You are here

THE POLICIES OF THE BULGARIAN STATE TOWARDS THE MINORITIES ( 1878 - 1914)

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
After the Istanbul Conference in 1876 provided the groundwork, the Bulgarian state emerged as an independent state in 1878 under the Treaty of Berlin. The policy of exterminating the Turks to create a Slavic state, as put into practice by the Russians during the War of 1877-78, was picked up by the Bulgarians after the Russian departure from the scene, followed by acts of massacres and exiles. The Ottoman government not only negotiated with the Bulgarian Principality but also held talks with the Great Powers of Europe to stop the violence in the region against the former Ottoman populations but none yielded the expected results. While the European powers pointed out that they were against the violence and oppression towards the Turks in Bulgaria, they were not more than a spectator to these violent activities of the Bulgarians.

REFERENCES

References: 

Archives
Basbakanlık Osmanli Arşivi (BOA) Hariciye Siyasî (HR. SYS).
304/14 - 304/16 - 304/47 - 304/55 - 304/66 - 304/67 - 304/68 - 304/73 - 304/86 - - 304/94 - 304/99 -304/112 - 304/112-99 - 304/134 - 304/160 - 304/161 - 304/160-1,2- 304/165 -306/246 - 304/288 -305/62 - 305/85 - 305/104 - 305/122 - 305/131 - 305/137 - 305/139 - 305/153 - 305/156 - 305/158 - 305/183 -305/184 - 306/5-2 - 306/15 - 306/16 - 306/12 - 306/19-2 - 306/21 - 306/23 - 306/35 - 306/36 - 306/37 -306/38 - 306/40 - 306/43 - 306/44 - 306/47 - 306/48 - 306/49 - 306/53-A - 306/54 - 306/64 - 306/73-1 -304/78 - 305/81 - 306/87 - 306/88 - 306/89 - 306/94 - 306/110 - 306/132 - 306/146 - 306/154 - 306/161 -360/162 - 306/206 - 306/210 - 306/254 -306/259 - 306/260 - 306/261 -306/262 - 306/276 - 306/288 -306/316 - 306/330 -
Book and Articles
Eren,
A
. Cevad, 'Pomaklar", A, Vol. lX (İstanbul 1993).
Halacoglu, Ahmet, Balkan Harbi Sirasinda Rumeli'den Turk Gocleri (1912- 1913), Ankara1993. Ipek, Nedim, Rumeli'den Anadolu'ya Turk Gocleri, Ankara 1994. Senturk, M. Hüdai, Osmanli Devletinde Bulgar Meselesi (1850-1875), Ankara 1992 Simsir, Bilal, " Bulgaristan Turkleri ve Goc Sorunu," Bulgaristan'da Turk Variıgi 1, Ankara, 1987,
I Nedim İpek, Rumeli'den Anadolu'ya Türk Göçleri, Ank. 1994 p. 12; Bilal Şimşir, " Bulgaristan Türkleri
ve Göç Sorunu," Bulgaristan'da Türk Varlığı 1, Ank., p. 48.
2Bilal Şimşir, " Bulgaristan Türkleri ve Göç Sorunu", Bulgaristan'da Türk Varlığı 1, Ank. 1987, p. 48.
3Nedim İpek, op. cit. p. 15.
4Nedim İpek, op. cit. p. 40.
5 Nedim İpek, ibid, p. 122.
6 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Hariciye Siyasî (HR. SYS), 304/165: Varna'dan bir grup ulemadan
Başvekâlete dilekçe (14 Aralık 1879); 304/16: Rusçuk kazası jurnallerinden (29 Şubat 1880); 306/64:
Filibe İkinci Kitabeti'nin Bulgaristan Komiserliği'nden gelen tahrirat (6 Nisan 1907); 306/54: Sadaretten
Hariciye Nezareti'ne tezkere (9 Mart 1908).
7 BOA. HR. SYS. 304/160: Paravadi kazası jurnallerinden (31 Ekim 1879); 305/153: Başvekâlet'ten
Hariciye Nezareti'ne tezkere (22 Aralık 1880); 306/155: Bulgaristan Komiserliği'nden gelen tahrirat (5
Şubat 1905); 306/87:Bulgaristan Komiseri Sadık Paşa'dan sadarete gönderilen tahrirat (5 Mart 1905).
8 BOA. HR. SYS. 304/16: Meşihat'tan Başvekâlet'e tezkere (18 Şubat 1880).
9 BOA. HR. SYS. 304/16: Rusçuk kazası jurnallerinden (29 Şubat 1880); 304/288: V i d i n Yahya Paşa
Mahallesi Müslümanlarının V i d i n Tüccar Vekâleti'ne verdikleri istid'â (23 Eylül 1885).
1 0 BOA. HR. SYS. 304/16: Rusçuk kazası jurnallerinden (18 Nisan 1880); 304/68: Rumeli Şarkî
Vilâyeti'nde Başvekâlet'e tahrirat (7 Temmuz 1880); 306/132: Bulgar Komiserliği'nden sadarete tahrirat
(19 Ocak 1893); 306/5-2: Hariciye Nezareti'nden Sofya'daki Osmanlı maslahatgüzarı Refik Bey'e tel (28
Eylül 1912).
I I BOA. HR. SYS. 304/94: Şumnu Müslümanlarından Başvekâlet'e arzuhâl (27 Mart 1880).
1 2BOA. HR. SYS. 304/160: Paravadi kazası jurnallerinden (16 Kasım 1879); 304/55: Muhacirin
Komisyonu'ndan Dahiliye Nezareti'ne tezkere (27 Haziran 1880); 304/68: Rumeli-i Şarkî Vilâyeti'nden
- 237 -
Başvekâlet'e tahrîrât (7 Temmuz 1880); 306/110: Bulgaristan umum Müslümanları adına padişaha
hitâben gelen telgraf (4 Ağustos 1904).
1 3BOA. HR. SYS. 304/16: Rusçuk kazası jurnallerinden (31 Mart 1880).
1 4BOA. HR. SYS. 304/112: Köstendilli 11 Müslüman'dan Hariciye Nezareti'ne telgraf (11 Nisan 1880);
306/73-1: Roma Sefareti'nden Hariciye Nezareti'ne tahrîrât (1 Mayıs 1908); 306/35: Dahiliye
Nezareti'nden Hariciye Nezareti'ne tahrîrât (14 Ocak 1911).
1 5BOA. HR. SYS. 304/73: Meşîhathâne'den Hariciye Nezareti'ne tezkere (4 Mayıs 1880); 306/132: Bulgar
Komiserliği'nden sadarete tahrirat (19 Ocak 1893); 306/88: Bulgaristan komiseri Sadık Paşa'dan
sadarete tahrirat (26 Ocak 1905); 304/86: Bulgaristan komiseri Sadık Paşa'dan sadarete tahrirat (5 Ocak
1905).
1 6BOA. HR. SYS. 304/55: Muhacirin Komisyonu'ndan Dahiliye Nezareti'ne tezkere (27 Haziran 1880);
304/68:
Rumelii
Şarkî Vilâyeti'nden Başvekalet'e tahrîrât (7 Temmuz 1880).
1 7 BOA. HR. SYS. 305/183: The Daily Telegraph gazetesine gelen telgraf (18 A_ustos 1880).
1 8 BOA. HR. SYS. 305/156: Köstendil ahalisi 73 Müslüman'dan Başvekâlet'e mahzar (14 Kasım 1880).
1 9 BOA. HR. SYS. 305/131: Manastır vilayetinden Dahiliye Nezareti'ne tahrîrât (24 Kasım 1880).
2 0 Nedim İpek, op. cit., p.15.
2 1 BOA. HR. SYS. 304/99: Şumnulu 31 âlimden Başvekâlet'e arzuhâl (27 Mart 1880).
2 2 Nedim İpek, op. cit., p.16.
2 3 Nedim İpek, aynı eser, s. 144.
2 4BOA. HR. SYS. 305/156: Köstendilli 73 Müslüman'dan Başvekâlet'e arzuhal (14 Kasım1880); 304/112-
99Köstendil halkından Babıâli'ye telgraf (11 Nisan 1880).
2 5BOA. HR. SYS. Sofya'daki Osmanlı komiseri Nihat Paşa'dan Başvekâlet'e (7 Aralık 1880).
2 6 M.Hüdai Şentürk, Osmanlı Devlet'inde Bulgar Meselesi (1850-1875), Ank. 1992, p.95.
2 7 BOA. HR. SYS. 306/254: Gospodar çitlik arazileri hakkında talimat.
2 8 BOA. HR. SYS. 306/259: Vidinli Osman Bey'in müvekkilinden Bulgaristan Komiserliğine arzuhal (10
Kasım 1884); 306/260: Vidinli Hacı Ömer Ağa'nın müvekkilinden Bulgaristan Komiserliği'ne arzuhal
(24 Kasım 1884); 360/162: Vidinli Hacı Ömer Ağa'nın vekilinden Bulgaristan meclisi mebusanına
takdim edilen lâyiha sureti (24 Kasım 1884).
2 9 BOA. HR. SYS. 304/160-1,2: Paravadi kazası jurnallerinden (3 Kasım 1879, 16 Kasım1879, 28 Kasım
1879); 304/165: Varnalı bir gurup Müslüman ahaliden sadarete tahrirat (14 Kasım 1879); 304/14:
Piriştine vilayetinden Hariciye Nezareti'ne telgraf (17 Temmuz 1880); 306/87: Bulgaristan komiserinden
sadarete tahrirat (5 Mart 1905); Bulgar memurlarının Müslümanlardan zorla gasp ettikleri mallar için
bkz. 304/161.
3 0 Nedim İpek, op. cit. p.136.
3 1 Nedim İpek, op. cit. p. 138.
3 2 BOA. HR. SYS. 305/158: Sofya'daki Osmanlı komiseri Nihat Paşa'dan Başvekâlet'e tahrirat (7 Aralık
1880)
3 3 BOA. HR. SYS. 305/153: Başvekâlet'ten Hariciye Nezareti'ne tahrirat (22 Aralık 18S0).
3 4 BOA. HR. SYS. 305/184: Bulgaristan Müslümanlarından Birinci Alexsandr'a arzuhal (1Haziran 1881).
3 5 Nedim İpek, op. cit. p. 139.
3 6 BOA. HR. SYS. 304/47: Filibe Başkitâbeti'nden Hariciye Nezareti'ne tahrîrât (18 Ocak 1910).
3 7 BOA. HR. SYS. 304/160: Paravadi kazası vukuatı jurnallerinden (26 Kasım 1879); HR.SYS. 305/183:
The Daily Telegraph gazetesi (18 Ağustos 1880).
3 8 BOA. HR. SYS. 305/104: Bir grup ahaliden Vidin'deki Osmanlı Şehbenderliği'ne ( 20 Mart 1881)
3 9 BOA. HR. SYS. 306/110: İslam ahali adına padişaha telgraf (4 Ağustos 1904); 306/95: (Mayıs 1905).
4 0 97 BOA. HR. SYS. 306/64: Filibe İkinci Kitabeti'nin Bulgaristan Komiserliğinden gönderdiği tahrirat
(6 Nisan 1907).
4 1 BOA. HR. SYS. 306/54: Sadaret'ten Hariciye Nezareti'ne tahrirat (9 Mart 1908); 306/55: Sadaret'ten
Hariciye Nezareti'ne tahrirat ( 9 Mart 1908).
4 2 BOA. HR. SYS.306/23: Hudut komiserliğinden gelen tahrirat (14 Mayıs 1912); 306/19-2: (27 Haziran
1912); 306/15: Bulgaristan'ın Balçık kasabası etrafından Hariciye Nezareti'ne telgraf (15 Ağustos 1912);
306/16: Sadaret'ten Hariciye Nezareti'ne tahrirat (20 Ağustos 1912); 306/12: Sofya Sefareti maslahat
güzarından Hariciye Nezareti'ne tahrirat (17 Eylül 1912).
4 3 BOA. HR. SYS. 306/246: (11 Nisan 1885).
- 238 -
4 4 BOA. HR. SYS. 306/48: Sofya Sefareti'nden Hariciye Nezareti'ne tahrirat (6 Ocak 1911).
4 5 BOA. HR. SYS. 306/35: Dahiliye Nezareti'nden Hariciye Nezareti'ne tezkere (14 Ocak 1911).
4 6 BOA. HR. SYS. 306/37: Hariciye Nezareti'nden Sofya Sefareti'ne tezkere (26 Ocak1911).
4 7 For detailed information on Pomaks, see A.Cevat Eren, 'Pomaklar", A, Vol. lX (İst.1993), p.572-576.
4 8 BOA. HR. SYS. 306/36: Filibe Başşehbenderliği'nden Sofya Sefareti ne tahrirat (Şubat1911).
4 9BOA. HR. SYS. 306/38: Sadaret'ten Hariciye Nezareti'ne tezkere (13 Mayıs 1912); 306/40: Hariciye
Nezareti'nden sadarete tahrirat (11 Şubat 1912).
5 0 BOA. HR. SYS. 304/165: Varnalı bir gurup ulemadan sadarete arzuhal (14 Aralık 1879).
5 1 BOA. HR. SYS. 304/94: Şumnu ahalisinde Babıâli'ye arzuhâl (7 Mart 1880).
5 2 BOA. HR. SYS. 304/112-99: Köstendilli bir gurup ahaliden Hariciye Nezareti'ne tel. (11 Nisan 1880).
5 3 BOA. HR. SYS. 304/67: Bulgaristan'daki Müslümanlardan Babıâli'ye arzuhâl (5 Mayıs 1880).
5 4 BOA. HR. SYS. 305/104: Vidin'de bir gurup ahaliden Osmanlı komiserine arzuhâl (20 Mart 1881).
5 5BOA. HR. SYS. 306/259: V i d i n l i Seyid Mehmet Hayri'den Bulgaristan komiserliğine arzuhâl (10 Kasım
1884).
5 6BOA. HR. SYS. 306/260-261: Vidinli Osmanlı Beyzade'den Bulgaristan komiserliğine arzuhâl (24
Kasım 1884).
5 7BOA. HR. SYS. 306/288: Vidin Yahya Paşa mahallesi sakinlerinden V i d i n Tüccar Vekâleti'ne istid'â (23
Eylül 1885); 306/206: Hacı Medresesi'nde iskân Muharrem Sıtkı'dan Hariciye Nezareti'ne arzuhâl (29
Mart 1889).
5 8 BOA. HR. SYS. 306/262: Bulgaristan Reis-i Müdiranı Karavalof'a verilen arzuhâl (8 Kasım 1884).
5 9 Nedim İpek, op. cit. p.120.
6 0 BOA. HR. SYS. 304/134: Babıâli'den Hariciye Nezareti'ne tezkere (29 Mart 1880).
6 1 BOA. HR. SYS. 304/66: Edirne vilayetinden Babıâli'ye telgraf (6 Haziran 1880).
6 2 BOA. HR. SYS. 305/153: Babıâli'den Hariciye Nezareti'ne tezkere (22 Aralık 1880).
6 3 BOA. HR. SYS. 305/184: Vidin ahalisinden Prens Alexsandr'a dilekçe (1 Haziran 1881).
6 4 BOA. HR. SYS. 305/85: Vidinli S. Süleyman'dan Vidin'deki Osmanlı Tüccar Vekâleti'ne dilekçe
(5Haziran l881).
6 5 BOAHR. SYS. 306/330: Babıâli'den Hariciye Nezareti'ne tahrirat (19 Temmuz 1884).
6 6 BOA. HR. SYS. 306/316: Babıâli'de Hariciye Nezareti'ne tezkere (1 A_ustos 1884).
6 7 BOA. HR. SYS. 306/162: Bulgaristan Komiserligi'nden Babıâli'ye tahrirat (5 Kasım1902).
6 8 BOA. HR. SYS. 306/161: Babıâli'den Hariciye Nezareti'ne tezkere (9 Kasım 1902).
6 9 BOA. HR. SYS. 306/88: Bulgaristan Komiserliği'nden Babıâli'ye tahrirat (26 Ocak 1905);306/89:
Bulgaristan Komiserliği'nden Babıâli'ye tahrirat (8 Şubat 1905).
7 0 BOA. HR. SYS. 306/94: Babıâli tercüme Odası kayıtlarından (Mayıs 1905).
7 1 BOA. HR. SYS. 306/53-A: Petersburg Sefareti'nden Hariciye Nezareti'ne tahrirat (3Mayıs 1908).
7 2 BOA. HR. SYS. 306/47: Filibe Kitabeti'nden Hariciye Nezareti'ne tahrirat (18Ocak l910).
7 3 BOA. HR. SYS. 306/44: Dahiliye Nezareti'nden Hariciye Nezareti'ne tahrirat (26 Ocak 1910).
7 4 BOA. HR. SYS. 306/43: Hariciye Nezareti'nden Sofya Sefareti'ne tahrirat (30 Ocak 1910).
7 5 BOA. HR. SYS. 306/49: Sofya Sefareti'nden Hariciye Nezareti'ne tahrirat (10 Mart 1910).
7 6 BOA. HR. SYS. 306/154: Başvakâlet Dairesi'nden Hariciye Nezareti'ne tezkere (28 Aralık1880).
7 7 BOA. HR. SYS. 306/146: Londra Sefaretinden Hariciye Nezareti'ne tahrirat (16 Ocak 1903); 306/154:
Berlin Sefareti'nden Hariciye Nezareti'ne tahrirat (23 Ocak 1903).
7 8 BOA. HR. SYS. 306/21: Asım Bey'den Sofya sefiri Nabi Bey'e tahrirat (28 Mayıs 1912).
7 9 Bilal Şimşir, op. cit., p.50
8 0 Nedim İpek, op. cit. p.. 150
8 1 BOA. HR. SYS. 304/78: Başvekâletten Rumeli-i Şarki Vilayeti'ne tahrirat (8 Mayıs 1880).
8 2 BOA. HR. SYS. 305/81: Edirne vilayetinden sadarete telgraf (5 Haziran 1880).
8 3 BOA. HR. SYS. Edirne vilayetinden Başvekâlet'e telgraf (6 Haziran 1880).
8 4 BOA. HR. SYS. 305/137: Tırnova ahalisinden Başvekâlet'e arzuhal (13 Eylül 1880); 305/139:
Bulgaristan Kapıkethüdalığı'ndan Hariciye Nezareti'ne tahrirat (8Mart 1881).
8 5 BOA. HR. SYS.305/122:İdare-i Muhacirin Komisyonu'ndan Hariciye Nezareti'ne tahrirat (12 Ocak
1881).
8 6 BOA. HR. SYS. 305/62: Manastır vilayetinden Başvekâlet'e tahrirat (5 Nisan 1882).
8 7 Nedim İpek, op. cit. p..152.
- 239 -
88 BOA. HR. SYS. 306/276: Varna muallim mektebi reisinden Bulgaristan'daki Osmanlı komiserine tahrirat (12 Aralık 1884).
89 Nedim İpek, op. cit. p..151.
90 BOA. HR. SYS. 306/210: Sadaret'ten Hariciye Nezareti'ne tahrirat (3 Man 1888).
91 BOA. HR. SYS. 306/206: (29 Mart 1889); HR. SYS. 306/162: Bulgaristan Komiserliği'nden sadarete tahrirat (5 Kasım 1902).
92 Nedim İpek, op. cit. p. l53.
93 Bilal Şimşir, op. cit. p. 52.
94 Ahmet Halaçoğlu, Balkan Harbi Sırasında Rumeli'den Türk Göçleri (1912- 1913), Ank.1993. p.63.
95

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com