You are here

TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
One of the rich components of the oral literature and Turkish culture are proverbs. To date, there have been numerous studies in the literature on Turkish proverbs. Proverbs take their place in the education of Turkish language as anonymous products. There are general objectives, specific objectives and target behavio(u)rs in the curriculum of Turkish education. Proverbs should be utilized in the four general skills of Turkish which are listening, speaking, reading, and writing skills.
Abstract (Original Language): 
Türk kültürünün ve sözlü edebiyatımızın zengin ürünlerinden biri de atasözleridir. Bugüne kadar atasözleri üzerine oldukça fazla sayıda çalışma yapılmıştır. Atasözlerimiz Türkçe öğretiminde anonim bir ürün olarak yer alırlar. Türkçe programında atasözlerimiz ile ilgili genel amaç, özel amaç ve hedef davranışlar bulunmaktadır. Türkçenin dört temel dil becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmalarında, atasözlerimizden faydalanılmalıdır.

REFERENCES

References: 

Akyol, Hayati. "Konuşma Becerisi", Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu
Türkçe 1-8, (Ed. Prof .Dr. Ayşegül Ataman vd.), Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul:2001.
Elçin, Şükrü. Halk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara.
Göğüş, Beşir. Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi, Kadıoğlu
Matbaası, Ankara: 1978. Güzel Özmen, Rüya. Okuma Becerisi", Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme
Kılavuzu Türkçe 1-8, (Ed. Prof.Dr. Ayşegül Ataman vd.), Nobel Yayın
Dağıtım, İstanbul: 2001.
Kabaklı, Ahmet. Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul: 1994. Kantemir, Enise. Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara: 1991.
Kavcar Cahit, Oğuzkan Ferhan, Sever Sedat. Türkçe Öğretimi (Türkçe ve Sınıf
Öğretmenleri İçin), Engin Yayınevi, Ankara: 1995. Millî Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programı, 26.10.1981
Tarih ve 2098 Sayılı Tebliğler Dergisi. Öz, Feyzi. Uygulamalı Türkçe Öğretimi, Anı Yayıncılık, Ankara: 2001, S.240-250. Özbay, Murat. İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerileri (Alan
Araştırması), Bizim Büro Basımevi, Ankara: 2000. Temur, Turan. "Dinleme Becerisi", Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu
Türkçe 1-8, (Ed. Prof.Dr. Ayşegül Ataman vd.), Nobel Yayın Dağıtım,
İstanbul: 2001.
Türk Atasözleri ve Deyimleri, (Haz. Millî Kütüphane Genel Müdürlüğü), Millî
Eğitim Basımevi, İstanbul: 1992. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C:1, Dergâh Yayınları, 1977.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com