You are here

Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısını Etkilediği Düşünülen Özelliklerin Sıralama Yargıları Yöntemine Dayalı Ölçeklenmesi

Scaling the Features Considered to have Affected the Academic Success of Teacher Candidates on the Basis of Rank-Order Judgement Scaling Technique

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.9779/PUJE766

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, it is aimed that the features affecting the academic success of teacher candidates who have been attending the Faculty of Education be scaled on the basis of rank-order judgement scaling technique. Separately, considering the genders, the types of education and the class levels of the teacher candidates, the order of importance of the factors affecting the academic success on the basis of rankorder judgements has also been specified. The study group comprised 584 teacher candidates who had been attending Pamukkale University, The Faculty of Education between 2013-2014. The most important feature that seems to have affected the academic success of the teacher candidates is the motivation level. On the other hand, the feature with the level of least significance that seems to have affected their success is the fact that these candidates underestimate the faculty they have been studying at. Whereas the most significant factor in both males and females is the motivation level according to the gender variable, the least significant factor is the underestimation of the faculty by the teacher candidates studying there. When the type of education studied by the teacher candidates are taken into consideration, the most significant feature affecting the academic success, according to the teacher candidates of normal type of education, is the motivation level, whereas the teacher candidates of the secondary type of education seem to consider their academic success to be affected by the feature of employment concern.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının akademik başarısını etkileyen özelliklerin sıralama yargılarına dayalı ölçeklendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının cinsiyetleri, öğrenim gördükleri öğretim türü ve sınıf düzeyleri dikkate alındığında akademik etkileyen faktörlerin sıralama yargılarına dayalı önem sırası belirlenmiştir. Çalışma grubunu 2013- 2014 öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 584 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının akademik başarısını etkileyen en önemli özellik olarak motivasyon düzeyi olduğu görülmektedir. Onların akademik başarılarını etkileyen önem düzeyi en düşük özellik ise öğrenim gördükleri bölümü değersiz görmeleridir. Cinsiyet değişkenine göre hem erkekler de hem de kızlarda en önemli faktör motivasyon düzeyi iken en az öneme sahip faktör ise öğrenim görmekte oldukları bölümü değersiz görmeleridir. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri öğretim türü dikkate alındığında normal öğretim türündeki öğretmen adaylarına göre, akademik başarılarını etkileyen en önemli özellik motivasyon düzeyi olduğu görülürken buna karşılık İkinci öğretimde öğrenim gören öğretmen adaylarının akademik başarılarını etkileyen özelliğin ise iş bulma kaygısı olduğu görülmektedir.

REFERENCES

References: 

Albayrak, A. & Gelbal, S. (2012). İkili karşılaştırmalar yargılarına ve sıralama yargılarına dayalı
ölçekleme yaklaşımlarından elde edilen ölçek değerlerinin tutarlığının karşılaştırılması. 21.
Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 12-14 Eylül 2012.
İstanbul
Altenbaugh, R. J. (1998). “Some teachers are ignorant”: Teachers and teaching through urban
school leavers’ eyes. In D. Franklin (Ed.), When children don’t learn: Student failure and the
culture of teaching (pp. 134-159). New York: Teachers College, Columbia University.
Anıl, D. & Güler, N. (2006). İkili karşılaştırma yöntemi ile ölçekleme çalışmasına bir örnek. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 30–36.
Güler, N. & Anıl, D. (2009). Scaling through pair-wise comparison method in required characteristics
of students applying for post graduate programs. International Journal of Human Sciences,
6 (1), 627-639.
Arık, R. S. ve Kutlu, Ö. (2013). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme alanı yeterliklerinin yargıcı
kararlarına dayalı ölçeklenmesi [Scaling primary school teachers’ competence based
on judgmental decisions in the field of measurement and evaluation]. Eğitim Bilimleri
Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 3 (2), 163–196
Astin, A.W. (1984). Student involment: A developmental theory for higer education. Journal of
College Student Personnel, 25,297-308.
Batumlu, D.Z., & Erden, M. (2007). Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu hazırlık
öğrencilerinin yabancı dil kaygıları ile İngilizce başarıları arasındaki ilişki. Eğitimde Kuram
ve Uygulama Dergisi. 3 (1): 24-38
Bahar, H.H., Özen, Y., Gülaçtı, F. (2009). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cinsiyet ve branşa Göre
Akademik Başarı Durumları ile Öğrenme Stillerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Dergisi , 42 (1), 69-86.
Bal, Ö., (2011). Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Başarısında Etkili Olduğu Düşünülen Faktörlerin
Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme
Dergisi, Kış 2011, 2(2), 200-209
Beck, L., & Murphy, J. (1996). The four imperatives of a successful school. Thousand Oaks, CA:
Corwin Press.
Brown, T. C. & Peterson, G. L. (2009). An enquiry into the method of paired comparison: reliability,
scaling, and Thurstone’s law of comparative judgment. Gen Tech. Rep. RMRS-GTR- 216WWW.
Fort Collins, CO: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research
Station. 98 p.
Buluş M., Duru E., Balkıs M. ve Duru S. (2011). Öğretmen Adaylarında Öğrenme Stratejilerinin ve
Bireysel Özelliklerin Akademik Başarıyı Yordamadaki Rolü, TED Eğitim Bilimleri Dergisi. Cilt:
36, Sayı: 161, (186-198)
Chen, C., Lee, S., & Stevenson, H.W. (1996). Long-term prediction of academic achievement of
American Chinese, and Japanese adolescents. Journal of Educational Psychology, 18, 750-
759.
Çoruh, M. (1989). «Üniversite Gençliğinin Uyum Sorunları». Üniversite Gençliğinde Uyum Sorunları
Sempozyumu Bilimsel Çalışmaları. Ankara: Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve
Araştırma Merkezi.
KAYNAKÇA
283 Pamukkale University Journal of Education, Number 40 (July 2016/II)
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 40 (Temmuz 2016/II) 284
Darcy, M. & Tracey, T. J. G. (2004). Individual differences using paired comparisons and
multidimensional scaling: Applications to multicultural counseling competence. Journal of
Counseling Psychology, 51 (2), 139–150.
Deschenes, S., Cuban, L., & Tyack, D. (2001). Mismatch: Historical perspectives on schools and
students who don’t fit them. Teachers College Record, 103, 525-547.
Durmuşçelebi, D. (2013). Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğrenci Başarısını Etkileyen Bazı
Değişkenlerin İncelenmesi: Erciyes Üniversitesi Örneği. Eğitim ve Bilim, 013, (38) 168,
373-385 [Examining Certain Variables Affecting Student Achievement in Teacher Training
Institutions: Erciyes University Sample, Education and Science, 2013, Vol. (38),168, 373-385]
Eccles, J. S., Adler, T. F., & Kaczala, C. M. (1982). Socialization of achievement attitudes and beliefs:
Parental influences. Child Development, 53, 310-321.
Ekinci, A., Bindak , R. ve Yıldırım, C. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretmenlerin mesleki
sorunlarına empatik yaklaşımlarının ikili karşılaştırmalar metodu ile incelenmesi. Gaziantep
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (3), 759-776.
Gelbal, S., (2008). Sekizinci sınıf öğrencilerinin sosyoekonomik özelliklerinin Türkçe Başarısında
etkisi. Eğitim ve Bilim, 33 (150), 1-13
Graunke, S.S. & Woosley, S. A. (2005). An exploration of the factors that affect the academic success
of college sophomores. College Student Journal, 39(2), 367-376.
Groenen, P. J. F. & Velden, M. V. D. (2004). Multidimensional scaling. Econometric Institute Report
EI 2004-15. http://repub.eur.nl/res/pub/1274/ei200415.pdf.
Gülcan, Y., Kuştepeli, Y., & Aldemir, C. (2002). Yükseköğretimde öğrenci doyumu: Kuramsal bir
çerçeve ve görgül bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi. 7, (1), 99-114
Güler, N. & Anıl, D. (2009). Scaling through pair-wise comparison method in required characteristics
of students applying for post graduate programs. International Journal of Human Sciences,
6 (1). http://www.insanbilimleri.com/en.
Henry, D. (2000). Peer groups, families, and school failure among urban children: Elements of risk
and successful interventions. Preventing School Failure, 44(3), 97-104.
İmamoğlu, O., (1993). Üniversite gençliğinin sorunlarına yönelik 1982-1992’de yayınlanan
araştırmalara ilişkin değerlendirme ve yorumlar. Türk psikoloji Dergisi, 1993
Kan, A., (2008). Yargıcı kararlarına dayalı ölçekleme yöntemlerinin karşılaştırılması üzerine ampirik
bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 35, 186-194
Kara, Y., & Gelbal, S., (2013). İlköğretim öğrencilerinin başarılarını etkileyen özelliklerin tam sıralama
halinde ikili karşılaştırmalar yöntemiyle ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve
Değerlendirme Dergisi. Yaz 2013, 4 (1), 33-51
Kelecioğlu, H., & Bilge, F. (2009). Akademik beklentilere ilişkin stres envanterinin uyarlaması:
Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36:148-157.
Keskin, H.K., & Yapıcı, Ş. (2008). Başarılı ve başarısız öğrencilerin kişilik özellikleri ile ilgili öğretmen
ve veli görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 1 (1), 20-32, 2008.
Lufi, D., Parish-Plass, & Cohen, A. (2003). Persistence in higher education and its relationship to
other personality variables. College Student Journal 37(1), 50-59.
Luster, T., & McAdoo, H. (1996). Family and child influences on educational attainment: A secondary
analysis of the High/Scope Perry preschool data. Developmental Psychology, 32(1), 26-39.
Öğretmen, T. (2008). Alan tercih envanteri: Ölçeklenmesi, geçerliği ve güvenirliği. Türk Eğitim
Bilimleri Dergisi, 6 (3), 507-522.
Ömür, S. (2009). Dereceli puanlama anahtarıyla, genel izlenimle ve ikili karşılaştırmalar yöntemiyle
yapılan değerlendirmelerin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
Özer, Y. & Acar, M. (2011). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri üzerine ikili karşılaştırma
yöntemiyle bir ölçekleme çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (40),
89-101.
Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısını Etkilediği Düşünülen Özelliklerin Sıralama Yargıları Yöntemine Dayalı Ölçeklenmesi
Metin Yaşar
Summary
Introduction
School success is the progress made by the
student in attaining the results determined
according to school, class and lessons.
However, in a modern sense, it is known that
the concept of success cannot be limited
with the academic success and that it also
includes the non-cognitive behaviours, such
as interests, personal characteristics and
attitudes as well as the cognitive ones, such
as knowledge and skills. Academic failure is
the state in which the child or the adolescent
can only attain the success below his/her level
of development and talents from almost all
the lessons for a long period of time (longer
than an educational period) and also fails to
compensate this failure at every step of the
educational period (Yaşar and Balkıs, 2004).
The academic success according to the author
of this paper, on the other hand, is the longterm
progress made by the students according
to their cognitive, affective and psychomotor
levels of development in compliance with
their talent levels or above.
It can also be considered that besides the
personal characteristics of the students, the
variables such as educational methods and
techniques performed at educational setting,
the economic and environmental factors, the
cultural, health and the economic structure
of the family, the social and educational
status of parents and the peer groups of the
students, etc. are among the effective features
underlying the successes and failures of the
students, either in a positive or negative way.
Özben, Ş., (1995) Lise öğrencilerinin akademik başarısızlıkları ve nedenlerine bakışları. Dokuz Eylül
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 8, 121-133
Öztürk, N., Özdemir, S. & Gelbal, S. (2011). İki farklı ölçekleme yaklaşımından elde edilen ölçek
değerleri tutarlılığının incelenmesi. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 8-10 Eylül 2011. Burdur.
Steyvers, M. (2001). Multidimensional scaling. Encyclopedia of cognitive science. (Edt: L. Nadel).
London: Macmillan Reference. pp. 1-5.
Şeker, R., Çınar, D., & Özkaya, A., (2004). Çevresel faktörlerin üniversite öğrencilerinin başarı
düzeyine etkileri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi, Malatya, pp.:1-9
Paswan, A.K., & Young, J.A., (2002). Student evaluation of instructor: a nomological investigation
using structural equation modeling. Journal of Marketing Education. 24: 193-202
Polat, B., & Göksel, H.Ç.(2014) Öğretmen Adaylarının Sosyal Aktivite Tercihlerinin İkili Karşılaştırmalı
Ölçekleme Yöntemiyle Belirlenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme
Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, Yaz 2014, 88-100Turgut, M.F., & Baykul, Y., (1992). Ölçekleme Teknikleri.
ÖSYM yayınları 1992-1
Rençber, B.A., (2012) Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler. Çankırı
Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1), p.191-198, http://sbedergi.
karatekin.edu.tr/Makaleler/571764929_191-198.pdf
Şekerli, R., Çınar, D., Özkaya, A., (2004) Çevresel faktörlerin üniversite öğrencilerinin başarı düzeyine
etkileri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi, Malatya, pp.: 1-9
Topcu, Y., & Uzundumlu, A. S. (2012).The analysis of the factors affecting the students’ failure in
higher education. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi [Journal of Iğdır University
Graduate School of Natural and Applied Sciences], 2(2), 51–58.
Yaşar, M., & Balkıs, M., (2004). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yaz okuluna kayıt
yaptıran öğrencilerin başarısızlık nedenlerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi. 15, 88-106
Yıldırım, İ., (1998). Akademik başarı düzeyleri farklı olan lise öğencilerinin sosyal destek düzeyleri.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi,2 (9), 33-38

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com