You are here

ÖĞRENCİLERİN FEN BİLİMLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

A SCALE DEVELOPMENT STUDY TO DETERMINE THE ATTITUDE OF STUDENTS’ TOWARDS SCIENCE

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study aimed to prepare a scale to find out the attitudes of secondary school 5th-6th-7th-8th graders towards science. While developing the scale, the students’ views about science were taken through composition, scale developing studies in literature were reviewed and a sketch form was made. Pre-application form of the scale was administered on a total of 469 students studying in 5th-6th-7th-8th grades and reliability and validity studies were conducted. As a result of the factor analysis conducted, it was found that the scale explained 53,56% of the variance and Cronbach Alpha reliability coefficient was found as 0,87. At the end of the study, a 5 factor, 21 item 5-likert type valid and reliable scale was developed to find out the attitudes of secondary school students towards physical sciences.
Abstract (Original Language): 
Araştırmada ortaokul 5-6-7-8. sınıf öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ölçek geliştirme çalışması yapılırken, öğrencilerin kompozisyon aracılığıyla fen bilimlerine yönelik düşünceleri alınmış, literatürde yer alan ölçek geliştirme çalışmaları incelenmiş ve uzman görüşlerine başvurularak taslak form oluşturulmuştur. Ölçeğin deneme formu, 5-6-7-8. sınıflarda öğrenim gören toplam 469 öğrenciye uygulanarak, güvenirlik ve geçerlik çalışması yapılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin açıkladığı varyans %53,56 olarak belirlenirken, Cronbach Alpha Güvenirlik katsayısı ise 0,87 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda ortaokul öğrencilerinin fen bilimlerine karşı tutumlarını belirlemeye yönelik 5 faktörlü, 21 maddeden oluşan 5’li likert tipi geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmiştir.
278
300

REFERENCES

References: 

Ajzen, I. & Fisbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
Akınoğlu, O. (2001). Eleştirel Düşünme Becerilerini Temel Alan Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Altınok, H. (2004). İşbirlikli Öğrenme, Kavram Haritalama, Fen Başarısı, Strateji Kullanımı ve Tutum. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Baker, D. R. & Piburn, M. D. (1997). Constructing Science in Middle and Secondary School Classrooms. Boston: Allyn and Bacon.
Balcı, A. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem Teknik ve İlkeler (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
OÜSBAD
MART 2016 Nilay ŞENER - Erol TAŞ (s.278-300)
298
Balım, A. G., Sucuoğlu, H., & Aydın, G. (2009). Fen ve Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(25), 33-41.
Barmby, P., Kind. P. M., Jones, K., & Bush, N. (2005). Evaluation of lab in a lorry, final report Durham University. CEM Centre of School and Education.
Bloom, B.S. (1979). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme, (Çev. Durmuş Ali Özçelik). Ankara: Milli Eğitim Yayınevi.
Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (12.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Çokadar, H. & Külçe, C. (2008). Pupils’ Attitudes towards Science: A Case of Turkey. World Applied Sciences Journal, 3(1), 102-109, 1818-4952.
Çelik, K. & Çavaş, B. (2012). Canlılarda üreme, büyüme ve gelişme ünitesinin araştırmaya dayalı öğrenme yöntemi ile işlenmesinin öğrencilerin akademik başarılarına, bilimsel süreç becerilerine ve fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 2(13), 50-75.
Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
Deniz, L. (1994). Bilgisayar Tutum Ölçeği (BTÖ-M)’nin Geçerlik, Güvenirlik, Norm Çalışması ve Örnek Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Doğru, M. & Kıyıcı, F. K. (2005). Fen Eğitiminin Zorunluluğu, M. Aydoğdu ve T. Kesercioğlu (eds), İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretimi, Ankara: Anı Yayıncılık.
Doymuş, K., Şimşek, Ü. & Bayrakçeken, S. (2004). İşbirlikçi öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2), 103-115.
Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education (6th ed.). New York: McGraw-Hill.
Francis, L. J. & Greer, J.E. (1999). Measuring Attitude toward science among secondary school students: The Affective Domain. Science and Technological Education, 17(2), 219-226.
SOBİAD
MART 2016 Öğrencilerin Fen Bilimlerine İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması (s.278-300)
299
Henry, G. H. (1996). A Study Investigating Student and Teacher Attitudes toward Science and Science Education. Unpublished Doctorate Thesis, the University of Dayton, Dayton.
İnceoğlu, M. (2004). Tutum, Algı, İletişim. Ankara: Elips Kitap.
Jewett, T. O. (1996). And They Is Us: Gender Issues in the Instruction of Science. ERIC, ED402202.
Kağıtçıbaşı, Ç. (1988). İnsan ve İnsanlar. İstanbul: Evrim Basım Yayım Dağıtım.
Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (5. Baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi (16. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kaya, H. & Böyük, U. (2011). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine ve Fen Deneylerine Karşı Tutumları. Türk Bilim Araştırma Vakfı, 4(2), 120-130.
Kenar, İ. & Balcı, M. (2012). Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme: İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34, 201-210.
Köklü, N. (2002). Açıklamalı İstatistik Terimleri Sözlüğü (Birinci Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Külçe, C. (2005). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumları. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
MEB, Milli Eğitim Bakanlığı (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4 ve 5. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı,
MEB, Milli Eğitim Bakanlığı (2013). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları,.
Moore, R. & Foy, R.L.H. (1997). The Scientific Attitude Inventory: A Revision (SAI II). Journal of Research in Science Teaching, 34(4), 327-336.
OÜSBAD
MART 2016 Nilay ŞENER - Erol TAŞ (s.278-300)
300
Morgan, T.C. (1999). Psikolojiye Giriş. (Yayın Sorumlusu: Karakaş, S.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları, Meteksan A.Ş.
Nuhoğlu, H. (2008). The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course. Elementary Education Online, 7(3), 627-639.
Simpson, R. D., Koballa, T. R., Oliver, J. S., & Crawley, F. E. (1994). Research on the affective dimension of science learning. In D. Gabel (Ed.), Handbook of Research on Science Teaching and Learning. New York: Macmillan Publishing Company, 211-235.
Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2001). Using Multivariate Statistics (4th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
Tavşancıl, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Tezbaşaran, A. (1997). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Ülgen, G. (1994). Eğitim Psikolojisi Kavramlar, İlkeler, Yöntemler, Kurumlar ve Uygulamalar (1. Baskı). Ankara: Lazer Ofset Matbaa Ankara.
Yaşar, Ş. & Anagün, Ş.S. (2008). İlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 223-236.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com