You are here

Meslek Bilgisi Derslerinin Öğretmen Adaylarının Profesyonel Gelişimindeki Önemi

Importance of Pedagogy Courses on Preservice Teachers' Professional Development

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Purpose of this study is to identify preservice teachers' views on pedagogy courses. The study was conducted with seventy-two final year preservice teachers enrolled in elementary and early childhood education programs at a university established in Marmara Region. In this qualitative study, data were collected through open-ended questions. Result of this study revealed that thirty-eight of elementary preservice teachers and twenty early childhood preservice teachers indicated that pedagogy courses had positive impact on their views towards teaching profession. Some preservice teachers indicated that the courses did not change their views about teaching profession.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma öğretmen adaylarının meslek bilgisi dersleri üzerine bakış açılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmaya Marmara bölgesinde yer alan bir üniversitenin, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği A.B.D. son sınıfında öğrenim gören toplam 72 öğretmen adayı katılmıştır. Bu çalışmada, veriler nitel araştırma yöntemlerinden açık uçlu soru tekniği kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen bulgular, Sınıf Öğretmenliği öğretmen adaylarından 38'inin, Okul Öncesi öğretmenliği öğretmen adaylarından ise 20'sinin meslek bilgisi derslerinin öğretmenlik mesleğine bakış açılarını olumlu yönde etkilediğini ifade ettiklerini göstermektedir. Bununla beraber, bazı öğretmen adayları bu dersleri yeterli bulmadıklarını, bazıları ise derslerin mesleğe bakış açılarını değiştirmediğini belirtmiştir.

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, K. Ü. (2003). Etkili öğrenme ve öğretme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
Calderhead, J., & Robson, M.(1991)
. Images of teaching: Student teachers' early conceptions of classroom practice. Teaching and Teacher Education, 7(1), 1-8.
Chalies S, Bruno-Meard, F., Meard, J., & Bertone, S. (2010). Training preservice teachers rapidly: The need to articulate the training given by university supervisors and cooperating
teachers. Teaching and Teacher Education, 26(4), 767¬774.
Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative and mixed method approaches. London: Sage Publications, Inc.
Çetin, Ö. F., & Bulut, H. (2002). Okul deneyimi I, II ve öğretmenlik uygulaması derslerinin uygulama öğretmenleri ve öğretmen adayları tarafından değerlendirilmesinin incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 69-75.
Dağlı, A. (2006). 2547 Sayılı yüksek öğretim kanunu ve öğretmen yetiştiren kurumların üniversitelere devredilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 44-53.
Ekici, G. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik tutumları ile öğrenme biçimlerinin değerlendirilmesi. Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 111-132.
Erden, M. (1999). Öğretmenlik mesleğine giriş, Ankara: Alkım Yayınları.
Esgin Günder, E. (2008). Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerilerini algılama düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından belirlenmesi. XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Kocaeli: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
Jang, S. J. (2008). The effects of integrating technology, observation and writing into a teacher education method course. Computers & Education, 50(3), 853-865.
Küçükahmet, L. (2003). Bir meslek olarak öğretmenlik. L. Küçükahmet, Ş.Ö. Külahoğlu, T. Çalık, G. Topses, A. F. Öksüzoğlu, & A. Korkmaz (Eds.), Öğretmenlik mesleğine giriş (ss.1-25) Ankara: Nobel Yayıncılık.
Küçükahmet, L. (2007). 2006-2007 Öğretim Yılında Uygulanmaya Başlayan Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 203-218.
Lincoln, Y. S.,
&
Guba, E. G.
(1985)
. Naturalistic Inquiry. Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc.
Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
Richardson, V. (1996). The roles of attitudes and beliefs in learning to teach. J. Sikula, T. J. Buttery, & E. Guyton (Eds.), Handbook of research on teacher education (pp. 102-119). New York: Macmillan.
Sılay, İ.,
&
Gök,
S
. (2004). Öğretmen adaylarinin uygulama okullarinda karşilaştıkları sorunlar ve bu sorunlari gidermek amaciyla hazirlanan öneriler üzerine bir çalışma. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
v
Şirin, E. F., & Cesur, K. (2008). Beden eğitimi öğretmen adaylarının alan bilgisi ve öğretmenlik meslek dersleri ile öğretmenlik uygulaması dersi başarıları arasındaki ilişki.
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 10(1),
1-10.
Şişman, M. (2001). Öğretmenliğe giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Şişman, M., & Acat, M.B. (2003). Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının öğretmenlik mesleğinin algılanmasındaki etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 235-250.
Ubuz, B., & Sarı, S. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğini seçme nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 113-119.
Wiersma, W. (2000). Research methods in education: An introduction (7th ed.). Massachusetts: Allyn & Bacon.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yüksek Öğretim Kurumu (2006). Yeni Programlar Hakkında Açıklama. http://www.yok.gov.tr/ egitim/ogretmen/programlar_icerikler.htm
15.12.2008.
Yüksek Öğretim Kurumu (2007). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri. (1982-2007). Ankara: Temmuz, 2007.
Yüksel, S. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik meslek bilgisi derslerine ilişkin görüşleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(1), 435-455.
Zhou, G., & Kim, J. (2010). Impact of an integrated methods course on preservice teachers' perspectives of curriculum integration and faculty instructors' professional growth,
Canadian Journal of Science Mathematics and Technology Education. 10(2), 123-138.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com