You are here

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ÖĞREMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

AN APPLICATION ON TEACHERS’ OCCUPATIONAL BURNOUT WITH LOGISTIC REGRRESSION ANALYSIS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, it has been tried to investigate the factors that cause satisfaction in the career for high school teachers, whose work in Giresun City. Because of the research datas look binary, it was used to logistic regression analysis (logit). The results show that the first factor of not untake pleasure on their job is wanted to reform themselves for job. Although many factors, which reduce job satisfaction, have an important effect in different jobs, these factors have no important effect on teachers.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Giresun ilinde görevlerini yapan lise öğretmenlerin, mesleklerinden haz alıp almamalarına sebep olan etkenler incelenmeye çalışılmıştır. Veriler binary (ikili) durumda olduğu için çalışma lojistik regresyon analizi (logit) yardımıyla sonuçlandırılmıştır. Yapılan analiz sonucunda öğretmenlerin mesleklerinden haz almamalarını etkileyen faktörlerin başında, öğretmenin kendini sürekli yenileme isteğinin olması faktörünün olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, farklı meslekler için mesleki tatmini azaltan birçok değişkenin öğretmenler için önemli bir etkiye sahip olmadığı da fark edilmiştir.
205
218

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AKGÜL, Aziz ve ÇEVİK, Osman (2005). İstatistiksel Analiz Teknikleri- SPSS’te İşletme Yönetimi Uygulamaları, Ankara: Emek Ofset Ltd. Şti.
AKTAŞ, Cengiz (2009). “Lojistik Regresyon Analizi: Öğrencilerin Sigara İçme Alışkanlığı Üzerine Bir Uygulama”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 1, S. 26, s. 107-121.
ARDIÇ, Kadir ve POLATÇI, Sema (2008). “Tükenmişlik Sendromu Akademisyenler Üzerinde Bir Uygulama (GOÜ Örneği)” Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.10- 2 s. 69-96.
ARI, Arzu ve ÖNDER, Hasan (2013). “Farklı Veri Yapılarında Kullanılabilecek Regresyon Yöntemleri” Anadolu Tarım Bilim. Dergisi, Cilt: 28 Sayı:3 s.s.: 168-174.
ATAKAN, Cemal ve KARABULUT, İhsan (2003). “Derinliğe Dayalı Diskriminasyon”, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi. S. 22, s. 53-63.
AYDIN, Aydın (2000). “Diskriminant Analiz ve Uygulaması Üzerine Bir Örnek”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C:3, s. 19-36.
SOBİAD
Kasım 2015 Mustafa ÖZKAN-Hüdaverdi BİRCAN (205-218)
217
BİRCAN, Hüdaverdi (2004). “Lojistik Regresyon Analizi: Tıp Verileri Üzerine Bir Uygulama”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 2, s. 185-208.
COŞKUN, Sibel; KARTAL, Mahmut; COŞKUN, Akın; BİRCAN, Hüdaverdi (2004). “Lojistik Regresyon Analizinin İncelenmesi ve Diş hekimliğinde Bir Uygulama”, Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, S.1, C.7, s.41-50.
CRAMER, J.S. (2003). ”The Orijin and Development of The Logit Model”¸ http://www.cambridge.org/resources/0521815886/1208_default.pdf (Son Erişim Tarihi: 27.06.2012)
ÇAM, Olcay (1992), “Tükenmişlik Envanterinin Geçerlik ve Güvenilirliğinin Araştırılması”, 7. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Hacettepe Üniversitesi, Editörler: R. Bayraktar ve İ. Dağ, Ankara, s. 155 – 160.
ÇELİK, M. Yusuf (2011). Nasıl? Biyoistatistik Bilimsel Araştırma SPSS, ISBN: 9786056209048.
ÇEVİK, Osman (2004). “Lojistik Regresyon Analizi ile Tokat Sanayi Sitesi İşletmelerinde Bir Uygulama”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C. 18, S. 3-4, s. 387:396.
ÇOKLU, Ömay (2010). “Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice C.10-(3) s.1357-1407.
DENİZ, Özlem (2005). “Poisson Regresyon Analizi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi S.7 (1) s. 59-72.
ERGİN, Canan (1992), “Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nin Uyarlanması”, 7. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalşmaları, Hacettepe Üniversitesi, Editörler: R. Bayraktar ve İ. Dağ, Ankara, s. 143 – 154.
ESKİN, Mehmet; ERTEKİN, Kamil; HARLAK, Hacer ve DEREBOY, Çiğdem (2008). “Lise Öğrencisi Ergenlerde Depresyon Yaygınlığı ve İlişkili Olduğu Etmenler”, Türk Psikiyatri Dergisi, C.19(4), s. 382-389.
EVREN, Halil; TOKUÇ, Burcu ve EKUKLU, Galip (2011). “Trakya Üniversitesi Öğrencilerinde Şiddet Davranışları ve Algılanan Sağlık İlişkisi”, Balkan Med J., S. 28, s. 380-284.
GİRGİNER, Nuray ve CANKUŞ, Bülent (2008). “Tramvay Yolcu Memnuniyetinin Lojistik Regresyon Analiziyle Ölçülmesi: Estram Örneği”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi, C. 15, S.1, s.181-193.
OÜSBAD
Kasım 2015 Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkilerinde Doğrudan Vergi Uygulamaları (205-218)
218
GUJARATI, Damodar N. (2004). Basic Econometrics, 4th. Edition, The McGraw−Hill Companies.
http://en.wikipedia.org/wiki/Logit (Son Erişim Tarihi: 10.01.2015)
KAYRİ, Murat ve OKUT, Hayrettin (2008). “Özel Yetenek Sınavındaki Başarıya İlişkin Risk Analizinin Karışımlı Lojistik Regresyon Modeli ile İncelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 35, s. 227-239.
OĞUZLAR, Ayşe (2005). “Lojistik Regresyon Analizi Yardımıyla Suçlu Profilinin Belirlenmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C.19, S.1, s.21-35.
ÖZDAMAR, Kazım (2002). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi I, Eskişehir: Kaan Kitabevi.
PREGIBON, Darly (1981). “ Logistic Regression Diagnostics”, The Analysis of Statistics, C. 9, S. 4, s.705-724.
TOTAN, Tarık ve YÖNDEM, Zeynep Deniz (2007). “Ergenlerde Zorbalığın Anne, Baba ve Akran İlişkileri Açısından İncelenmesi”, Ege Eğitim Dergisi, C. 8 (2). S. 53-68.
USKUN, Ersin; ÖZTÜRK, Mustafa; KİŞİOĞLU, Ahmet Nesimi; KIRBIYIK Sema ve DMİREL, Reha (2005). “İlköğretim Öğrencilerinde Obezite Gelişimi Etkileyen Risk Faktörleri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, C. 12 (2), s. 19-25.
ÜNALAN, Demet; ŞENOL, Vesile ve ÖZTÜRK Ahmet (2006). “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öz-Bakım Gücü Düzeylerinin Belirlenmesi”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, S.12, s. 95-102.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com