You are here

Öğretmen Adaylarına Yönelik 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlilik Algıları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

The Development of a 21st Century Skills and Competences Scale Directed at Teaching Candidates: Validity and Reliability Study

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.9779/PUJE768

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to put forth the conclusions of a validity and reliability study for a measurement tool which aims to measure the perceptions of teaching candidates directed at 21st century skills. Considering development process (scanning literatüre, creating item pool, givining to experts within the area, pre-trial, the determination construct validity) final form of the scale of development. . To determine the validity of the draft scale; the data obtained from 330 of the teaching candidates were used for exploratory factor analysis and 330 were used for confirmatory factor analysis. As a result of the factor analysis 42 items remained in the draft scale and these items were collected together under three factors (Learning and Innovation, Skills, Life and Career Skills, and Information, Media and Technology Skills). It was determined through the compliance determinants of the confirmatory factor analysis that the 21st century skills competence scale was comprised of 42 items and this model was found to be appropriate both from the organisational and from the statistical point of view. As a result, it has been shown in the validity and reliability study of the 21st Century skills scale, which had been developed directed at teaching candidates, that the scale possesses a sufficient level of psychometric characteristics.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının 21. yy becerilerine yönelik algılarını ölçmeyi amaçlayan bir ölçme aracının geçerlilik ve güvenirlik çalışması sonuçlarının ortaya konulmasıdır. Ölçek geliştirme çalışmalarında izlenen süreç (alan yazın taranması, madde havuzunun oluşturulması, taslak ölçeği uzmanlara verilmesi, ön deneme, yapı geçerliliğinin belirlenmesi) dikkate alınarak taslak ölçeğe son biçimi verilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek için 330 öğretmen adayından elde edilen verilere, açımlayıcı ve diğer 330 öğretmen adayından elde edilen verilere doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda taslak ölçekte 42 madde kalmıştır ve bu maddeler (Öğrenme ve Yenilenme Becerileri, Yaşam ve Kariyer Becerileri, Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri) üç faktör altında toplanmıştır. 21. yüzyıl becerileri yeterlilik ölçeğin 42 maddeden oluştuğu doğrulayıcı faktör analizinin uyum belirteçleri ile belirlenmiş ve bu model kuramsal olarak ve istatiksel açıdan uygun bulunmuştur. Sonuç olarak; öğretmen adaylarına yönelik olarak geliştirilen 21. Yüzyıl becerileri ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması, ölçeğin yeterli düzeyde psikometrik özelliklere sahip olduğunu göstermiştir.

REFERENCES

References: 

Brown, J. D. (2009). Statistics corner. questions and answers about language testing statistics:
choosing the right number of components or factors in pca and efa. shiken: jalt. Testing &
Evaluation SIG Newsletter, 13(2), 19-23.
Bryman, A., Cramer, D. (1999). Quantitative data analysis with spss release 8 for windows a guide
for social scientists. London: Routledge.
Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Comrey, A.L. ve Lee, H.B. (1992) A first course in factor analysis. Hillsdale.NJ: Lawrence Erlbaum
Associates.
Dede, C. (2010). Comparing Frameworks for 21st Century skills. 21st Century skills 03.04.2014’de
http://watertown.k12.ma.us/dept/ed_tech/research/pdf/ChrisDede.pdf adresinden
alınmıştır.
Ellis, L. D (2012). A new generation : a new model of education in the 21st century. Unpublished
dissertation, University of Southern California.
Field, A. P. (2009). Discovering statistics using SPSS. London, England : SAGE.
Hillman N. (2012). learning 21st century skills: implementation of programs and practices.
Unpublished dissertation, University of Southern California.
Hu, L. ve Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis:
conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55.
Jöreskog, K. ve Sörbom, D. (2000). LISREL 8 user’s reference guide. USA: SSI Scientific Software
International.
Kalaycı, Ş. (2005). Faktör Analizi. Ş. Kalaycı (Ed.), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik
teknikleri. (ss. 321-331). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
Kline. R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford
Press.
Organisation for Economic Co-operation and Development. (OECD). (2009). 21 st century skills
and competences for new millennium learners in OECD countries. Education Working
Papers, 41.
Pallant, J. (2005). The SPSS survival manual: A step-by-step guide to data analysis using SPSS for
Windows (version 12). St Leonards, Australia: Allen & Unwin.
Partnership for 21st Century Skills (2010). Framework for 21st century learning. 02.10.2014’de
www.p21.org.’den alınmıştır.
Raykov, T. ve Marcoulides, G. A. (2006). On multilevel model reliability estimation from the
perspective of structural equation modeling. Structural Equation Modeling, 13, 130-141.
Sharma, S. (1996). Applied multivariate techniques. USA: John Willey & Sons Inc.
Short, B. J (2012). 21st century skills development: learning in digital communıities: technology
and collaboratıon. Unpublished dissertation, University of Oregon Graduate School,
Eugene.
Şeker, H., Deniz, S. & Görgen, İ. (2004). Öğretmen yeterlikleri ölçeği. Milli Eğitim Dergisi, 164, 105-
118.
Şencan. H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara Seçkin
Yayınevi.
Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları.
Ankara: Ekinoks Basın Yayın Dağıtım Ltd Şti.
Tabachnick, G. B. ve Fidell, S. L. (2007). Using multivariate statistics. Boston: Pearson Education.
Thompson, B. (2004). Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and
applications.Washington DC: American Psychological Association
Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
KAYNAKÇA
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 40 (Temmuz 2016/II) 174
Öğretmen Adaylarına Yönelik 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlilik Algıları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik
Çalışması
Voogt, J. & Roblin, P. N. (2010). 21st century skills. 20.09.2014’de http://encore.oise.utoronto.ca/
download/attachments/5374189/Voogt+Robin+21CS+2010.pdf adresinden alınmıştır.
Worthington. R. L. ve Whittaker. T. A. (2006). Scale development research a content analysis and
recommendations for best practices. The Counseling Psychologist, 34(6), 806-838.
Wilborn, J.W. (2013). Teacher self-efficacy: common core state standards within a 21st century
skills framework. Unpublished dissertation. University of Liberty. Lynchburg, VA.
Velez, A. (2012). Preparing students for the future- 21st century skills. Unpublished dissertation,
University of Southern California.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com