You are here

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri

Perceptions of Prospective Teachers about Deficiencies of Pre-Service Teacher Education and Suggestions

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of the present study is to determine (a) the perceptions of prospective teachers about deficiency of their education and (b) the suggestions of students' about how to improve pre-service teacher education program. The sample of the study consisted of 115 (66 female, 49 male) undergraduate students from different departments of Faculty of Education of Middle East Technical University. The perceptions of the students were gathered by the "Pre-service Teacher Education Evaluation Form" which was composed of 15 open-ended and closed-ended questions. The form was developed by the researchers. Content analysis method was used to assess the obtained data and they were coded and classified by two different researchers. The results of the study revealed that students did not view material using in their courses and school practicum courses enough to develop their teaching skills. Suggestions can be summarized as the number and the quality of the practicum courses and elective courses should be increased.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimleri sırasında karşılaştıkları eksikliklere ve bu eksikliklere yönelik çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerine devam etmekte olan 66 kadın (%57.4) ve 49 erkek (%42.6) olmak üzere 115 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimlerine ilişkin görüşleri araştırmacılar tarafından geliştirilen ve açık ve kapalı uçlu olmak üzere toplam 15 sorudan oluşan "Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Değerlendirme Formu" kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmada elde edilen nitel veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak iki farklı araştırmacı tarafından ayrı ayrı kodlanmış ve sınıflandırılmıştır. Bulgular kısaca, öğrencilerin derslerindeki materyal kullanımını yeterli düzeyde görmediklerini, okul deneyimi derslerinin ve öğretmenlik uygulamalarının sayısını oldukça az bulduklarını ve alanda yeterli düzeyde pratik yapamadıklarını göstermektedir. Öğretmenlik uygulamalarının arttırılması, hizmet öncesi eğitimleri sırasında aldıkları derslerin mezuniyet sonrası için yeterli olacak şekilde düzenlenmesi ve seçmeli derslerin arttırılması öğrencilerin belirttikleri çözüm önerilerinin başında gelmektedir.

REFERENCES

References: 

Azar, A. (2003). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüşlerin
Yansımaları. Milli Eğitim Dergisi, 159, 1-10. Çepni, S., Kaya, A., ve Küçük, M. (2005). Fizik Öğretmenlerinin Laboratuarlara Yönelik Hizmet
İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (2), 181-194. Gürbüztürk, O. ve Genç, S. Z., (2004). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin
Görüşleri. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (7), 1-11. Gürsoy, H. (2003). Öğretmen Yetiştirmede Sorunlar ve Öneriler. Çağdaş Eğitim Dergisi, 28
(299), 28-35.
Harmandar, M., Bayrakçeken, S., Kıncal, R. Y., Büyükkasap, E. ve Kızılkaya, S. (2000). Kazım
Karabekir Eğitim Fakültesinde Okul Deneyimi Uygulaması ve Sonuçlarının
Değerlendirilmesi. Milli EğitimDergisi, 148. Kavcar, C. ve Sezgin, İ. (2003). Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal
Sempozyumunun Değerlendirilmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 28 (299), 22-24. Kaya, A. ve Büyükkasap, E. (2005). Fizik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Profilleri,
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Endişeleri: Erzurum Örneği. Kastamonu Eğitim
Dergisi, 13 (2), 367-380. Kiraz, E. (2002). Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Mesleki Gelişiminde Uygulama
Öğretmenlerinin İşlevi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1, (2), 183-196. Kudu, M., Özbek, R. ve Bindak R., (2006). Okul Deneyimi-I Uygulamasına İlişkin Öğrenci
Algıları: Dicle Üniversitesi Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (15), 99-109. Özdemir, A. Ş., ve Çanakçı, O. (2005). Okul Deneyimi I Dersinin Öğretmen Adaylarının
Öğretim-Öğrenme Kavramlarına ve Öğretmen-Öğrenci Rollerine Bakış Açıları Üzerindeki
Etkileri. İlköğretim-Online, 4, 1, 73-80. Özkan, H. H., Albayrak, M., ve Berber, K. (2005). Öğretmen Adaylarının İlköğretim Okullarında
Yaptıkları Öğretmenlik Uygulamasının Yetişmelerindeki Rolü. Milli Eğitim Dergisi, 33,
168.
Şahin, Y. (2001).Türkiye'deki Bazı Üniversitelerin Eğitim Fakültelerindeki Temel Fizik
Laboratuvarlarının Kullanımı ve Uygulanan Yaklaşımların Değerlendirilmesi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: K.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Şimşek, H. (2005). Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam
Eden Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1), 2-26. Tekkaya, C., Çakıroğlu, J. ve Özkan, Ö. (2004). Turkish pre-service science teachers'
understanding of science and their confidence in teaching it. Journal of Education for
Teaching, 30 (1), 57-66.
Topkaya E. Z. ve Yalın M., (2004). Uygulama Öğretmenliğine İlişkin Tutum Ölçeği
Geliştirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 1 (1-2), 14-24. Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6. baskı)
Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com