You are here

Anadolu Liselerindeki Almanca Dersinde Yer Alan Dilbilgisi Konularının Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar

The Problems in Teaching of Grammar in Anatolian High School German Classes

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
This research was carried out to find out the problems encountered in teaching of grammar subjects in German classes as a foreign language in Anatolian High Schools. The study is based on two sets of questionnaires answered by thirty German teachers working in Anatolian High Schools in Ceyhan and in Adana city center, and by 150 students on the 11 th grade in 2007-2008 education year. The findings of the study indicate that there are many problems in teaching of grammar in German classes.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, Anadolu Liselerinde ikinci yabancı dil olarak okutulan Almanca dersinde yer alan dilbilgisi konularının öğretiminde karşılaşılan sorunları belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Adana il merkezi ile Ceyhan ilçesindeki Anadolu Liselerinde görev yapan toplam 30 Almanca öğretmenine ve 11. sınıfta okuyan 150 öğrenciye anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda, Alman¬ca dersinde yer alan konuların öğretiminde pek çok sorunun yaşandığı tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Ağar, M. E. (2006). Türkçe Öğretiminin Tarihçesi. Uluslararası İnsanbilimleriDergisi. ISSN: 1303-5134, 1-10
Başaran, İ.E. (1988). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Gül Yayınevi.
Bloomfield, L.
(1961)
. Language History. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Büyükkaragöz, S. ve Çivi, C. (1994). Genel Öğretim Metotları, Konya: Atlas Kitabevi.
Carter, R., Goddard, A., Reah, D., Sanger, K., Bowring, M. (2001). Working with Texts. Second Edition. London: Routled-
ge.
Demir, C.
v
e Yapıcı, M. (2007). Ana Dili Olarak Türkçenin Öğretimi ve Sorunları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bi¬limler Dergisi, Cilt: IX, Sayı: 2, Aralık, 177-192.
Demirel, Ö. (1999). İlköğretim Okullarında Yabancı Dil Öğretimi, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
Deutsche UNESCO-Kommission (1991): Weltdeklarati-on „Bildung für alle" und Aktionsrahmen zur Befriedigung der grundlegenden Lernbedürfnisse. Beschlüsse der Weltkonfe renz vom Marz 1990. Bonn.
Erkul, R. (2004). Cümle ve Metin Bilgisi, Ankara: Anı Yayın¬cılık.
Gencan, T. N. (2001). Dilbilgisi, Ankara: Ayraç Yayınevi.
Göğüş, B. (1993). Türkçe Öğretimine Genel Bir Bakış. Türkçe Öğretimi ve Sorunları, Ankara: TED Yayınları
Güneyli, A. (2008). Metin Türlerine Göre Okuduğunu Anlama Becerisinin Sınanması (Ankara Üniversitesi Örneği). Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 179, Yaz, 82-92.
Gürbüz, R. (2007). Olasılık Konusunda Geliştirilen Mater¬yallere dayalı Öğretime İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, Mart, Cilt: 15, No: 1, 259-270.
Güzeller, C. ve Korkmaz, Ö. (2007). Bilgisayar Destekli Öğretimde Bir Ders Yazılımı Değerlendirmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, Mart, Cilt:15, No:1, 155-168.
Hausermann, U. (1996). Aufgabenhandbuch Deutsch als Fremdsprache, München: Ludicium.
Hengirmen, M. (1997). Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri ve Tömer Yöntemi, Ankara: Engin Yayınevi.
Hinkel, E. (2005). Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Huxley, R., Ingram, E. (1971). Language Acquisition Models and Methods. London: Academic Pres.
Karababa, Z. C. (2005).
Avrupa'd
a Anadil Öğretimi Türkçe ve İngilizce Anadili Ders Kitaplarının İncelenmesi ve Karşılaştırılması, Milli Eğitim Dergisi, Haziran, Sayı: 167. İnternetten 15.07.2009'da http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/167/index3- karababa.htm adresinden alınmıştır.
Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kempe, A. ve
Nicholson
, H. (2001). Learning to Teach Drama 11-18, London: Continuum.
Kita, S. (2003). Pointing: Where Language, Culture, and Cognition Meet, London: Lawrence Erlbaum Associates, Pub¬lishers.
Lyons, J. (2001). Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge: Cambridge University Press.
Maley, A. ve Duff, A. (1990). The Inward Ear, Poetry In The Language Classroom, Cambridge: Cambridge University Press.
Our Wonderful World (1971). Cilt:13, New York: Grolier.
Richards, J.C. ve Rodgers, T.S. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching, Cambridge: Cambridge Uni¬versity Press.
Savran, N.Z. (2004). PISA
Projesini
n Türk Eğitim Sistemi Açısından Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bi¬limleri Dergisi, Güz, Cilt: 2, Sayı: 4, 397-408.
Sever, S. (2000). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme, Anka¬ra: Anı Yayıncılık.
Skehan, P.
(1989)
. Individual Differences in Second-Language Learning, London: Hodder Arnold.
Steinig, W., Huneke, H.W. (2004). Sprachdidaktik Deutsch, Berlin: Erich Schmidt Verlag.
Tan,
Ş.
, Kayabaşı, Y. ve Erdoğan, A. (2003). Öğretimi Plan¬lama ve Değerlendirme, Ankara: Anı Yayıncılık.
Trenholm, S. (1986). Human Communication Theory, New Jersey: Prentice Hall.
Üsten, A. U. (2004). Dilbilgisi Öğretimi İle İlgili Yaklaşım¬lar ve Tartışmalar, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Ekim, Yıl: 5, Sayı: 56. İnternetten 14.07.2009'da http://yayim. meb.gov.tr/dergiler/sayi56/ustten.htm adresinden alınmıştır.
Varış, F. (1988). Eğitim Bilimine Giriş, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
Wessels, C. (1987). Drama (Resource Books for Teachers). Oxford: Oxford University Press.
Yule, G. (1996). The Study of Language. Second Edition, Cambridge: Cambridge University Press

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com