You are here

TÜRKÇEDE ON BİR YAŞINA KADAR ÇOCUKLARA ÖĞRETİLMESİ GEREKEN, BİRLEŞİM GÜCÜ YÜKSEK İLK BİN KELİME

"THE FIRST THOUSAND WORDS IN TURKISH WHICH CAN EASILY BE COMBINED SHOULD BE TAUGHT UNTIL ELEVEN YEAR OLD CHILDREN"

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Since i t will be difficult to teach the intended vocabulary of the language at once, it is preferred to make the students acquire it gradually. One of the criteria of the vocabulary teaching is that the words which can easily be combined should be taught primarily. Therefore, the main aim of the survey is to determine thousand words that belong to this group. The tenth press of Turkish Language Association Dictionary that was published in 2005 is the basis for this survey. All the headwords in the dictionary were scanned and the number of compound words which were derived from a word was alphabetically ordered. According to the survey, the headwords which can derive seven compound words at least are among the first thousand words. The number of compound words that these kinds of headwords derive is 17985. When first thousand words are classified according to conceptual field, they are related to various fields, on the other hand, when they are analyzed in terms of their basic lexis, they are thought to be among the basic words for human. When compared with other surveys, it is seen that they are the words which are frequently used and are suitable for the children of 0-11 age group.
Abstract (Original Language): 
Bir dilin bütün kelimeleri bir anda öğretilemeyeceğinden aşamalı bir şekilde söz varlığının kazandırılması yoluna gidilmektedir. Birleşim gücü yüksek olan kelimelerin öncelikli olarak öğretilmesi bu ölçütlerden biridir. Bu yüzden araştırmanın amacı, güncel Türkçede birleşim gücü yüksek olan ilk bin kelimenin belirlenmesidir. Araştırmada Türk Dil Kurumunun onuncu baskısı olan 2005 basımı Türkçe sözlük esas alınmıştır. Türkçe sözlükteki madde başı kelimeler taranmış ve bir kelimeden türeyen birleşik kelime sayısı kelimelerin karşılarına yazılarak alfabetik olarak sıralanmıştır. Araştırmaya göre ilk bin kelimeyi, sıklığı yedi ve üzeri kelime türeten madde başı kelimeler oluşturmaktadır. Sıklığı yedi ve üzeri olan bu kelimelerin oluşturduğu birleşik kelime sayısı 17985'tir. Birleşim gücü yüksek ilk bin kelime, kavram alanlara göre tasnif edildiğinde çeşitli alanlarla ilgili olduğu; temel söz varlığı açısından incelendiğinde insanın hayatında birinci derecede önemli olan temel kelimelerden olduğu belirlenmiştir. Bu kelimeler, başka araştırmalarla karşılaştırıldığında sık kullanılan kelimeler ve 0-11 yaş arası çocuğun seviyesine uygun kelimeler olduğu belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

AKSAN, Doğan (1998). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim I., II. Ve III. Cilt, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
AKYÜZ, Yahya (1988). "Türkçe Okul Sözlüklerinin Değerlendirilmesi", Türk Dilinin Öğretimi Toplantısı 1-3 Ekim 1986, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, s. 249-259.
BAŞ, Bayram (2006). 1985-2005 Yılları Arasında Çocuk Edebiyatı Sahasında, Yazılmış Tahkiyeli Metinlerin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
ÇOTUKSÖKEN, Yusuf (2000). "Türkçe ve Edebiyat Ders Kitapları Nasıl Olmalı?", Milliyet
Sanat Dergisi, C. 487. S. 9, s. 7-10.
DEMİR, Celal (2006). "Türkçe/Edebiyat Eğitimi ve Kişisel Kelime Serveti", Millî Eğitim
Dergisi, S. 169, s. 207-225.
GÖZ, İlyas (2003). Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
KARADAĞ, Özay (2005). İlköğretim I.Kademe Öğrencilerinin Kelime Hazinesi Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
KARASAR, Niyazi (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. KEKLİK, Saadettin (2009). On Bir Yaşına Kadar Çocukta Dil Edinimi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
MEB, (2005). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. sınıflar), Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
95
ÖZTOKAT, Erdim (1977). "Yabancı Dilde Sözcük Öğretimi", Dilbilim, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü Dergisi, S. 2, s. 189-195.
PEHLİVAN, Ahmet (2003). "Türkçe Ders Kitaplarında Sözcük Dağarcığını Geliştirme Sorunu ve Çözüm Yolları", Dil Dergisi, S. 122, s. 84-91.
SAY, Bilge; ZEYREK, Deniz; OFLAZER, Kemal; ÖZGE, Umut: "Development of a Corpus
and a Treebank for Present-day Written Turkish", Eleventh International Conference of Turkish Linguistics, August 2002: 15 s. 27 Nisan 2009 tarihinde
dilbilim.info / yukseklisans / Corpus%20Based/ICTL_2002.pdf
adresinde
n alınmıştır. TAVŞANCIL Ezel ve ASLAN, Esra (2000). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri, İstanbul: Epsilon Yayınları.
TOPALOĞLU, Ahmet (1989). Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Ötüken Yayınları.
TÜRK DİL KURUMU (2005). Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com