You are here

Sanat Eğitiminde Mekân Kavramının Teknolojik Gelişmelerle Sanatçıların Yapıtlarındaki Başkalaşımı

Transformation of Location in Artists’ Works Through Technological Developments as a Concept in Art Education

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.9779/PUJE780

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Art education is a comprehensive education that must be present in every phase of educational programs starting from pre-school education. Affiliated with other disciplines, art education is an important discipline producing new formations by accommodating science and technology within the contemporary science concept, as in any other field. The concept of location within the educational process reminds the feature of physical environment by the individual’s perception, thus leads to questioning the relationship between the inner world and the outer world. The research focuses on the transformation of location in artists’ works with the innovations that have been triggered by electronic technologies such as industrial and technical advancements, Pop Art, Op Art and Kinetic Art, Performance Art, Installation, Video Art, Digital Technology and Internet since the milestone of the invention of photography through technological advancements. The data gathered in this research are significant for attaining the concept of location in art education and allowing individuals to benefit from technological advancements, critical thinking, interpreting and application.
Abstract (Original Language): 
Sanat eğitimi okul öncesi dönemden itibaren eğitim programlarının her aşamasında yer verilmesi gereken geniş kapsamlı bir eğitimdir. Diğer bilim dallarıyla ilişkili olan sanat eğitimi, çağımızın her alanında olduğu gibi çağdaş sanat anlayışı içerisinde de bilim ve teknolojiye yer vererek yeni oluşumların gerçekleştirildiği önemli bir eğitim alanı olma özelliğini taşımaktadır. Bu eğitim süreci içerisinde mekân kavramı, bireye algılama bakımından yaşadığı ortamı ve bulunduğu çevre olgusunu anımsattığı için iç dünyanın dış dünyayla ilişkisini sorgulatan bir kavramdır. Bu araştırmada, sanat eğitiminde mekân kavramını ve mekânın teknolojik gelişmelerle sanatçıların yapıtlarındaki başkalaşımını sanatçıların yapıtları doğrultusunda incelemek araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Araştırmada, teknolojik gelişmelerin sonucu fotoğrafın keşfiyle ortaya çıkan endüstriyel ve teknik yenilikler; Pop Art, Op Art ve Kinetik Art, Performans Sanatı, Enstalasyon, Video Sanatı, Dijital Teknoloji ve İnternet gibi elektronik teknolojilerin getirdiği yeniliklerle sanatçıların yapıtlarındaki mekânın başkalaşımı incelenmiştir. Araştırma ile elde edilen veriler, sanat eğitiminde mekân kavramının kazanılması ve bireyin teknolojik gelişmelerle teknolojik olanaklardan yararlanma, düşünme, araştırma, yorumlama ve uygulama yapabilmesi açısından önem taşımaktadır.

REFERENCES

References: 

Antmen, A. (2002a). Yerleştirme: Heykelin Dönüşümü mü?. Sanat Dünyamız, Sayı: 82, İstanbul: Yapı
Kredi Yayınları, 204.
Antmen, A. (2010b). 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık, 243-252-277.
Atakan, N. (2008). Sanatta Alternatif Arayışla.. İzmir: Karakalem Kitabevi, 62-63.
Başar, R. (2000). Bilgi Çağında Disiplinler Arası bir metin olarak sanat. Bilgi Çağı ve Sanat. VI. Ulusal
Sanat Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, Ankara.
Bozkurt, M. (2005). Video Sanatı. İstanbul: Bileşim Yayınevi, 93.
Charles, V., Manca, J., McShane, M., Wigal, D. (2012). 1000 Muteşem resim. N. Elhüseyni (Çev.).
İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 502.
Christiane, P. (2003). Digital Art (World of Art). London, UK: Thames & Hudson Ltd, 133.
Cumming, R. (2008). Görsel rehberler sanat. İstanbul: İnkılap Kitabevi, 464.
Crone R., Von Stosch, A. (2008). Anish Kapoor. Prestel, Munich, Berlin, London, New York, 34.
Demirkol, V. (2008). Batı Sanatında Modernizm ve Postmodernizm. İstanbul: Evrensel Basım Yayın,
157.
Eco, U. (2009). Çirkinliğin tarihi. İstanbul: Doğan Kitap, 380.
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, (1998). 2. Cilt, İstanbul: Yem Yayın, 664-1260.
Germaner, S. (1997). 1960 Sonrası Sanat: Akımlar, Eğilimler, Gruplar, Sanatçılar. İstanbul: Kabalcı
Yayınevi, 9-10-25-31-43.
Haydaroğlu, M. (1997). 500 sanatçı 500 sanat eseri. İstanbul: Yem Yayın, 244.
Karaalioğlu, O. (2013). Figür-mekân ilişkisi bağlamında fotogerçekçilik. Yayımlanmamış yüksek
lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
Keser, N. (2005). Sanat Sözlüğü. Ankara: Ütopya Yayınevi, 101.
Kılınç, G., M. (2007). Bedenin, iktidar kavramına karşıt bir öğe olarak vücut ve performans sanatında
kullanılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Hatay.
Langford, M. (1997). Story of Photography, Second Edition, Library of Congress Cataloguing in
Publication Data, Great Britain, 3.
Aylin Beyoğlu
Little, S. (2013). İzmler – Sanatı Anlamak. İstanbul: Yem Yayın, 134.
Lynton, N. (2009). Modern sanatın öyküsü. C. Çapan (Çev.). İstanbul: Remzi Kitabevi, 329-343-344.
Oskay, H.A. (2014). Fotoğrafın Tartışılan Gerçekliği ve Gerçeküstücülük. Ulakbilge, 2 (3), s.19-30.
Ögel, S. (1977). Çevresel Sanat. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Yayınları.
Rapoport, A., (1997). Human aspects of urban form: towards a man-environment approach to urban
form and design. Pergamon Press, Great Britain.
Sağlamtimur, Z., Ö. (2013). Walter Benjamin’in Bakış Açısından Tarih ve Fotoğraf İlişkisi, İletişim
Kuram ve Araştırma Dergisi, 37, iletisimdergisi.gazi.edu.tr/site/index.php/IKAD/article/
download/63/67 erişim tarihi: 6.10.2016.
Selvi, S. (Ed.). (2010). Sanat atlası. İstanbul: Boyut Yayıncılık, 549-573-584.
Şahiner, R. (2008). Sanatta Postmodern Kırılmalar ya da Modernin Yapıbozumu. İstanbul: Yeni İnsan
Yayınevi, 198.
Şenergüç, M. (26 Ocak 2006). Modern Sanatın Prometheus”u. Açık Gazete, İstanbul.
Turani, A. (2012). Dünya Sanat Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi, 758.
Ülker, D. (2014). Mekan yanılsamasından resim yüzeyine espas. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi,
Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir.
Ünver, E. (2013). Bilim ve teknoloji gelişir sanat değişir. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9(32).
Uysal, A. (2011). Gelişen Teknolojiler Odağında Değişen-Dönüşen Sanat-Sanat Eğitimi Üzerine Bir
Değerlendirme. 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu. Ankara: Başkent Üniversitesi, 25.
Yılmaz, M. (2006). Modernizmden Postmodernizme Sanat. İstanbul: Ütopya Yayınevi, 238-319.
Zimmerman, P. (2009). Body Language: The Presence and Absence of Cindy Sherman, Sherrie
Levine and Barbara Kruger, http://peterandjoan.blogs.wm.edu/2009/03/11/barbarakruger-
a-room-with-a-view/ erişim tarihi: 07. 03. 2015.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com