You are here

ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA AKTİVİTELERİNDEN MEKTUP YAZMANIN 7. SINIF IŞIK ÜNİTESİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE BİLİMSEL TUTUMLARINA ETKİSİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to investigate the effect of letter writing, a writing to learn activity, on the student’s academic achievement and attitude in science and technology course. The research is a semi-experimental research with an experiment-control design and it was conducted with a teacher and 61 students in the 7th grade of an elementary school located in the east of Turkey. The students who made up the sampling were determined randomly as the control (A) and the experiment group (B). Experimental group students expressed their learning by a letter writing to the 6th grade students whereas students in the control group weren’t expressed their learning by writing task. Before the unit of the light were taught, the pre-test which is topic based was carried out and after the unit was finished, post test was carried out. Pre and post tests were prepared according to the subjects taught in the unit of the light. The results of the post-test which were carried out at the end of the subject and topicbased revealed that between the students of group A and B wasn’t significant difference statistically but there are differences between these classes according to effect size calculation. Group B, and A have small effects when they are compared to the class. On the other hand, the analysis of data obtained from the science and technology attitude scale revealed that there was not a statistically meaningful difference between the group A and B.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinden mektup yazmanın 7. sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersinde akademik başarısına ve bilimsel tutumlarına olan etkisini araştırmaktır. Araştırma yarı deneysel bir araştırma olup, Türkiye’nin doğusunda yer alan bir ilköğretim okulundan 61 yedinci sınıf öğrencisi ve bir öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Örneklemi oluşturan öğrenciler, tesadüfî olarak kontrol (A) ve deney (B) grubunu oluşturacak şekilde belirlenmiştir. Deney grubuna (B) ışık ünitesinde yer alan konular yapılandırmacı öğretim yaklaşımıyla işlenmiş ve onların 6. sınıf öğrencilerine ışık ünitesini anlatan mektup yazma aktivitesini gerçekleştirmeleri sağlanmıştır. Kontrol grubunda ise konular yine yapılandırmacı öğretim yaklaşımıyla işlenmiştir. Uygulamaya başlamadan önce tüm öğrencilere fen bilimleri akademik başarı ve bilimsel tutum testleri ön test, uygulama gerçekleştirildikten sonra da aynı testler son test olarak uygulanmıştır. Grupların ön ve son test puanlarının t-testi analiz sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Ancak son testin etki boyutu analiz sonucu deney grubu lehine küçük etki boyutunda olduğunu göstermiştir. Diğer yandan tutum testinin analiz sonuçları gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığını ortaya koymuştur.

REFERENCES

References: 

Atila, M.E., Günel, M., Büyükkasap , E. (2010). Betimleme modlarının öğrenme
amaçlı yazma aktiviteleri içerisindeki kullanım varyasyonlarının
SOBİAD
Mart 2015
ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA AKTİVİTELERİNDEN MEKTUP YAZMANIN 7. SINIF IŞIK ÜNİTESİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK
BAŞARILARINA VE BİLİMSEL TUTUMLARINA ETKİSİ
100
ilköğretim kuvvet ve hareket konularının öğrenimi üzerine etkisi. Türk Fen
Eğitimi Dergisi.7, 113-127.
Burton, L., Morgan, C. (2000). Mathematicians writing. Journal for Research in
Mathematics Education. 31, 429-453.
Cavkaytar, S. (2010). İlköğretimde yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinde
yazma süreci modelinden yararlanma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar
Dergisi, 3-10.
Daşdemir, İ. (2014). The effect of letter-writing activities for learning purposes on the
students’ learning of the science course and scientific attitude, Educational
Research and Reviews 9(19), 786-791.
Emig, J. (1977). Writing as a mode of learning. College Composition and
Communication, 28, 122-128.
Günel, M., Hand, B., Gündüz, Ş. (2006). Comparing student understanding of
quantum physics when embedding multimodal representations into two
different writing formats: presentation format versus summary report format.
Science Education, 90, 1092– 1112.
Günel, M., Uzoğlu, M., Büyükkasap, E. (2009). Öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinin
kullanımının ilköğretim seviyesinde kuvvet konusunu öğrenmeye etkisi. Gazi
Eğitim Fakültesi Dergisi,29 (1) 379-399.
Günel, M., Hand, B., Mc Dermott, M. (2009). Writing for different audiences: effects
on high-school students’ conceptual understanding of biology. Learning and
Instruction. 1-18.
Günel, M. (2009). Bilişsel süreç ve ilköğretim bilim eğitiminde öğrenme amaçlı
yazma. Elementary Education Online. 8(1), 200-211.
Hand, B., Prain, V. (2002). Teachers implementing writing-to-learn strategies in
junior secondary science: a case study. Instructional Science Education, 86,
737–755.
Hand, B., Yang, O.E.M., Bruxvoort, C. (2007). Using writing-to-learn science
strategies to improve year 11 students’ understandings of stoichiometry.
International Journal of Science and Mathematics Education, 5, 125-143.
SOBİAD
Mart 2015
İkramettin DAŞDEMİR- Ekrem CENGİZ- Mustafa UZOĞLU
101
Hand, B., Choi, A. (2010). Examining the impact of student use of multiple modal
representations in constructing arguments in organic chemistry laboratory
classes. Research in Science Education , 40, 29–44.
Hohenshell, L., Hand, B., Staker, J. (2004). Promoting conceptual understanding of
biotechnology: writing to a younger audince. The American Biology Teacher,
66(5) 333-338.
Holliday, W., Yore, L., Alvermann, D. (1994). The reading-science learning-writing
connection: breakthroughs, barriers, and promises. Journal of Research in
Science Teaching, 31(9), 877-893.
Klein, P.D. (1999). Reopening inquiry into cognitive processes in writing-to-learn.
Educational Psychology Review, 11, 203-270.
Klein, P.D. (2000). Elementary students’ strategies for writing-to-learn science.
Cognition and Instruction, 18, 317–348.
Klein, P.D, (2004). Constructing scientific explanations through writing. Instructional
Science, 32, 191 231.
Mason, L., Boscolo, P.(2000). Writing and conceptual change.what changes?.
Instructional Science, 28(3) 199 –226.
Milli Eğitim Bakanlığı (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi 6. sınıf öğretim
programı, Ankara.
Milli Eğitim Bakanlığı (2006). 17. Milli Eğitim Şurası, www.eğitimbulteni.com,
16.7.2011 tarihinde edinilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı (2008). Tebliğler Dergisi. 71-2611.
Özdamar, K. (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Eskişehir: Kaan
Kitabevi Yayınları.
Prain, V., Hand, B. (1996). Writing for learning in the junior secondary science
classroom: issues arising from a case study. International Journal of Science
Education, 18 (1), 117-128.
Rivard, L. P., Straw, S.B. (2000). The effect of talk and writing on learning science:
an exploratory study. Science Education, 84, 566–593.
Tynjala, P. (1998). Writing as a tool for constructive learning: Students’ learning
experiences during an experiment. Higher Education, 36, 209–23.
SOBİAD
Mart 2015
ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA AKTİVİTELERİNDEN MEKTUP YAZMANIN 7. SINIF IŞIK ÜNİTESİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK
BAŞARILARINA VE BİLİMSEL TUTUMLARINA ETKİSİ
102
Türkiye Bilimler Akademisi (2006). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, Ulusal
açık ders malzemesi 10.ders
Uzoğlu, M., (2014). Determining the effects of using different writing activities on the
academic Achievements, secondary school 7th grade students and their
attitudes towards the course. Eucational Research and Reviews 9(20), 1065-
1070.
Uzoğlu, M., Günel, M., Büyükkasap, E. (2008). Öğrenme amaçlı yazma
aktivitelerindeki varyasyonun ilköğretim seviyesinde fen konularını
öğrenmeye etkisi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.
Özetler- p, 119 , Bolu.
Warnock, J (1983). The writing process. Rhetoric Review, 2, 4-27.
Wilkinson, L. (1999). Task force on statistical inference APA board of scientific
affairs, statistical methods in psychology journals: guidelines and
explanations. The American Psychological Association, 54(8), 594–604
Yıldız, A., Büyükkasap, E. (2011a). Öğretmen adaylarının fotoelektrik olayını anlama
düzeyleri ve öğrenme amaçlı yazmanın başarıya etkisi. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. 11 (4),2259-2274.
Yıldız, A., Büyükkasap, E. (2011b). Öğretmen adaylarının compton olayını anlama
düzeyleri ve öğrenmeamaçlı yazma aktivitelerinin akademik başarıya etkisi.
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 8, 1.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com