You are here

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN OKUL DENEYİMİ DERSİNİ ALGILAMA DÜZEYLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This research is carried out to determine the students' who are studying at Kırıkkale University Faculty of Education Physical Education and Sports Teaching Department perceptions about School Experience I course. In this research a survey is applied to the students in order to determine students' perceptions about this lesson. As all of the students are included to the survey, a sample group wasnot chosen. As a conclusion of the research; it is pointed out that teaching career is appropriate to personal qualifications and expectations of the students; School Experience I course is thought to direct their future education and help them to understand teaching career better. Besides those who are practicising sports or have ability in sports are more confident and less worried than those who never practiced or interested in sports.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencilerinin Okul Deneyimi I dersine başlamadan önce, derse ilişkin algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada öğrencilerin Okul Deneyimi I dersi ile ilgili algılarını belirlemek için bir anket uygulanmıştır. Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 1.sınıfına devam eden 51 öğrencinin tamamına ulaşıldığından örneklem alınmamıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin öğretmenlik mesleğinin kişisel özelliklerine uyduğu ve öğretmen olmayı istedikleri; Okul Deneyimi dersinin gelecekteki öğrenim yaşantılarını şekillendirmede yardımcı ve öğretmenlik mesleğini daha iyi tanımada önemli olduğunu algıladıkları belirlenmiştir. Ayrıca spor yapmış veya spora yatkın olanların, Okul Deneyimi I dersinde başarılı olacakları konusunda, hiç spor yapmamış veya yeterince uğraşmamış olanlara oranla daha az kaygılı ve kendilerine daha güvenli oldukları belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

AÇIKGÖZ, K. Etkili Öğrenme ve Öğretme, 1. Baskı, Kanyılmaz Matbaası, İzmir, 1996. s.181
ATAÜNAL,A. Türkiye'de İlkokul Öğretmeni Yetiştirme Sorunu
M.E.B.;Yükseköğretim Genel Md., s.11, Ankara, 1994.
Öğretmenli
k Mesleğine Giriş ve Nasıl Bir İnsan 20 Mayıs Eğitim, Kültür ve
Sosyal Dayanışma Vakfı Yayını, 3, , Ankara, 2000. s.52-53 BAĞCIOĞLU, G. Genel, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerindeki Öğretmenlik
Uygulaması Dersine ilişkin Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tezi, Ankara, 1997 ,s.6
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2002 (1) Sayı:11 58
BİLGE N. Türkiye'de Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi Kültür
Bakanlığı Yayını, Birinci Baskı, Ankara, 1989. s.3 DEMİR, K. "Eğitim Fakültelerinde Nitelik Bunalımı", Eğitim Araştırmaları Dergisi,
s.27-30, Mart-2000.
DPT Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Spor Özel, İhtisas Komisyon Raporu,
Devlet Planlama TeşkilatıYayını, Ankara, 1983. s.15 DOĞAN, H. M. Kurt "Eğitim Sistemimizde Kuram ve Uygulama İlişkilerinin
Değerlendirilmesi", Eğitim Araştırmaları Dergisi, , Ekim-2000. s.21-30 GÜÇLÜ, N. M., Güçlü "Öğretmen Eğitiminde Nitelik Sorunu", Modern Öğretmen
Yetiştirmede Gelişme ve İlerlemeler Sempozyumu Ankara, 1996. , s.48-62, HARMANDAR, M. ve Diğerleri "Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde Okul
Deneyimi Uygulaması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi", Milli Eğitim
Dergisi,Sayı: 148, s.3-6, 2000. KAYA, Y. K. İnsan Yetiştirme Düzenimize Yeni Bir Bakış, Ankara, 1993. s.4 KOÇ, G. Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim
Fakültesi Öğrencileri ÜzerindekiEtkileri (Yayımlanmamış Y.L). Tezi, H.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü, , , Ankara,1998. s.4,7 KOÇ, Ş. "Değişik Kesimlerin Okul Beden Eğitimi Görüş ve Değerlendirmelerine
İlişkin Bir Araştırma", 2. Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor
Sempozyumu, , Manisa,1993. s.437-449 KORKMAZ, İ. S.Akbaşlı; "Okul Deneyimi Çalışmasının Öğrenciler Tarafından
Değerlendirilmesi", Eğitim Araştırmaları Dergisi, , Sayı: 5, Ekim-2001. s.1-
7
KÜÇÜKAHMET, L. Öğretmen Yetiştirme (Programları ve Uygulamaları), Ankara,
1993. s.38
KÜLAHLIOĞLU, S. "İyi Öğretmenlik Yetenek mi? Beceri mi?", Eğitim Araştırmaları
Dergisi, , Ekim-2000. s.52-58
ORAL,
B
. A., Dağlı "Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimine İlişkin Algıları", Çağdaş
Eğitim, , Mayıs-1999. s.18-24
ÖZDEMİR S. YALIN H.İ. Her Yönüyle Öğretmenlik Mesleği, 1. basım, Nobel
Yayıncılık, , Ankara, 1998. s.11 ÖZYİĞİT, C. "Hareket", 1. Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu,
İzmir,1991. s.77-82
SANDS,M. D.A. Özçelik Okullarda Uygulama Çalışmaları (Ortaöğretim),
YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi
Öğretmen Eğitimi, Ankara, 1997. s.2 Ş EN, H. "Sportif Etkinlikte Bulunan (Sporcu ) Lise Öğrencileriyle Bulunmayanların
Uyum Düzeylerinin Karşılaştırılması", 2. Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi
ve Spor Sempozyumu, Manisa, 1993. s.345-351 TEMEL, A. "Öğretmenin ve Eğitimin Niteliği", A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim
Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi, Bildiriler II-2, , Milli Eğitim Basımevi,
Ankara,1993. s.233
YETİM, A. "Öğretmenlik Mesleği ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeninin Sosyal
Görevleri", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı:3, 1999. s.222-234
YOLCU, İ. "Eğitim Bütünlüğü İçinde Beden Eğitimi ve Sporun Yeri ve Önemi", 1.
Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu, İzmir,1991. s.69-
72

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com