You are here

Öğretmenlik Mesleğinde İlk Adım... Eğitim Bilimine Giriş Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarının Belirlenmesi

First Steps in Teaching Profession... Determining Students' Attitudes Towards The Course on Introduction To Education

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aimed to assess the attitudes of student teachers towards the "Introduction to Education" course, which was previously called "Introduction to Teaching Profession". The participants of the study were 413 student teachers studying at Hacettepe University, Faculty of Education. The process of developing the Attitude Scale for Introduction to Education Sciences involved a literature scan, taking student opinions through essays, creating an item pool, taking expert opinions, a pretesting study as well as studies on determining the structural validity and reliability. Factor analysis results revealed that the Introduction to Education Attitude Scale containing 29 items loaded on three factors. Three factors were interpreted 68,1% of total original variance on scale scores. The first factor, which was called "Sympathy", consisted of eight statements expressing positive attitudes. The second factor involved ten statements focusing on the importance of Introduction to Education Sciences and was named as "Importance". The third factor consisting of eleven statements expressing negative attitudes was named as "Antipathy". The statistical analysis concluded that the Attitude Scale for Introduction to Education Sciences is a valid and reliable tool that could be used for relative purposes in the field of education.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, öğretmen adaylarının önceki adı "Öğretmenlik Mesleğine Giriş" olan "Eğitim Bilimine Giriş" dersine yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 413 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Eğitim Bilimine Giriş Dersi Tutum Ölçeği'nin geliştirilmesi sürecinde; sırayla literatür tarama, kompozisyon ile öğrenci görüşü alma, madde havuzu oluşturma, uzman görüşleri alma, ön deneme çalışması yapma, yapı geçerliliği ve güvenirliği belirlemek çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda 29 maddeden oluşan Eğitim Bilimine Giriş Dersine Yönelik Tutum Ölçeğini oluşturan maddeler 3 faktörde toplanmıştır. Üç faktörün açıkladığı toplam varyans oranı ise % 68.1 olmuştur. "Sempati" ismi verilen birinci faktör pozitif tutumları ifade eden sekiz maddeden oluşmaktadır. İkinci faktör ise Eğitim Bilimine Giriş dersinin önemine dikkat çeken on maddeden oluştuğundan "Önem" ismi ile adlandırılmıştır. On bir maddeden oluşan ve olumsuz tutumları içeren üçüncü faktöre ise "Antipati" ismi verilmiştir. Yapılan tüm istatistiksel analizler sonucunda Eğitim Bilimine Giriş Dersi tutum ölçeğinin bu dersi alan öğretmen adaylarının derse yönelik sahip oldukları olumlu veya olumsuz tutumları ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu saptanmıştır.

REFERENCES

References: 

Aslan, A. K. (2003). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılmalarına ilişkin bir değerlendirme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(9), 23-37.
Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Cronbach, L. J.(1990). Essentialsofpsychologicaltesting, New York: Harper and Row.
Ekici, G. (2008).
Öğretme
n adaylarının öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik tutumları ile öğrenme biçimlerinindeğerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 111-132.
Hair, J. ve dig.(2006). Multivariate data analysis. New Jersey: Prentice Hall.
Karaca, E. (2006).
Öğretimd
e planlama ve değerlendirme dersine yönelik bir tutum ölçeği geliştirme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16,213-230.
Küçükahmet, L. (1994): Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Gazi Büro Kitabevi.
National Research
Council
. (1996). National Science Education Standards. Washington DC: National Academy
Nunnally, J.C. (1967). Psychometictheory. New York: McGraw Hill.
Otacıoğlu, G. S. (2010). Müzik öğretmeni adaylarının okul deneyimi II uygulama dersine ilişkin tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim
Fakültesi
Dergisi, 28 (II), 81-90.
Önen (Yücel) A. S., Koçak C. (2010). Öğretmenlik mesleğinde ilk adım...Eğitim Bilimine giriş dersine yönelik öğrenci tutumlarının belirlenmesi. II. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 16-18 Mayıs 2010, 1395.
Özden, Y. (2002). Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Özgüven, İ.E. (2004). Psikolojik testler. Ankara: PDREM Yayınları.
Özgüven İ. E. (2005). Bireyi Tanıma Teknikler. Ankara: PDREM Yayınları.
Taşkın, Ç. Ş. ve Hacıömeroğlu, G. (2010). Meslek bilgisi derslerinin öğretmen adaylarının profesyonel gelişimindeki önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (II), 165-174.
Taşpınar, M. (2007). Eğitim Bilimine giriş (Öğretmenlik Mesleği). Ankara: Üniversite Kitapevi.
Toprakçı, E.Öğretmenlik mesleğine giriş izlencesi, [Çevrim-içi: public.cumhuriyet.edu.tr/etoprakci/.../ omg/omgizlence.htm ] (Erişim tarihi:5 Nisan 2010).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com