You are here

Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Nitel Bir Çalışma

A Qualitative Study About Teaching Practice

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9779/PUJE624

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study was aimed to find out the suggestions of teachers and directors at the practicing schools in Denizli city center about the ‘teaching practice’. It was designed in terms of qualitative research methodology. 22 practicing schools were selected based on the purposive sampling method. Subsequently, 670 teachers and 22 directors from these schools were voluntarily involved in this study. They were administered a semistructured questionnaire and the data gathered were analyzed in terms of the rules of content analysis. The themes derived from the data were; suggestions related to the effectiveness of the process, suggestions about effective faculty-school cooperation, and suggestions about the period of practice. The results of the study showed that teachers and directors made suggestions as pre-service teachers should work with the same class more than one day, the number of pre-service teachers for each teacher should be decreased and cooperation between members of faculty and schools should be provided. Furthermore, it was suggested the period of this lesson should be extended to either more lessons within a week or two terms in a year. In terms of the results it can be recommended that cooperation between members of faculty and schools directors should be improved and the re-construction of the lesson to provide effectiveness should be organized.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, uygulama okullarında görev yapan yönetici ve eğitici personelin Öğretmenlik Uygulaması dersine ilişkin önerilerini tespit etmektir. Araştırma nitel araştırma yöntemine göre desenlendirilmiştir. Amaca yönelik örneklem belirleme yöntemi kullanılarak öğretmen adaylarının Denizli il merkezinde Öğretmenlik Uygulaması için gittikleri uygulama okullarından 22 okul tespit edilmiştir. Bu okullardan gönüllülük esasına dayalı olarak araştırmaya katılmaya istekli olan 670 eğitici ve 22 yöneticiye yarı yapılandırılmış anket formu uygulanmıştır. İçerik analizi kurallarına göre çözümlenen verilerden hareketle öneriler; sürecin daha iyi işlemesiyle ilgili öneriler; fakülte-okul işbirliğinin etkin sağlanmasına yönelik öneriler ve uygulamanın süresiyle ilgili öneriler olmak üzere üç tema altında kategorileştirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, aday öğretmenlerin aynı sınıfta daha uzun süreli uygulama yapmaları, her eğiticiye gönderilen aday öğretmen sayısının azaltılması, fakülte ile okul personeli arasında etkin bir işbirliğinin sağlanması istenilmiştir. Ayrıca, Öğretmenlik Uygulaması dersinin süresinin hem haftalık ders saati olarak hem de dönem sayısı olarak uzatılması önerilmiştir. Araştırmanın sonuçlarından hareketle, uygulama okulundaki personel ile fakültedeki personel arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve ‘Öğretmenlik Uygulaması’ ders sürecinin etkinliğine yönelik yapılandırmaların organize edilmesi önerilmektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Alaz, A. ve Birinci Konur, K. (2009). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik
Deneyimleri”, 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Onsekiz Mart Üniversitesi,
Çanakkale.
Baştürk, S. (2009). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre incelenmesi,
İlköğretim Online, 8(2), 439-456.
Bryman, A. (2004). Social Research Methods. Oxford: University Press.
Can, N. (2001). Öğretmenlik uygulamasının yönetimi ile ilgili yeni düzenlemenin getirdikleri ve yaşanan
sorunlar. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 1-18.
Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research Methods in Education (6thed.). New York: Routledge.
Creswell, J. W. (2003). Research Design Qualitative and Quantitative Approaches. (2nd Ed.) Thousand Oaks, CA:
Sage Publication.
Çiçek, Ş. ve İnce, L. (2005). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecine ilişkin görüşleri, H.Ü.
Spor Bilimleri Dergisi, 16 (3), 146-155.
Demircioğlu, İ. H. (2003). Tarih uygulama öğrencilerinin uygulama öğretmenleri ve uygulama okulları hakkındaki
görüşleri: KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi örneği, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 185-192.
Dursun, Ö. Ö. ve Kuzu, A. (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanan sorunlara yönelik öğretmen adayı
ve öğretim elemanı görüşleri, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 159 -178.
Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayınları.
Kavcar, N., Sılay, İ., Çakır, M. ve Aygün, M. (1999). Okul Deneyimi Dersi Üzerine bir İnceleme, III. Fen Bilimleri
Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 285-289.
Kılıç, D. (2004). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adayları üzerine etkisinin değerlendirilmesi, Kazım
Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 172-184.
Mayring, P. (2000). Nitel araştırmaya giriş. (A. Gümüş ve M.S. Durgun, Çev). Adana: Baki Kitabevi.
Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. (Second edition). California: Sage
Publication.
Sarantakos, S. (2005). Social Research (3rd Ed.). New York: Palgrave Macmillan.
Sılay, İ. ve Gök, T. (2004). Öğretmen adaylarının uygulama okullarında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunları
gidermek amacıyla hazırlanan öneriler üzerine bir çalışma, XIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9
Temmuz 2004, Malatya: İnönü Üniversitesi.
Silverman, D., (2000). Interpreting qualitative data: Methods for analysing talk, text and interaction. Thousand
Oaks, CA: SAGE.
Silverman, D. (2005). Doing Qualitative Research. London: Sage Publication.
Stake, R. E. (1995). The Art of Case Study Research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Şişman, M. ve Acat, B. (2003). Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının öğretmenlik mesleğinin
algılanmasındaki etkisi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 235-250.
Tanrıöğen, A. (Edt.). (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık
Ünver, G. (2003). Öğretmenlik uygulamasında işbirliği: Bir durum çalışması, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,
23 (1), 87-100.
Yeşilyurt, E. (2010). Öğretmenlik uygulaması öğretim programının standart temelli ve ihtiyaca cevap verici
modeller ışığında değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Doktora tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Elazığ
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. baskı). Ankara: Seçkin
Yayıncılık.
YÖK (1998). Fakülte-Okul İşbirliği, YÖK Dünya Bankası Milli Eğitim Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen
Eğitim. Ankara

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com