You are here

Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Davranışlarına Yönelik Algıları

Prospective Teachers' Perceptions of Instructors' Behaviors

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Apart from their academic staff, instructors working for the faculty of education are important as they are also models for pre-service teachers. The aim of this study is to investigate the prospective teachers' perceptions of tutors' attitude and behavior. This research is a qualitative study and the sample consists of 4th grade students at primary school department in faculty of education in Pamukkale University. Modus Operandi, Member Checks, Quasi-Statistics were used for validation and reliability of the study. The findings were examined in there theme, such as prospective teachers' perceptions of tutors' positive behavior, prospective teachers' perceptions of tutors' negative behavior and metaphors that the students used for tutors' behavior.
Abstract (Original Language): 
Özellikle öğretmen yetiştiren fakültelerin öğretim elemanlarının, akademik görevlerinin yanında, genç öğretmen adayları için onların mesleki yaşamlarında aynı zamanda bir davranış modeli oluşturacakları düşüncesinden hareket eden bu çalışma, öğretmen adaylarının öğretim elemanlarının davranışlarına yönelik olarak oluşan düşüncelerini ve bu düşüncelerin oluşmasına temel teşkil eden somut deneyimlerini öğrenmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, nitel bir çalışmadır. Olgubilim deseni ile şekillendirilen araştırmada yoğun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma alanını, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin bir bölümünde öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Çalışmada öğretim elemanlarının davranışlarına yönelik olarak öğrenci algılarına ilişkin veriler toplanmış, bu verilerin elde edilmesinde ise mecaz yoluyla veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak ve geçerliğini artırmak için Modus Operandi yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında, olumlu olan öğretim elemanı davranışları derse hazırlıklı ve zamanında gelme, öğrenci ile iyi bir iletişim ve paylaşma, bununla ilgili olarak ona değer verme, düşünceleri olan bir insan olarak saygı gösterme, alanı ve formasyonu ile ilgili yeterlik, derslerinde daha esnek kurallara başvurma şeklinde sıralanırken; öğretim elemanlarının olumsuz davranışları ise iletişim kopukluğu ya da yetersizliği, alanda ve formasyonda zayıflık, katı tutumlar, öğrenciye karşı saygısız ve küçümseyici tavırlar şeklinde temalarda toplanmıştır.
92-102

REFERENCES

References: 

Alkan, C. (2003). Öğretmenlik mesleğine giriş. (Ed: V.Sönmez). Ankara: Anı
Balcı, A. (1993). Etkili okul: kuram, uygulama ve araştırma. Ankara: Yavuz Dağıtım
Calp, Ş. (2008). Sınıf öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin eğitsel rehberlik ihtiyaçlarının
belirlenmesi üzerine bir araştırma. VII. USOS. Bildirileri Çanakkale: Onsekiz Mart
Üniversitesi
Demirtaş, H. (1999) Sınıf İçinde Öğretmen Davranışları. Öğretmen Dünyası Yıl: 20, Sayı:238 Ergün, M. T. Duman. (2008) Kritik Durumlarda Öğretmen Davranışları. Türkiye Sanal Eğitim
Bilimleri Kütüphanesi Afyon Kocatepe Üniversitesi (www.aku.edu.tr 10.06.2008) Eripek, S. (1993). Öğrenci davranışlarını değiştirme. A. Hakan (Ed.), Eğitim Bilimlerinde Çağdaş
Gelişmeler (ss. 133-145). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları Flick, Uwe. (2002). Qualitative Research. London: Sage Publication.
Güven, S. v.d. (2008). Sınıf öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin karakter eğitimi konusundaki yetkinlik inançları. VII. USOS Sempozyum Bildirileri. Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi
Hatch, J.Amos. (2002). Doing Qualitative Research İn Education Settings. New York: State University Press.
Henden, R. (2004).
Üniversitelerde
toplam kalite yönetimi anlayışı üzerine. Uluslararası
Üniversite Eğitimi Kongresi'nde sunulmuş sözlü bildiri. Fatih Üniversitesi, İstanbul
Maxwell
, Joseph A. (1996). Qualitative Research Design. London: Sage Publication Reed, A.J.S./ V.E.Bergeman. (1992). In the Classroom: An Introduction to Education. Guilford Rozov, N. (2004). Pedagogıcal educatıon as generatıng the actual functıon of unıversıtıes. Uluslararası Üniversite Eğitimi Kongresi'nde sunulmuş sözlü bildiri. Fatih Üniversitesi, İstanbul
Saban, A. (2000).
Öğrenme
Öğretme Süreci. Ankara: Nobel Sönmez, V. (2003). Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Anı
Saracaloğlu, Asuman Seda. A. Kaşlı. (2001). Öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumları
ile başarıları arasındaki ilişki. Ege Eğitim Dergisi. 1 (1): 112-127. Şatır, M. (2004). Sosyal yaşamda öğretım elemanı - öğrenci etkileşiminden eğitime yansıyanlar.
Uluslararası Üniversite Eğitimi Kongresi'nde sunulmuş sözlü bildiri. Fatih Üniversitesi,
İstanbul
Terzi, A.R. (2002). Sınıf Yönetimi Açısından Etkili Öğretmen Davranışları. Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 155-156
Yıldırım A. H. Şimşek. (2006). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık Yin, R.K. (2003). Case study research. London: Sage Publication

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com