You are here

BİLİMSEL YAYINLARDA ETİK

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
A scientist may not carry out his mission completely by making researches only. A good scientist is responsible for share his studies with society and inform people as well. One way making all these is to publish book and write articles etc. This study identifies the ethics of scientific publication's principles and analyses the possible solutions the problems stemmed from the implementations
Abstract (Original Language): 
Bilim insanı iyi bir araştırma yapmakla üzerine düşen görevi tam olarak bitirmiş sayılamaz. İyi bir bilim insanı; ürettiklerini topluma duyurmak ve bilgilendirmekle sorumludur. Bilim insanı için bunu yapmanın yolu bilimsel kitap veya makale hazırlamak ve yayınlamaktır. Bu çalışmada, bilim ve yayın etiği ilkeleri ve bu konularla ilgili yaşanan sorunlardan söz edilerek, bu sorunların nedenleri ve olası çözüm önerileri üzerinde durulmuştur.

REFERENCES

References: 

American
Sociologica
l Association (2000). Ethical Standarts Sections. htpp://www.asanet.org. Aydın, İ. (2001). Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik. (2.Basım). Ankara: Pegem Yayıncılık. Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Barzun, J., Graff, H.F. (2001). Modern Araştırmacı. Çeviri: Fatoş Dilber.(10.Basım) Ankara:
TÜBİTAK Yayınları.
Batuhan, H. (1994). Bilimde Aldatmacalar. Dünyada ve Türkiyede Bilim, Etik ve Üniversite. TÜBA. Bilimsel Toplantı Serileri: 1. s.77-82.
Batuhan, H. (1999). Bilim ve Şarlatanlık. (Beşinci Baskı). İstanbul: Bulut Yayınları.
Çokluk, Ö. (2000). "Akademik Etik". Yönetimde Etik Doktora Ders Ödevi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Day,
R.A
. (2001). Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır. Çeviri: Gülay Aşkar Altay. 7. Basım. Ankara: TÜBİTAK Yayınları.
Gören, N. (2002 ) Bilim Etiği ve Bilimde Sahtekarlık. http://bilimsel.fateback.com
Kansu, E. ve Ruacan, Ş. (2000). Bilimsel Yanıltmanın Türleri, nedenleri, önlenmesi, cezalandırılması.
Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi. 12.11.2000.
Kaptan, S. (1995). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri. Karakütük, K. (2002). Öğretim Üyesi ve Bilim İnsanı Yetiştirme. Lisansüstü Öğretimin Planlaması.
Ankara: Anı Yayıncılık.
Karasz, F. (1996). "Yayın Etiği ve Temel Bilimler". Yayın Etiği. Sempozyumu. Ankara: TÜBİTAK Yayınları.
Jones, D. K. (1999). Periodicals, Publishing of- Moral &Ethical aspects; Counselors- Professional
Ethics. Counseling and Values. January, Vol:43, Issue 2, p99, 7p.
Oğuzkan, F. (1993). Eğitim Terimleri Sözlüğü. 3.Basım. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını. Örs, Y. (1994). Bilim Etkinliğinde Değer Sorunları. Dünyada ve Türkiye'de Bilim, Etik ve Üniversite. Ankara: TÜBA. Bilimsel Toplantı Serileri: 1. s.61-63.
Öztürk, (1996). Karasz, F. (1996). Yayın Etiği ve Temel Bilimler. Yayın Etiği. Sempozyumu. Ankara:
TÜBİTAK Yayınları.
Sümer, C. (1998). "Türkiye'de Psikoloji Uygulama, Araştırma ve Yayımlarında Etik İlkeler; Tartışma I." Türk Psikoloji Dergisi. Haziran 1998. 13(41).77-79. Ankara: Türk Psikoloji Derneği Yayını
Topal, Ş.R. (2002) Etik Değerler mi, Yitik değerler mi?. htpp://www.ytukvk. org. tr/arsiv.
TÜBA.(2002). Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları. Ankara: Türkiye Bilimler Akademesi Yayınları
TÜBİTAK. (2001). Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Çalışma Esasları.
www.tubitak.gov.tr/baskanlik/etikt.html
Yıldırım, C. (2001). Bilimin Öncüleri. 18. Basım. Ankara: TÜBİTAK Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com