çerçevesinde Silistre Kazası'nın İktisadi ve Sosyal Yapısı, Marmara Üniversitesi SBE, İktisat Tarihi Y.Lisans tezi,
İstanbul, 2007.
OY, Aydın, Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar, Tekirdağ Valiliği, 1995.
ÖZTÜRK, Mehmet Cemal, Cerrahîlik, Gelenek Yayınları, İstanbul, 2004. s.99-101.) s.142-149.)
SEYMAN, Âdil, "Balkanlarda Alevî-Bektaşîlik", Marmara Üniversitesi SBE, İslam Mezhepleri Tarihi, Y.Lisans tezi, İstanbul, 2006.
ULUDAĞ Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2002. UZUN, Hakan, "Türk Demokrasi Tarihinde I. Meşrutiyet", Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, Kırşehir, 2005.
VASSAF, Hüseyin, Sefine-yi Evliyâ, Haz. Prof. Dr. Mehmet Akkuş, Prof. Dr. Ali
Yılmaz, Kitabevi, C.III, İstanbul, 2006. s.296.)
YELKENCİ, Ömer Faruk, Türk Modernleşmesi & II.Abdülhamid'in Eğitim Hamlesi, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2010.
YILDIRIM, İsmail, "Osmanlı Demiryolu Politikasına Bakış", Fırat Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Dergisi, C.XII, Elazığ, 2002.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com